Rozliczanie i weryfikacja wynagrodzeń oraz podróży służbowych w projektach współfinansowanych z funduszy unijnych z uwzględnieniem projektów Pomocy Technicznej

 

Termin: 25.05.2020 r. / Miejsce: online

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przedstawienie zasad rozliczania i weryfikacji wynagrodzeń oraz innych świadczeń pieniężnych ze stosunku pracy, uwzględniania tych świadczeń w podstawach zasiłków i wynagrodzeń chorobowych, urlopowych itd., a także prawidłowego kwalifikowania świadczeń pod kątem odprowadzania od nich zobowiązań publiczno-prawnych, jak również przekazanie uczestnikom szkolenia praktycznych rozwiązań w zakresie rozliczania krajowych i zagranicznych podróży służbowych pracowników i osób niebędących pracownikami. Zasady te przedstawione zostaną w aspekcie przepisów podatkowych z uwzględnieniem bieżących zmian.

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie adresowane jest do skarbników, księgowych oraz pracowników służb finansowych, kontrolnych i departamentów unijnych  jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych jednostek organizacyjnych (jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych) a także księgowych oraz pracowników służb finansowych, kontrolnych i departamentów unijnych administracji rządowej i jednostek podległych, realizujących projekt unijne.

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Wynagrodzenia
 1. Kwalifikowalność wynagrodzeń
 2. Podstawy prawne z zakresu wynagrodzeń
 3. Ewidencja czasu pracy – obowiązek pracodawcy
 4. Zasady obliczania różnych elementów wynagrodzenia
  -    wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca w przypadku choroby, urlopu oraz innego okresu niewykonywania pracy
 5. Zasady ustalania podstawy wymiaru składek ZUS oraz obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne,  FP i FGŚP
 6. Zawieranie umów oraz obliczanie wynagrodzeń z tytułu przychodów z działalności wykonywanej osobiście: umowy zlecenia, o dzieło
 7. Obowiązki płatnika wobec ZUS i Urzędu Skarbowego.
 8. Dokumentowanie kosztów zatrudnienia
 1. Podróże służbowe
 1. Kwalifikowalność podróży służbowych
 2. Podstawy prawne
 3. Czas pracy w podróży służbowej
 4. Podróże krajowe
 5. Podróże zagraniczne – w tym rozliczanie wydatków w walucie obcej
 6. Podróże osób nie będących pracownikami

WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa w szkoleniu on-line

·jednej osoby 390zł netto + 23% VAT

Do podanych wyżej cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwow szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenie uczestnictwa (karta złoszeniowa)

Oświadczenie VAT (do pobrania)


Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:

Monika Melon
tel. 22/ 46-49-719
kom. 508-083-523
monika.melon@irip.pl