Nowości w skonsolidowanej sprawozdawczości według MSSF

– transakcja właścicielska inwestora z podmiotem podporządkowanym
- przejęcie udziałów we wspólnych operacjach
- zmiany w MSR 28: pomiar inwestycji w wartości godziwej oraz Inwestycje długoterminowe w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach


Warszawa, 27 lutego 2020r.

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest szczegółowe omówienie nowości w zakresie sprawozdawczości skonsolidowanej według MSSF-ów, jakie zostały przyjęte w pakiecie konsolidacyjnym (MSSF 10, MSSF 11 i MSSF 12, MSR 27
i MSR 31) oraz wskazanie i przeanalizowanie zmian, wprowadzonych do niego w późniejszym czasie. Seminarium uzupełniają zagadnienia, które dotyczą zmian w skonsolidowanej sprawozdawczości według MSSF, w tym omówienie proponowanych zmian MSSF 3.

 

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie adresowane jest do członków zarządów ds. ekonomicznych i finansowych, dyrektorów finansowych, głównych księgowych, pracowników działów księgowości, osób odpowiedzialnych w spółkach i grupach kapitałowych za przygotowywanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych, jak również wszystkich zainteresowanych tematyką rozwiązań MSSF w zakresie konsolidacji sprawozdań finansowych

PROGRAM

I.        Pakiet konsolidacyjny w MSSF. Istota i przegląd rozwiązań w MSSF o konsolidacji (MSSF 10, MSSF 11, MSSF 12), w tym:

 1. Koncepcja kontroli (MSSF 10) a wcześniejsze rozwiązania MSR 27 (2008).
 2. Podejście do wspólnych przedsięwzięć - ustaleń umownych (MSSF 11 a MSR 31).
 3. Ujawnienia informacji o inwestycjach w podmiotach podporządkowanych (wymogi MSSF 12).
 4. Podmioty inwestycyjne: zwolnienia z konsolidacji i sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych – konsekwencje dla polskich spółek.

 II.     Późniejsze zmiany w MSSF o konsolidacji

 1. Stosowanie metody praw własności w jednostkowych sprawozdaniach finansowych. Zamiana metody praw własności na metodę pełną dla celów SSF.
 2. Ujmowanie skutków transakcji właścicielskich inwestora z podmiotem podporządkowanym.
 3. Rozliczanie przejęć udziałów we wspólnych operacjach (działaniach).
 4. Zmiany w MSR 28: pomiar inwestycji w wartości godziwej oraz Inwestycje długoterminowe w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach.

III.    Zmiany w MSSF o konsolidacji, obowiązujące od 2019 r. i latach następnych, w tym:

 1. Rachunkowość nabycia udziałów we wspólnych operacjach (działaniach): zmiany w MSSF 3 i MSSF 11
 2. Definicja biznesu (przedsięwzięcia): nowe rozstrzygnięcia w zakresie stosowania metody przejęcia – zmiany w MSSF 3
 3. Proponowane dalsze zmiany, w tym m.in. przegląd powdrożeniowy MSSF 3.

IV.    Ujmowanie skutków zmian w strukturze własności podmiotu podporządkowanego,

w tym:

 1. Rozliczanie przejęć wieloetapowych.
 2. Nabywanie dodatkowych lub sprzedaż części udziałów w podmiotach podporządkowanych.
 3. Utrata kontroli nad podmiotem zależnym lub utrata możliwości wywierania znaczącego wpływu (dekonsolidacja).

 

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa

• jednej osoby -  890 zł netto + 23 % VAT

• dwóch osób z jednej firmy - 850 zł/os netto + 23 %VAT

Uwaga!

OFERTA FIRST MINUTE!
•    Przy zgłoszeniach na 14 dni przed szkoleniem obowiązuje cena promocyjna – 790 zł/os netto + 23 % VAT*
*podane rabaty nie sumują się

Do podanych wyżej cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje: koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, przerw kawowych oraz obiadu.
Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin:
Zajęcia odbywać się będą w centrum w/w miast w godzinach: 9.00 – 15.15.

O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:

Katarzyna Zielińska
tel. 22/ 46-49-709
e-mail: katarzyna.zielinska@irip.pl

Dane do przelewu

Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane na potwierdzeniu konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100% opłaty.