Rachunkowość i sprawozdawczość TFI

SESJA I    17.05.2019r. (od godz. 13:00 do godz. 20:00)
SESJA II   24.05.2019r. (od godz. 13:00 do godz. 20:00)

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy merytorycznej uczestników z zagadnień dotyczących prowadzenia rachunkowości i sprawozdawczości finansowej Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych i Funduszy Inwestycyjnych. W trakcie zajęć omówione zostaną m.in. takie zagadnienia jak: wymogi w zakresie polityki rachunkowości, wyceny składników lokat, zawartości sprawozdań finansowych, polityki nadzorczej KNF w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości funduszy inwestycyjnych, a także przewidywane zmiany przepisów prawa w zakresie tematyki szkolenia. Tematyka uwzględniała będzie praktyczne implikacje wynikające z wymogów prawnych, które wpływają na obszar rachunkowości i sprawozdawczości funduszy inwestycyjnych.

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie adresowane jest do członków zarządów ds. finansowych, dyrektorów finansowych, dyrektorów departamentów ryzyka, głównych księgowych, biegłych rewidentów, księgowych oraz wszystkich innych osób zainteresowanych problematyką rachunkowości i sprawozdawczości w Towarzystwach Funduszy Inwestycyjnych i Funduszach Inwestycyjnych.

PROGRAM

PODSTAWY PRAWNE RACHUNKOWOŚCI I SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH
1. Omówienie całokształtu porządku prawnego w obszarze rachunkowości i sprawozdawczości funduszy inwestycyjnych oraz interakcji regulacji
2. Kluczowe przepisy ustawy o rachunkowości
3. Status i znaczenie rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych oraz rozporządzenia w sprawie okresowych sprawozdań oraz bieżących informacji dotyczących działalności i sytuacji finansowej towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych dostarczanych przez te podmioty Komisji Nadzoru Finansowego
4. Wpływ i znaczenie MSR/MSSF z punktu widzenia rachunkowości i sprawozdawczości funduszy inwestycyjnych
5. Przewidywane zmiany przepisów regulujących rachunkowość funduszy inwestycyjnych i ich kierunek

PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
1. Specyfika ksiąg rachunkowych funduszu inwestycyjnego – omówienie poszczególnych elementów ksiąg rachunkowych w zależności od rodzaju funduszu inwestycyjnego
2. Polityka rachunkowości funduszu inwestycyjnego – omówienie zawartości i szczegółowości
3. Ujmowanie operacji w księgach rachunkowych
4. Przykłady nieprawidłowości w obszarze prowadzenia ksiąg rachunkowych funduszy inwestycyjnych

WYCENA AKTYWÓW
1. Omówienie zasady wyceny wartości składników aktywów i zobowiązań funduszy inwestycyjnych
2. Znaczenie polityki rachunkowości z punktu widzenia prawidłowości wyceny wartości składników lokat funduszy inwestycyjnych
3. Wycena składników lokat notowanych na aktywnym rynku
4. Wycena składników lokat nienotowanych na aktywnym rynku
5. Przykłady nieprawidłowości w wycenie wartości aktywów funduszy inwestycyjnych
6. Omówienie przewidywanych zmian w zakresie wyceny aktywów funduszy inwestycyjnych

SPRAWOZDANIA FINANSOWE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH
1. Omówienie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym funduszu inwestycyjnego
2. Omówienie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach okresowych funduszu inwestycyjnego przekazywanych do organu nadzoru
3. Przykłady nieprawidłowości w sprawozdaniach finansowych funduszy inwestycyjnych
4. Funkcjonowanie, rola i zadania Komitetu Audytu w odniesieniu do obszaru sprawozdawczości finansowej funduszy inwestycyjnych
5. Omówienie przewidywanych zmian w obszarze sprawozdawczości finansowej funduszy inwestycyjnych

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa

• jednej osoby -  1790 zł netto + 23 % VAT

• dwóch osób z jednej firmy - 1690 zł/os netto + 23 %VAT

Do podanych wyżej cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane
w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje: koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych oraz przerw kawowych. Nie obejmuje obiadów oraz noclegu.

Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin:
Zajęcia odbywać się będą w centrum Warszawy
w następujących godzinach:
17.05.2019r. –  (od godz. 13:00 do godz. 20:00)
24.05.2019r. –  (od godz. 13:00 do godz. 20:00)
O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:

Olga Łukaszewska
tel. 22/ 46-49-709,
fax 22/  53-70-181
e-mail: olga.lukaszewska@irip.pl

Dane do przelewu

Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane na potwierdzeniu konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100% opłaty.