Przetarg nieograniczony – podstawowe informacje z uwzględnieniem zmian według nowej ustawy PZP

Termin: 15.05.2020 r. / Miejsce: online

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przedstawienie najważniejszych zmian w ustawie PZP w aspekcie przetargu nieograniczonego oraz omówienie przygotowania i przeprowadzenia procedury od sporządzenia SIWZ do otwarcia i oceny ofert. Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się elektroniczną formą komunikowania się zamawiającego z wykonawcą a także będą mieli możliwość zapoznania się z bezpłatnym MiniPortalem Urzędu Zamówień Publicznych „od A do Z”.

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie adresowane jest do kierowników jednostek sektora finansów publicznych, naczelników wydziałów organizacyjno-prawnych, kierowników oraz pracowników komórek zamówień publicznych oraz członków komisji przetargowych wszystkich jednostek sektora finansów publicznych.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego
    – poszczególne kroki.
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  - podstawowe elementy:
    – warunki udziału w postępowaniu i ich opis,
    – dokumenty i oświadczenia na potwierdzenie spełniania warunków,
    – kryteria oceny ofert,
    – opis przedmiotu zamówienia.
3. Elektroniczna forma komunikowania się w postępowaniu o udzielenie zamówienia
    – obowiązki i prawa zamawiającego i wykonawców.
4. Przebieg otwarcia ofert – pisemny i elektroniczny.
5. Przedstawienie korzystania z bezpłatnego MiniPortalu Urzędu Zamówień Publicznych „od A do Z”.
6. Badanie i cena ofert w przetargu nieograniczonym z wykorzystaniem procedury „odwróconej” i procedury „standardowej”.
7. Przetarg nieograniczony w nowej ustawie Prawo zamówień publicznych – najważniejsze zmiany.
8. Tryb podstawowy poniżej progów unijnych w nowej ustawie Pzp.

WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa w szkoleniu on-line:
·jednej osoby 390zł netto + 23% VAT

Do podanych wyżej cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwow szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.
 

Zgłoszenie uczestnictwa (karta złoszeniowa)

Oświadczenie VAT (do pobrania)Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Monika Melon
tel. (22) 46-49-718;
fax (22) 46-49-752
e-mail: monika.melon@irip.pl