Różnice kursowe wg ustawy o rachunkowości, MSSF/MSR i prawa podatkowego

Termin: 16.06.2020r. / Miejsce: online

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest szczegółowe omówienie różnic kursowych w oparciu o ustawę o rachunkowości, MSSF/MSR i prawo podatkowe. W trakcie szkolenia poruszone zostaną zagadnienia dotyczące ujęcia zdarzeń gospodarczych wyrażonych w walucie obcej wg ustawy o rachunkowości, różnice kursowe wg Międzynarodowych Standardów Rachunkowości oraz prawa podatkowego, momenty powstawania różnic kursowych.

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie adresowane jest do dyrektorów finansowych, głównych księgowych, pracowników działów finansowo-księgowych, wszystkich firm (polskich i zagranicznych) działających na terenie Polski oraz przedstawicieli firm audytorskich, biur rachunkowych i kancelarii prawno-podatkowych.

PROGRAM

  1. Ujęcie zdarzeń gospodarczych wyrażonych w walucie obcej wg ustawy o rachunkowości

- wprowadzone zmiany w ustawie o rachunkowości

- pojęcie kursu faktycznie zastosowanego

- zasady ewidencji własnych środków pieniężnych -zasady wyceny bilansowej pozycji   wyrażonych w walutach obcych

- prezentacja różnic kursowych w sprawozdaniu finansowym

  1. Różnice kursowe wg Międzynarodowych Standardów Rachunkowości

- waluta funkcjonalna a waluta prezentacji

- ustalenie kursów stosowanych w księgach rachunkowych

- polityka rachunkowości w tym zakresie

  1. Różnice kursowe w prawie podatkowym

- ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych –problematyka wyboru metody ustalania różnic kursowych

- interpretacje indywidualne Ministra Finansów na temat metody bilansowej ustalania różnic kursowych

- regulacje w zakresie podatku VAT

  1. Momenty powstawania różnic kursowych (na przykładach)

- zapłata rozrachunków walutowych

- wycena rozrachunków na dzień bilansowy oraz ich rozliczenie w kolejnym roku obrotowym

- wycena rachunku dewizowego oraz kasy walutowej w trakcie roku oraz na dzień bilansowy

- kredyty i pożyczki w walutach obcych

- różnice kursowe w umowach leasingu operacyjnego oraz finansowego

- kursy wymiany walut obcych a cesja umów

- kompensata rozrachunków wyrażonych w walucie obcej na tle interpretacji organów skarbowych

- rozliczanie delegacji zagranicznych

Dyskusja i zakończenie

WARUNKI UCZESTNICTWA

Wersja online

- każdej osoby 490zł netto + 23% VAT

Kontakt
Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:

Katarzyna Zielińska
tel. 22/ 46-49-709
e-mail:katarzyna.zielinska@irip.pl

Dane do przelewu

Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane na potwierdzeniu konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100% opłaty.