Środki trwałe - w jednostkach sektora finansów publicznych

Termin: 06.07.2021 r. / Miejsce: online

Czas szkolenia: 10:00-14:30

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest wyjaśnienie problemów związanych z zasadami własćiwej ewidencji, poprawnej klasyfikacji majątku, ulepszenia i remontów środków trwałych  oraz zasad wycofania ich z ewidencji, likwidacji oraz ich inwentaryzacji. Uczestnicy poznają  zasady ustalania, ewidencjonowania, amortyzowania i inwentaryzowania środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych w budowie.

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie  adresowane  jest do  skarbników, księgowych i innych pracowników komórek finansowo - księgowych samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, w tym szczególnie dla: urzędów wojewódzkich,  miast, miast i gmin, starostw powiatowych, urzędów gmin oraz samorządowych zakładów budżetowych i urzędów marszałkowskich, samorządowych centrów usług wspólnych (CUW-y) i biur obsługi finansowej jednostek zarządzających i wynajmujących mienie skarbu państwa i mienie komunalne, zarządów nieruchomościami, jednostek oświaty, pomocy społecznej, urzędów pracy, sądów, prokuratury, służb mundurowych, KAS, RIO, NIK, ZUS, KRUS oraz dysponentów państwowych funduszy celowych agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej i państwowych osób prawnych.

PROGRAM SZKOLENIA

1.Definicja środka trwałego, jego części składowych, dodatkowych i peryferyjnych.

2.Kompletność środka trwałego w aspekcie Ustawy o Rachunkowości i Krajowego Standardu Rachunkowości nr 11.

3.Wartość początkowa środka trwałego (cena nabycia, koszt wytworzenia).

4.Klasyfikacja i ewidencja środków trwałych.

5.Ulepszenie a remont środków trwałych.

6.Amortyzacja środków trwałych - stawki amortyzacyjne i metody amortyzacji.

7.Pojęcie inwestycji w obcym środku trwałym, inwestycji zaniechanych.

8.Zasady gospodarowania majątkiem trwałym z uwzględnieniem zasad pozbywania się majątku zużytego i zbędnego.

9.Inwentaryzacja środków trwałych i błędy popełniane przez jednostki.

10. Wartość bilansowa środków trwałych.

11. Środki trwałe w budowie (inwestycje).

12. Odpowiedzi na pytania. ​​

WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa w szkoleniu on-line:

  • jednej osoby 390zł netto + 23% VAT
Cena obejmuje: uczestnictwo w  szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia. Do podanej wyżej ceny nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane co najmniej w 70% ze środków publicznych.
Płatności: należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia - na wskazany na potwierdzeniu numer konta. 
Warunki rezygnacji: rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem szkolenia. Po tym terminie rezygnacja wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia w 100 %.Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.  
Zgłoszenie powinno zawierać: temat szkolenia, datę szkolenia, imię i nazwisko uczestnika, dane do wystawienia faktury.
Dwa dni przed szkoleniem uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe oraz link z dostępem do platformy szkoleniowej.
 

Dwa dni przed szkoleniem uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe oraz link z dostępem do platformy szkoleniowej.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub jego odwołania, w przypadku gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł go przeprowadzić.    

 
 
 
Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:
Aneta Mielecka
tel. (22) 46-49-718
fax (22) 46-49-752
e-mail: aneta.mielecka@irip.pl