Rewitalizacja czyli zasady realizacji programów, w tym polityki lokalowej gmin

Termin: 09.11.2020r.

Czas szkolenia: 09:00 - 13:30 / Miejsce szkolenia: online 

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przekazanie i poszerzenie wiedzy na  temat przepisów ustawy z 9 września 2015 roku o rewitalizacji i umiejętności jej praktycznego wykorzystania. Uczestnicy nabędą umiejętność opracowania programu rewitalizacji i przeprowadzenia procedury jego opracowania. Poruszony zostanie temat  konsultacji społecznych, uchwalenia i realizacji czy zmiany bądź nadzoru nad pomiotem zewnętrznym opracowującym plan na zlecenie gminy, przełożenia rewitalizacji na politykę lokalową gminy. Uczestnicy dowiedzą się dlaczego program rewitalizacji jest istotny dla gminy, w tym dla pozyskania środków z UE, inwestycji i polityki lokalowej.

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników urzędów miast i gmin z Wydziałów Nieruchomości, Wydziałów Gospodarki Komunalnej, Wydziałów Gospodarki Mieszkaniowej, pracowników Zarządów Nieruchomości Komunalnych, Zakładów Gospodarowania Nieruchomościami, Zakładów Usług Komunalnych, i wszystkich jednostek samorządu terytorialnego zajmujących się lokalami socjalnymi, komunalnymi i zasobem mieszkaniowym.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Podstawowe pojęcia - ustawa a praktyka. Rewitalizacja, interesariusze i in.

2. Diagnozy i analizy na potrzeby rewitalizacji.

3. Szczególne zasady prowadzenia konsultacji społecznych.

4. Komitet Rewitalizacji, zasady powołania, funkcjonowania i kompetencje.

5. Pojęcia obszaru zdegradowanego, obszaru rewitalizacji i specjalnych stref rewitalizacji. Czym różnią się te pojęcia? Zasady tworzenia dokumentacji.

6. Gminny program rewitalizacji. Treść i zasady uchwalania, jego wpływ na bieżące życie mieszkańców, wpływ na studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Rewitalizacja a uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy.

7. Ocena aktualności i stopnia realizacji. Zasady dokonywania zmian w planie rewitalizacji.

8. Specjalne Strefy Rewitalizacji. Czym różnią się od obszarów. Zasady i cel powołania. SSR a rozwój społecznego budownictwa czynszowego. Inwestycje budowlane w ramach rewitalizacji.

9. Rewitalizacja a lokatorzy miejscy. Procedura opróżniania lokali gminnych na potrzeby rewitalizacji. Prawa i obowiązku gminy oraz prawa i obowiązki lokatorów. Rewitalizacja a wywłaszczenia i zaspokajanie roszczeń majątkowych mieszkańców.

10.SSR a dotacje dla podmiotów prywatnych na remonty. Zasady udzielania dotacji, umowa.

11.Rewitalizacja a pozyskiwanie środków z UE dla gminy.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu on-line:


jednej osoby 390 zł netto + 23% VAT

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia. Do podanej wyżej ceny nie doliczamy podatku VAT, w przypadku kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane co najmniej w 70 % ze środków publicznych.    

Płatności : należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia - na wskazany na potwierdzeniu numer konta. 

Warunki rezygnacji: rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem szkolenia. Po tym terminie rezygnacja wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia w 100 %.Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.  

Zgłoszenie powinna zawierać: temat szkolenia, datę szkolenia, imię i nazwisko uczestnika, dane do wystawienia faktury.

Dwa dni przed szkoleniem uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe oraz link z dostępem do platformy szkoleniowej.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub jego odwołania, w przypadku gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł go przeprowadzić.

 

Zgłoszenie uczestnictwa(karta zgłoszeniowa)

Oświadczenie VAT(do pobrania)

 

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:
Aneta Mielecka 
tel. (22) 46-49-718
fax (22) 46-49-752
e-mail: aneta.mielecka@irip.pl