Skonsolidowany raport roczny wg ESEF – krok po kroku

Termin: 19.01.2021r./ Miejsce: online

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest zaprezentowanie całego procesu przygotowania raportu rocznego za rok 2020 wg ESEF-a. Rozpoczniemy od analizy merytorycznej budowy sprawozdania finansowego zgodnego z ESEF przez mapowanie i tagowanie części sprawozdania, definiowanie i budowę przykładowych rozszerzeń taksonomii, do walidacji sprawozdania oraz transformacji do formatu iXBRL. Następnie pokażemy konwersje pozostałych elementów raportu rocznego do formatu XHTLM, czyli sprawozdania z działalności, opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego itd., zasady podpisywania tych dokumentów  oraz możliwości wizualizacji.

Prowadzący zapewnią w czasie warsztatów narzędzia i dokumenty niezbędne do budowy sprawozdania oraz wyjaśnią sposób ich wykorzystania w narzędziu XBRL Tagger firmy Amana (www.amana-esef.pl).

Warsztaty dostarczą uczestnikom podstawowej wiedzy z zakresu przygotowania kompletnego raportu rocznego za rok 2020 wg ESEF-a, co będzie szczególnie istotne dla emitentów, którzy zamierzają raportować w tym standardzie i przygotowują się do testów KNF.

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie adresowane jest do członków zarządów ds. finansowych, dyrektorów finansowych, głównych księgowych, dyrektorów i pracowników departamentów sprawozdawczości, IT oraz osób odpowiedzialnych za obligatoryjne raportowanie w spółkach giełdowych jak również do wszystkich pozostałych zainteresowanych implementacja standardu ESEF.   

PROGRAM

BLOK I
    1. Budowa sprawozdania zgodnego z ESEF - analiza merytoryczna – na podstawie propozycji mapowania
        skonsolidowanego sprawozdania finansowego (zakres obowiązkowy od 1 stycznia 2020, obejmujący
        bilans, rachunek zysków i strat,  sprawozdanie z całkowitych dochodów, ruchu kapitałów,  cash flow oraz
       10 pozycji z not)
        - porównanie pozycji sprawozdania finansowego z taksonomią
        - mapowane pozycji standardowych
        - wyodrębnienie niestandardowych pozycji sprawozdania
        - opracowanie listy rozszerzeń taksonomii        
BLOK II
    1.Sprawozdanie z działalności, opinia biegłego rewidenta i inne składowe raportu rocznego
       w formacie XHTML – jak to zrobić w narzędziu?
    2.Podpisy wewnętrzne i zewnętrzne do poszczególnych elementów raportu rocznego
        - możliwości techniczne
        - rekomendowane rozwiązania
    3. Szata graficzna w raportach  XHTML
BLOK III
    1.Testy ESMA i KNF – errors and warnings
    2.Walidacje techniczno-informatyczne
    3.Walidacje merytoryczne
Zakończenie szkolenia

WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa

- każdej osoby 890zł netto + 23% VAT

- przy zgłoszeniach do 5 stycznia 2021 roku cena promocyjna – 700 zł netto

Kontakt
Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:

Olga Łukaszewksa
tel. 22/ 46-49-709,
fax 22/  53-70-181
e-mail: olga.lukaszewska@irip.pl

Dane do przelewu

Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane na potwierdzeniu konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100% opłaty.