Środki trwałe - zasady wyceny i ewidencjonowania

Termin: 21.01.2022 r. / Miejsce: online

Czas szkolenia: 10:00-14:30

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest omówienie podstawowych zasad z zakresu klasyfikacji, ewidencji, amortyzacji, inwentaryzacji i wyceny środków trwałych w oparciu o Ustawę o Rachunkowości  i nową Klasyfikację Środków Trwałych oraz nowy KSR nr 11.              

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie  adresowane  jest do  skarbników, księgowych i innych pracowników komórek finansowo - księgowych samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, w tym szczególnie dla: urzędów wojewódzkich,  miast, miast i gmin, starostw powiatowych, urzędów gmin oraz samorządowych zakładów budżetowych i urzędów marszałkowskich, samorządowych centrów usług wspólnych (CUW-y) i biur obsługi finansowej jednostek zarządzających i wynajmujących mienie skarbu państwa i mienie komunalne, zarządów nieruchomościami, jednostek oświaty, pomocy społecznej, urzędów pracy, sądów, prokuratury, służb mundurowych, KAS, RIO, NIK, ZUS, KRUS oraz dysponentów państwowych funduszy celowych agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej i państwowych osób prawnych.

PROGRAM SZKOLENIA
1.Definicje środków trwałych.
 

2.Definicja wartości niematerialnych i prawnych.
 

3.Polityka rachunkowości w zakresie środków trwałych.
 

4.Zasady rachunkowości.
 

5.Klasyfikacja środków trwałych.
 

6.Środki trwałe własne i obce.
 

7.Środki trwałe w budowie.
 

8.Wartość początkowa środków trwałych.
 

9.Ulepszenie środków trwałych.
 

10.Remont środka trwałego.
 

11.Aktualizacja wyceny.
 

12.Amortyzacja środków trwałych.
 

13.Amortyzacja WNiP.
 

14.Ewidencja środków trwałych.
 

15.Inwentaryzacja środków trwałych.
 

16.Kwalifikowalność środków trwałych.
 

17.Dokumentowanie wydatków.
 

18.Dyskusja uczestników – pytania i odpowiedzi. 

WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa w szkoleniu on-line:

  • jednej osoby 390zł netto + 23% VAT
Cena obejmuje: uczestnictwo w  szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia. Do podanej wyżej ceny nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane co najmniej w 70% ze środków publicznych.
Płatności: należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia - na wskazany na potwierdzeniu numer konta. 
Warunki rezygnacji: rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem szkolenia. Po tym terminie rezygnacja wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia w 100 %.Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.  
Zgłoszenie powinno zawierać: temat szkolenia, datę szkolenia, imię i nazwisko uczestnika, dane do wystawienia faktury.
Dwa dni przed szkoleniem uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe oraz link z dostępem do platformy szkoleniowej.
 

Dwa dni przed szkoleniem uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe oraz link z dostępem do platformy szkoleniowej.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub jego odwołania, w przypadku gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł go przeprowadzić.    

 
 

 
Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:
Robert Witkiewicz
tel. (22) 46-49-718
fax (22) 46-49-752
e-mail: robert.witkiewicz@irip.pl