Raporty półroczne i kwartalne spółek publicznych w dobie COVID-19 - aspekty księgowe

Termin: 2.10.2020r. / Miejsce: online

- prawo bilansowe w dobie pandemii- zmiany przepisów, nowe interpretacje i komunikaty
- wpływ pandemii Covid na sprawozdanie finansowe

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przedstawienie wpływu pandemii Covid – 19 na sprawozdania finansowe spółek publicznych w aspekcie przygotowania raportów  okresowych za rok 2020, sporządzanych wg MSSF/MSR. Szczegółowo zostaną omówione: kontynuacja dzia-łalności, zdarzenia po dniu bilansowym, wycena aktywów na dzień bilansowy w dobie pandemii, szacunki księgowe w czasach zwiększonej niepewności, księgowe rozliczenie pomocy publicznej, leasing – wpływ zmian harmonogramu na zobowiązania leasingowe, kowenanty kredytowe a prezentacja zobowiązań w bilansie, prezentacja wpływu pandemii w rachunku zysków i strat, inwentaryzacja w czasie pandemii, wpływ pandemii na kontrolę wewnętrzną jednostki, bada-nie sprawozdania finansowego w dobie pandemii.

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie adresowane jest  do członków zarządów ds. finansowych i ekonomicznych, dyrektorów finansowych i głównych księgowych, dyrektorów controllingu, sprawozdawczości finansowej, komunikacji korporacyjnej i relacji inwestorskich jak również innych osób zajmujących się przygotowywaniem sprawozdań finansowych i raportów okresowych w spółkach publicznych i NC, a także przedstawicieli spółek notowanych na New Connect, przygotowujących się do emisji na parkiecie głównym, Autoryzowanych Doradców, analityków finansowych, przedstawicieli firm audytorskich i kancelarii prawnych.

PROGRAM

        1. Wprowadzenie

        2. Prawo bilansowe w dobie pandemii- zmiany przepisów, nowe intepretacje i komunikaty

        3. Wpływ pandemii covid na sprawozdanie finansowe

            a. kontynuacja działalności

            b. zdarzenia po dniu bilansowym

            c. wycena aktywów na dzień bilansowy w dobie pandemii

            d. szacunki księgowe w czasach zwiększonej niepewności

            e. księgowe rozliczenie pomocy publicznej

            f. leasing – wpływ zmian harmonogramu na zobowiązania leasingowe

            g. kowenanty kredytowe a prezentacja zobowiązań w bilansie

            h. prezentacja wpływu pandemii w rachunku zysków i strat

       4. Inne wymogi prawa bilansowego w dobie pandemii

           a. inwentaryzacja w czasie pandemii

           b. wpływ pandemii na kontrolę wewnętrzną jednostki

           c. badanie sprawozdania finansowego w dobie pandemii

       5. Dyskusja, pytania i odpowiedzi

WARUNKI UCZESTNICTWA

Wersja online

- każdej osoby 490zł netto + 23% VAT

Kontakt
Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:

Olga Łukaszewska
tel. 22/ 46-49-709
e-mail:olga.lukaszewska@irip.pl

Dane do przelewu

Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane na potwierdzeniu konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100% opłaty.