Środki trwałe dla służb technicznych wg UoR

Termin: 27.09.2024 r. / Miejsce: MS Teams 

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest kompleksowe przedstawienie pojęć związanych ze środkami trwałymi, ze szczególnym uwzględnieniem nieruchomości, pod kątem ich budowy, klasyfikacji, gospodarowania i dokumentowania. Przybliżenie uregulowań wynikających z ustawy o rachunkowości w zakresie niezbędnym dla pracowników wydziałów technicznych i produkcyjnych.

GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowana jest do kadry kierowniczej, pracowników działów technicznych, organizacyjnych i administracyjnych, którzy zajmują się zagadnieniami środków trwałych w jednostkach. jak również wszystkich zainteresowanych tą tematyką.

PROGRAM SZKOLENIA
1. Definicja środków trwałych w świetle ustawy o rachunkowości, wyjaśnienie niektórych pojęć definicyjnych,
2. Podstawowe pojęcia prawa budowlanego w kontekście pojęcia środków trwałych (prawo budowlane, PKOB, orzecznictwo)

    - Obiekty budowlane
    - Budynek, budynek mieszkalny
    - Budowla
    - Tymczasowe obiekty budowlane
    - Obiekty liniowe
    - Urządzenia budowlane i wyposażenie techniczne obiektów budowlanych
3. Nieruchomości w rozumieniu prawa cywilnego
    - Pojęcie nieruchomości
    - Nieruchomości w ujęciu wieczystoksięgowym
    - Rodzaje nieruchomości w polskim systemie prawnym (nieruchomości gruntowe, budynkowe, lokalowe)
4. Fundament – część składowa czy osobny obiekt
5. Trwałe związanie z gruntem
6. Zasady wyceny środków trwałych

    - Cena nabycia 
    - Koszt wytworzenia
    - Wartość rynkowa
    - Cena sprzedaży netto
    - Wartość godziwa
7. Zasady wyceny wartości początkowej środków trwałych wytworzonych we własnym zakresie
    - koszt wytworzenia – ustalanie wartości początkowej zakończonej budowy ST
    - moment rozpoczęcia budowy
    - koszty bezpośrednio związane z budową – przykładowy katalog
    - koszty pośrednie (wspólne) związane z budową kilku środków trwałych
    - Koszty analiz, oceny opłacalności budowy, w tym koszty studium rynkowego, technologicznego, ekonomicznego, studium wykonalności, wniosku aplikacyjnego, koszty przetargu
    - koszty usług podwykonawców zewnętrznych
    - koszty narzędzi wykorzystywanych do budowy środków trwałych
    - Koszty obsługi magazynowej procesu budowy środka trwałego
    - koszty eksploatacji związane z budową środków trwałych
    - Koszty utrzymania majątku trwałego jednostki wykorzystywanego na potrzeby budowy środka trwałego
    - Koszty utrzymania jednostek organizacyjnych zaangażowanych w budowę środków trwałych
    - Koszty wynajmowanych nieruchomości zastępczych na czas budowy ST
    - Koszty testowania wybudowanego środka trwałego (wdrożenie i rozruch)
    - Koszty i przychody finansowania zewnętrznego: odsetki, prowizje, różnice kursowe
    - Kaucje gwarancyjne, opusty, rabaty, skonta
    - Sankcje, kary umowne, odszkodowania
    - Straty powstałe podczas budowy środka trwałego, niedobory, ubytki naturalne
    - Likwidacja środka trwałego warunkująca budowę nowego obiektu
8. Elementy środków trwałych
   - Części składowe, peryferyjne, dodatkowe
   - Odłączenie i dołączenie części składowej, peryferyjnej lub dodatkowej – wpływ na wartość początkową środka trwałego
   - Podział środków trwałych i ich łączenie
9. Ulepszenie, remont i konserwacja środków trwałych
   - Wyjaśnienie ulepszenia i remontu
   - Jak odróżnić ulepszenie od remontu
   - Remont a konserwacja
   - Rodzaje ulepszeń (rozbudowa, przebudowa, rekonstrukcja, adaptacja, modernizacja)
   - Mierniki ulepszenia
   - Przesłanki ulepszenia środka trwałego
   - Ulepszenia w obcych środkach trwałych
10. Amortyzacja środków trwałych w świetle ustawy o rachunkowości i ustaw podatkowych
   - Okres amortyzacji, stawka amortyzacyjna, metody amortyzacji
   - Wartość rezydualna
   - Okresowa weryfikacja stawek amortyzacyjnych
   - Amortyzacja podatkowa
11. Klasyfikacja środków trwałych (KŚT)
   - Zasady klasyfikacji
   - Podstawowa jednostka klasyfikacyjna
   - Struktura kodów klasyfikacyjnych
   - Grupy klasyfikacyjne środków trwałych
12. Inwentaryzacja środków trwałych
   - Spis z natury podstawową metodą inwentaryzacji
   - Weryfikacja dokumentów metoda inwentaryzacji dla środków trwałych trudno dostępnych
   - Etapy inwentaryzacji

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

- każdej osoby 590zł netto + 23% VAT

Cena obejmuje: koszt uczestnictwa online, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej (PDF), certyfikat 

Zajęcia odbywać się będą w aplikacji MS Teams w godzinach: 10:00 – 15:00.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Olga Łukaszewska
tel. 500 206 038
e-mail: olga.lukaszewska@irip.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.