SPRAWOZDANIE ESG - przygotowanie do ujawnienia danych niefinansowych za 2022 rok

Termin: 14.02.2023 r. / Miejsce: MS Teams 

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest szczegółowe omówienie obowiązku zaraportowania danych niefinansowych za rok 2022 wg aktualnych wymogów dotyczących taksonomii ESG, podejście do obliczania poszczególnych wskaźników: KPI Obrót, KPI Capex, KPI Opex, dialog z interesariuszami oraz standardy obliczania śladu węglowego produktu.

GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowana jest do członków zarządów i dyrektorów biur zarządów, przedstawicieli nadzoru właścicielskiego i rad nadzorczych, dyrektorów finansowych, sprawozdawczości, controlingu i analiz, głównych księgowych spółek publicznych, jako osób nadzorujących merytoryczne treści raportów rocznych, osób odpowiedzialnych za raportowanie do KNF (operatorzy ESPI), sporządzających sprawozdania ze stosowania zasad ładu korporacyjnego i danych niefinansowych, przedstawicieli relacji inwestorskich, rzeczników prasowych oraz służb informatycznych, a także przedstawicieli spółek notowanych na New Connect, przygotowujących się do emisji na parkiecie głównym.

PROGRAM SZKOLENIA

BLOK I
1. Wprowadzenie: taksonomia w kontekście strategii i unijnych ram zrównoważonego finansowania UE oraz powiązanie pomiędzy taksonomią a innymi regulacjami (UE 2019/2088, CSRD)
2. Podejście do identyfikacji i oceny zgodności działalności z taksonomią
3. Podejście do obliczania poszczególnych wskaźników: KPI Obrót, KPI Capex, KPI Opex
      o Definiowanie mianownika dla poszczególnych wskaźników (z uwzględnieniem specyfiki Opex)
      o Definiowanie licznika (z uwzględnieniem specyfiki Capex i Opex)
      o Podejście do obliczania poszczególnych wskaźników na przykładach

BLOK II
1. Angażowanie interesariuszy podstawowym elementem realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju, w tym jej raportowania: 
2. Pojęcie i podstawowa rola interesariusza w zarządzaniu zgodnym z koncepcją równoważonego rozwoju.
3. Mapowanie interesariuszy i wybór kluczowych interesariuszy metodą Johnsona&Scholesa.
4. Systemowy (strategiczny i operacyjny) dialog i angażowanie interesariuszy - w ujęciu standardu AA1000SES - algorytm, formy i sposoby realizacji.
5. Akcyjny (kryzysowy) dialogi i angażowanie interesariuszy - w ujęciu standardu ICMM oraz praktyk licence to operate - algorytm, formy i sposoby realizacji.    

BLOK III 
Ślad węglowy i ślad środowiskowy najważniejszymi wskaźnikami komponentu środowiskowego realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju:
1. Podstawowa rola śladu węglowego i śladu środowiskowego w koncepcji zrównoważonego rozwoju. 
2. Rodzaje i zakres antropogenicznej emisji gazów cieplarnianych - śladu węglowego (Scope 1, Scope 2 oraz Scope 3) a także kierunki jej zmniejszania i asymilacji. 
3. Standardy i normatywy służące wyznaczaniu śladu węglowego przedsiębiorstwa.
4. Standardy obliczania śladu węglowego produktu.
5. Ślad środowiskowy i jego elementy składowe w cyklu życia produktu (LCA).

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

- każdej osoby 1200zł netto + 23% VAT

Cena obejmuje: koszt uczestnictwa online, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej (PDF), certyfikat 

Zajęcia odbywać się będą w aplikacji MS Teams w godzinach: 9:00 – 14:15.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Olga Łukaszewska
tel. (22) 46-49-709
e-mail: olga.lukaszewska@irip.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.