System doręczeń elektronicznych obowiązujący sektor publiczny od 10 grudnia 2023 r.

Termin: 20.11.2023 r.

Czas szkolenia: 9:00 – 14:00 / Miejsce: online

CEL SZKOLENIA

Od 10 grudnia 2023 r. zostanie wprowadzony obowiązek stosowania systemu e-Doręczeń przez jednostki samorządu terytorialnego i inne organy administracji publicznej.

Celem szkolenia jest przedstawienie założeń nowego systemu doręczeń elektronicznych, który docelowo ma zastąpić doręczenia za pośrednictwem systemu e-PUAP. Podczas szkolenia omówione zostaną podstawy prawne, ale także praktyczny aspekt inicjowania usług.

Szkolenie będzie prowadzone w formie wykładu z case study i odpowiedziami na zadawane i uprzednio przesłane pytania od uczestników.

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników administracji publicznej w praktyce stosujących rozwiązania omawianej ustawy, w tym szczególnie: kierowników jednostek, dyrektorów generalnych, dyrektorów, naczelników, pracowników departamentów i wydziałów organizacyjno-prawnych, sekretarzy, kanclerzy oraz innych pracowników upoważnionych do wydawania decyzji w formie dokumentu elektronicznego, koordynatorów czynności kancelaryjnych.

 

PROGRAM
1. Krótko o e-PUAPie (od kiedy działa i do kiedy, jakie sprawy pozwala załatwić, użytkownik, uwierzytelnianie itd.)

2. Sposoby wysyłania pism przez urząd w tym omówienie czy/kiedy urząd musi prowadzić korespondencję elektronicznie a kiedy w postaci papierowej.

3. Elektroniczna Skrzynka Podawcza.

4. Podpisywanie dokumentów w ramach e-PUAP.

5. Skuteczność wnoszenia pism drogą elektroniczną (na adres e-mail, przez system e-PUAP, aplikacje usługowe, na adres do doręczeń elektronicznych).

6. Podpisy elektroniczne – ich rodzaje, dodatkowe usługi, kwalifikowane znaczniki, możliwość opatrywania pism różnymi podpisami a skutki prawne pism.

7. Rodzaje dokumentów w praktyce podmiotów publicznych - tradycyjny i elektroniczny.

8. Nowe zasady doręczeń – system doręczeń elektronicznych obowiązujący od 10.12.2023 r.:
• na czym polega system doręczeń elektronicznych,
• czy konieczne jest posiadanie EZD, czy EZD jest obowiązkowe, a jeśli tak od kiedy,
• jakie są podstawy prawne systemu doręczeń elektronicznych, przepisy przejściowe,
• kto ma obowiązek partycypacji w systemie doręczeń elektronicznych i od kiedy,
• jakie sprawy zostały wyłączone z systemu doręczeń elektronicznych,
• jakie usługi wchodzą do systemu,
• jak założyć adres do doręczeń elektronicznych,
• baza adresów elektronicznych,
• jak aktywować adres do doręczeń elektronicznych,
• administrator skrzynki doręczeń,
• jak pozyskać skrzynkę do doręczeń elektronicznych (jaki podmiot ją oferuje, jakie są jej parametry),
• konsekwencje wpisania adresu do doręczeń elektronicznych do bazy adresów elektronicznych – formalne (wybór drogi doręczeń wszelkiej korespondencji, hierarchizacja sposobów doręczeń), materialne ( dowód w postępowaniach administracyjnych, sądowych), czasowe, obowiązki informacyjne,
• ile można mieć adresów do doręczeń elektronicznych,
• szczegółowe omówienie usługi PURDE,
• szczegółowe omówienie usługi PUH,
• cennik usług – dla jakich podmiotów i kiedy usługi są bezpłatne,
• niewykonanie , nieprawidłowe wykonanie usługi i możliwość reklamacji.

9. Tradycyjne doręczenia przesyłek papierowych – czy będą możliwe i skuteczne.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt                                                                             
• jednej osoby –  490 zł netto + 23 % VAT
• dwóch osób – 450 zł/os netto + 23 % VAT

Cena obejmuje:
koszt uczestnictwa online (MS Teams), materiałów  szkoleniowych oraz certyfikatu poświadczającego udział
w szkoleniu w wersji elektronicznej (PDF). Do podanej wyżej ceny nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane co najmniej
w 70% ze środków publicznych.
 
Termin
Zajęcia odbywać się będą w godzinach 9:00 - 14:00.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu

Kontakt
Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:
Żaneta Szyszka
tel. 22/ 464 97 05
tel. kom. 572 542 049
e-mail: zaneta.szyszka@irip.pl

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia
5 dni przed terminem szkolenia na wskazane na po-twierdzeniu konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników. Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska
i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury.
Dwa dni przed szkoleniem uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe oraz link z dostępem do platformy szkoleniowej.

Rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później
niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa
w wysokości 100 % ceny szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł  przeprowadzić.

Zgłoszenie uczestnictwa (karta zgłoszeniowa)

Oświadczenie VAT (do pobrania)