Rachunek kosztów - w podmiotach leczniczych

Termin: 18.02.2021r./ Miejsce: online

Czas szkolenia: 9:00 - 13:30

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest  zapoznanie uczestników  z zagadnieniami rachunku kosztów świadczeniodawców działalności leczniczej (ŚDL) w aspekcie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 października 2020 r. które weszło w życie 01.01.2021r. Na szkoleniu uczestnicy (podmioty lecznicze)  dowiedzą się jak wdrożyć nowe zasady prowadzenia rozliczeń kosztów w jednostce a także w jaki sposób  gromadzić i prezentować  informację o kosztach świadczeń opieki zdrowotnej - niezbędnych do właściwej wyceny i taryfikacji świadczeń przez AOTMiT (Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji). 


GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane jest do dyrektorów, dyrektorów ds. ekonomiczno - finansowych, dyrektorów ds. kontrolingu, dyrektorów ds. administracji i rozwoju, głównych księgowych oraz pracowników  działów finansowo- księgowych samodzielnych publicznych i prywatnych  zakładów opieki zdrowotnej. 

PROGRAM SZKOLENIA 

1.Regulacje prawne dotyczące rachunku kosztów ŚDL. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 października 2020r. w sprawie zaleceń dotyczących standardu kosztów  u świadczeniodawców: 
a) wyodrębnianie OPK (ośrodek powstawania kosztów)
b) etapy kalkulacji kosztów
c) ewdiencja kosztów 
d) sposoby wyceny procedur medycznych
 
2.Rachunek kosztów w polityce rachunkowości ŚDL (Świadczeniodawców Działalności Leczniczej):               
a) wybór modelu rachunku kosztów 
b) zakładowe zasady rozliczania kosztów 
c) sprawozdzawczość z realizacji kosztów 
 
3.Rachunek kosztów w zarządzania  ŚDL: 
a) zarządcze aspekty rachunków kosztów ŚDL
b) analiza kosztów i przychodów ŚDL
c) przydatność rachunków kosztów w zarządzaniu ŚDL   
 
4.Krajowy Standard Rachunkowości nr 13 “Koszt wytworzenia jako podstawy wyceny  produktów”. 
 
5.Najczęstsze nieprawidłowości w rachunkach kosztów ŚDL.  
                                      

WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa w szkoleniu on-line:

  • jednej osoby 349 zł netto + 23% VAT

Cena obejmuje: uczestnictwo w  szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia. Do podanej wyżej ceny nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane co najmniej w 70% ze środków publicznych.
Płatności: należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia - na wskazany na potwierdzeniu numer konta. 
Warunki rezygnacji: rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem szkolenia.Po tym terminie rezygnacja wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia w 100 %.Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.  
Zgłoszenie powinna zawierać: temat szkolenia, datę szkolenia, imię i nazwisko uczestnika,dane do wystawienia faktury.
Dwa dni przed szkoleniem uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe oraz link z dostępem do platformy szkoleniowej.


Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub jego odwołania, w przypadku gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł go przeprowadzić.  

Zgłoszenie uczestnictwa (karta zgłoszeniowa)

Oświadczenie VAT


Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje i szczegółowych informacji udziela: 
Aneta Mielecka
tel. (22) 46-49-718
fax (22) 46-49-752
e-mail: aneta.mielecka@irip.pl