Akademia Raportu Rocznego - raportowanie roczne spółek publicznych w dobie COVID-19

Termin: 26.11.2020r. / Miejsce: online

 

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest omówienie raportów rocznych emitentów w kontekście wniosków z weryfikacji tych raportów przez członków Kapituły Konkursu „The Best Annual Report” oraz najważniejszych zmian prawnych, dotyczących nowych standardów, ujawnień ws. Covid-19, wytycznych ESMA, KNF, nowego standardu ESEF, dotyczących przygotowania raportów rocznych za rok 2020. Podczas akademii szczegółowo omówione będą podstawowe części raportu obligatoryjnego, takie jak: sprawozdanie z działalności z oświadczeniem o danych niefinansowych, stosowaniu zasad ładu korporacyjnego, aktualne trendy w sprawozdaniach finansowych, roli biegłego rewidenta w badaniu SF w aspekcie ESEF a także zmian prawnych, które będą miały wpływ na raportowanie spółek publicznych generalnie.

Naszymi prelegentami będą członkowie kapituły konkursu The Best Annual Report 

 

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie adresowane jest  członków zarządów i dyrektorów biur zarządów, przedstawicieli nadzoru właścicielskiego i rad nadzorczych, dyrektorów finansowych, sprawozdawczości, controlingu i analiz, głównych księgowych spółek publicznych, jako osób nadzorujących merytoryczne treści raportów rocznych, osób odpowiedzialnych za raportowanie do KNF ( operatorzy ESPI), sporządzających sprawozdania ze stosowania zasad ładu korporacyjnego i danych niefinansowych, przedstawicieli relacji inwestorskich, rzeczników prasowych oraz służb informatycznych, a także przedstawicieli spółek notowanych na New Connect, przygotowujących się do emisji na parkiecie głównym.

PROGRAM

I. Wymagania prawne dotyczące sporządzania sprawozdania z działalności 
    1. Podstawa prawna i podmioty zobowiązane
    2. Elementy składowe sprawozdania z działalności
    3. Sprawozdanie z działalności a epidemia COVID-19
    4. Oświadczenie na temat informacji niefinansowych

II. Aktualne trendy w sprawozdawczości 
      - zmiany w standardach, 
      - tematy dyskutowane przez KIMSF
      - obszary zainteresowania RMSSF 

III. Zagadnienia, na które należy zwrócić uwagę przygotowując sprawozdania finansowe w roku 2020 związane z wpływem Covid na poszczególne sektory, w tym: 
      - paliwowo- energetyczny
      - chemiczny
      - wydobywczy

IV. Wynagrodzenia członków Zarządu i Rad Nadzorczych
    a) Na co i komu? O czym inwestor chciałby wiedzieć i dlaczego?
    b) praktyczne aspekty ujawniania polityki wynagrodzeń
     - wynagrodzenie stałe vs zmienne
     - wynagrodzenie odroczone

V. Transakcje z podmiotami powiązanymi
    a) definicja podmiotu powiązanego
    b) zakres istotności transakcji z podmiotem powiązanym  

VI. Sygnalista - modne słowo
    a) jak polityka w zakresie powiadomień o nieprawidłowościach działa w praktyce 

VII. Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego. Regulacje polskie i unijne

 1. Umocowanie w regulacjach unijnych, w regulacjach polskich oraz w Regulaminie Giełdy.
 2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
 3. Giełdowe zasady ładu korporacyjnego.
 4. Raportowanie niefinansowe.
 5. Ujawnienia dotyczące różnorodności.
 6. Samoocena Rady Nadzorczej.
 7. Zalecenie Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczące roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).
 8. Zalecenie Komisji z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie jakości sprawozdawczości dotyczącej ładu korporacyjnego (podejście „przestrzegaj lub wyjaśnij”):
  1. jakość oświadczeń o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego,
  2. jakość wyjaśnień w przypadku odstępstwa od zasad.
 9. Nowelizacja dyrektywy o prawach akcjonariuszy – konsekwencje w zakresie komunikacji spółek z akcjonariuszami.

VIII. Badanie sprawozdania finansowego spółki publicznej za rok2020 – kluczowe sprawy

WARUNKI UCZESTNICTWA

Wersja online

- każdej osoby 890zł netto + 23% VAT

cena obejmuje: koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych w wersji elektronicznej (PDF)

Termin
Zajęcia odbywać się będą w godzinach: 9:00 – 16:30.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Olga Łukaszewska
tel. 500 206 038
e-mail: olga.lukaszewska@irip.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

 

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100% opłaty.