Sprawozdanie z działalności emitentów za rok 2019

- Polityka wynagrodzeń i sprawozdanie z wynagrodzeń – nowe wymagania z Dyrektywy SRD II
- zasady ładu korporacyjnego. Nowe rozporządzenie Ministra Finansów oraz dyrektywa o prawach akcjonariuszy
- raportowanie zrównoważonego rozwoju wg nowego Indeksu ESG i GRI Standards 

Termin: 21.01.2020r. / Miejsce: Warszawa

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest omówienie procesu sporządzania sprawozdania z działalności za rok 2019 na przykładach najlepiej raportujących spółek publicznych w Polsce i na świecie. Szczegółowo zostaną przedstawione m.in.: uwarunkowania prawne dotyczące sporządzania sprawozdań z działalności, wynagrodzenia członków Zarządu i Rad Nadzorczych, transakcje z podmiotami powiązanymi, dyrektywa o prawach akcjonariuszy, raportowanie zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) a budowa wartości przedsiębiorstwa

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie adresowane jest do do członków zarządów ds. finansowych, dyrektorów finansowych, controllingu, rozwoju i strategii, relacji inwestorskich i komunikacji korporacyjnej, spółek publicznych i NC, osób odpowiedzialnych za raportowanie do KNF oraz innych osób zaangażowanych w wykonywanie obowiązków informacyjnych spółek publicznych jak i NC oraz sporządzaniem sprawozdań ze stosowania zasad ładu korporacyjnego i danych niefinansowych, rzeczników prasowych a także przedstawicieli spółek notowanych na New Connect, przygotowujących się do emisji na parkiecie głównym, Autoryzowanych Doradców, przedstawicieli firm audytorskich i kancelarii prawnych.

PROGRAM

I Wymagania prawne dotyczące sporządzania sprawozdania z działalności 
   1. Rozporządzenie MF o obowiązkach bieżących i okresowych, 
   2. Zmiany w ustawie o rachunkowości od 1 stycznia 2020 r. – forma sprawozdania z działalności, 
   3. Kodeks spółek  handlowych
   4. KSR Nr 9 „Sprawozdanie z działalności"

II Wynagrodzenia członków Zarządu i Rad Nadzorczych
   1. Na co i komu? O czym inwestor chciałby wiedzieć i dlaczego?
   2. Praktyczne aspekty ujawniania polityki wynagrodzeń
      a) wynagrodzenie stałe vs zmienne
      b) wynagrodzenie odroczone
   3. Transakcje z podmiotami powiązanymi
      a) definicja podmiotu powiązanego
      b) zakres istotności transakcji z podmiotem powiązanym 
   4. Sygnalista - modne słowo
      a) jak polityka w zakresie powiadomień o nieprawidłowościach działa w praktyce 
   5. XBRL: Uwaga nadchodzę
 
III Zasady ładu korporacyjnego. Nowe rozporządzenie Ministra Finansów oraz dyrektywa o prawach akcjonariuszy
   1. Umocowanie w regulacjach unijnych, w regulacjach polskich oraz w Regulaminie Giełdy.
   2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
   3. Rozporządzenia Ministra Finansów, które weszło w życie z dniem 30 kwietnia 2018 r.
   4. Giełdowe zasady ładu korporacyjnego.
   5. Raportowanie niefinansowe.
   6. Ujawnienia dotyczące różnorodności.
   7. Samoocena Rady Nadzorczej.
   8. Zalecenie Komisji z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie, jakości sprawozdawczości dotyczącej ładu korporacyjnego (podejście „przestrzegaj lub wyjaśnij”):
      a) jakość oświadczeń o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego,
      b) jakość wyjaśnień w przypadku odstępstwa od zasad.
   9. Nowelizacja dyrektywy o prawach akcjonariuszy – konsekwencje w zakresie komunikacji spółek z akcjonariuszami.

IV Raportowanie zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) w kontekście nowego Indeksu ESG, ochrony klimatu i najnowszych standardów GRI Standards a budowa wartości przedsiębiorstwa
   1. Ewolucja postrzegania zrównoważonego rozwoju
   2. Istotne zmiany w raportowaniu niefinansowym 
   3. Trendy raportowania niefinansowego 
   4. Tworzenie wartości poprzez raportowanie 
   5. Raportowanie, a postrzeganie firmy przez otoczenie

 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa

• jednej osoby -  990 zł netto + 23 % VAT

• dwóch osób z jednej firmy - 890 zł/os netto + 23 %VAT

Uwaga! 

Dla uczestników wszystkich edycji konkursu The Best Annual Report cena promocyjna 850 zł netto + 23 % VAT ,

Do podanych wyżej cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane
w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje: koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, przerw kawowych oraz obiadu.
Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin:
Zajęcia odbywać się będą w centrum w/w miast w godzinach: 9.00 – 15.15.

O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:

Katarzyna Zielińska
tel. 22/ 46-49-709
e-mail: katarzyna.zielinska@irip.pl

Dane do przelewu

Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane na potwierdzeniu konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100% opłaty.