Metodologia obliczania i raportowania śladu węglowego przedsiębiorstwa lub produktu

Termin: 21.05.2024 r. / Miejsce: MS Teams 

 

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest szczegółowe omówienie zasad i metodologii obliczania oraz raportowania emisji śladu węglowego - GHG Protocol. W trakcie szkolenia szczegółowo omówione zostaną takie zagadnienia jak raportowanie emisji w łańcuchu wartości – zakres 3, zapewnienie zgodności celów korporacyjnych z Porozumieniem Paryskim, strategie dekarbonizacyjne przedsiębiorstw, wyliczanie śladu węglowego zgodnie z zakresami (scope) 1, 2 oraz 3 na przykładach z branży energetycznej, infrastrukturalnej oraz nieruchomości.

 

GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane jest pełnomocników ds. zarządzania środowiskiem, kierowników, specjalistów komórek odpowiedzialnych za ochronę środowiska i/lub gospodarkę odpadami, specjalistów działów ochrony środowiska wszystkich szczebli, inżynierów wszystkich przedsiębiorstw w tym szczególnie emitentów papierów wartościowych oraz pracowników komórek ESG, relacji inwestorskich, komunikacji korporacyjnej, marketingu i PR.

 

PROGRAM SZKOLENIA

1. Podstawowe informacje o gazach cieplarnianych i zmianach klimatu 
2. Ścieżka dekarbonizacyjna Porozumienia Paryskiego i międzynarodowe ramy polityki klimatycznej
3. Metodologia obliczania i raportowania emisji – GHG Protocol
4. Raportowanie emisji w łańcuchu wartości – zakres 3
5. Emisje w cyklu życia produktu (LCA)
6. Wyzwania praktyczne mierzenia i raportowania emisji
7. Science Based Targets initiative – zapewnienie zgodności celów korporacyjnych z Porozumieniem Paryskim
8. Strategie dekarbonizacyjne przedsiębiorstw
9. Szczególne wyzwania wybranych sektorów (m.in. branża energetyczna, infrastrukturalna)

WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa
- każdej osoby 1650 zł netto + 23% VAT

Do podanych wyżej cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje: koszt uczestnictwa online, materiały oraz certyfikat w wersji elektronicznej (PDF)

Spotkanie odbywać się będzie w aplikacji MS Teams w godzinach: 09:00 – 15:00.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Olga Łukaszewska
tel. 500 206 038 
e-mail: olga.lukaszewska@irip.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty. Brak płatności nie jest jednoznaczny z bez kosztową anulacją zgłoszenia. 

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane konto. Na przelewie prosimy umieścić numer faktury.