Sprawozdawczość JST i ich jednostek organizacyjnych - w aspekcie Rozporządzenia MFiPR z dnia 25.05.2021 r.

Termin: 25.06.2021 r. / Miejsce: online

Czas szkolenia: 10:00 - 14:30

CEL SZKOLENIA
Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników ze zmianami  opublikowanymi w rozporządzeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 25 maja 2021 r. - zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej. 
Podczas szkolenia zostaną omówione takie tematy jak :
  • rodzaje, formy oraz sposoby sporządzania sprawozdań jednostek budżetowych po zmianach,
  • poszczególne wzory sprawozdań budżetowych,
  • przykładowe nieprawidłowości stwierdzane w poszczególnych sprawozdaniach,
  • odpowiedzialność z tytułu naruszeń dyscypliny finansów publicznych za sprawozdania.     
       
GRUPA DOCELOWA
Szkolenie  adresowane jest do pracowników działów księgowości w jednostkach sektora finansów publicznych. Kierowników jednostek, skarbników, księgowych i innych pracowników komórek finansowo - księgowych a także pracowników merytorycznych służb finansowych odpowiedzialnych za prawidłowe przygotowanie sprawozdań. 
 
PROGRAM SZKOLENIA
 
1. Zasady sporządzania i terminy przekazywania sprawozdań  budżetowych.
 
2. Odpowiedzialność za sporządzanie sprawozdań.
 
3. Omówienie poszczególnych wzorów sprawozdań:
a)  Rb-27 S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego; 
b)  Rb-28 S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego; 
c) Rb-27 ZZ - sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami; 
d) Rb-50 - sprawozdanie o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami; 
e) Rb-NDS – sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego;
f)  Rb-30S - sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych;
g) Rb-34S – sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.
 
4. Zasady i terminy sporządzania sprawozdawczości z operacji finansowych.
 
5. Analiza  poszczególnych wzorów sprawozdań:
a) Rb-Z – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń;
b) Rb-N – kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych; 
c) Rb-ZN - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych.
 
6. Obowiązek prowadzenia ewidencji księgowej umożliwiającej sporządzenie obowiązujących sprawozdań.
 
7. Przykłady nieprawidłowości stwierdzanych w poszczególnych sprawozdaniach.
 
8. Przykłady powiązań danych pomiędzy poszczególnymi sprawozdaniami i ich weryfikacja.
 
9. Odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych za sprawozdania.
 
10. Dyskusja uczestników - pytania i odpowiedzi. 
 

WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa w szkoleniu on-line:

  • jednej osoby 390zł netto + 23% VAT

Cena obejmuje: uczestnictwo w  szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia. Do podanej wyżej ceny nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane co najmniej w 70% ze środków publicznych.
Płatności: należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia - na wskazany na potwierdzeniu numer konta. 
Warunki rezygnacji: rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem szkolenia.Po tym terminie rezygnacja wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia w 100 %.Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.  
Zgłoszenie powinna zawierać: temat szkolenia, datę szkolenia, imię i nazwisko uczestnika,dane do wystawienia faktury.
Dwa dni przed szkoleniem uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe oraz link z dostępem do platformy szkoleniowej.


Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub jego odwołania, w przypadku gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł go przeprowadzić.  

Zgłoszenie uczestnictwa(karta zgłoszeniowa)

Oświadczenie VAT

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:
Aneta Mielecka
tel. (22) 46-49-718
fax (22) 46-49-752
e-mail: aneta.mielecka@irip.pl