TAX GRI Standard - identyfikacja ryzyk podatkowych na podstawie raportów niefinansowych

Termin:  31.01.2022 r.

 

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest omówienie problemów związanych z nowym standardem TAX GRI. Szczegółowo zostaną omówione takie zagadnienia jak: wymagania podatkowe w CSR, ulgi podatkowe, raportowanie niefinansowe – aspekty podatkowe w tym identyfikacja ryzyk podatkowych, wpływ raportowania CSR na planowanie podatkowe i optymalizację podatkową, etc.
 

GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane jest do członków zarządów i rad nadzorczych spółek obowiązanych do raportowania danych niefinansowych w tym standardu TAX GRI, do dyrektorów finansowych, głównych księgowych, dyrektorów ds. controllingu, zarządzania strategicznego i operacyjnego, specjalistów ds. ESG, relacji inwestorskich, komunikacji korporacyjnej, marketingu i PR, specjalistów do spraw podatkowych oraz przedstawicieli kancelarii prawnych, prawno-podatkowych i doradców podatkowych.

PROGRAM
1. Standardy CSR – zagadnienia ogólne w ujęciu podatkowym.
2. Wymagania podatkowe w CSR
3. Zachęty podatkowe w zakresie CSR.
    - Segment biznesowy
    - Segment pracowniczy
    - Segment społeczny
    - Segment środowiskowy 
4. Polskie rozwiązania podatkowe w zakresie CSR
    - SSE
    - Ulgi pracownicze
    - Darowizny i odliczenia
    - Podatki zryczałtowane 
    - Podatki lokalne
    - Ulgi inwestycyjne
    - Ulgi na nowe technologie
    - Ulgi związane z eko-efektywnością
    - Pozostałe rozwiązania
5. Projektowane zmiany w prawie podatkowym w zakresie CSR
6. Wydatki na CSR a koszty uzyskania przychodu.
7. Projekty CSR a podatek VAT.
8. Zakres raportowania CSR – kwestie podatkowe.
9. Zasady identyfikacji ryzyk podatkowych.
10. Raportowanie niefinansowe – aspekty podatkowe w tym identyfikacja ryzyk podatkowych.
11. Identyfikacja ryzyk podatkowych na podstawie raportowania CSR. 
12. Planowanie podatkowe i optymalizacja podatkowa. 
13. Wpływ raportowania CSR na planowanie podatkowe i optymalizację podatkową.
14. Strategia podatkowa – zakres oraz zasady sporządzania.
15. Wpływ CSR na strategię podatkową.
16. Procedury CSR jako element strategii podatkowej.
17. Standard TAX GRI – geneza, cel, zakres stosowania.
18. Omówienie standardu GRI 207 TAX 219
    - Cel oraz zakres standardu
    - Zasady stosowania standardu
    - Wymagania i rekomendacje
    - GRI 101: Fundacja
    - GRI 102: Ujawnianie informacji ogólnych
    - GRI 103: Podejście do zarządzania
    - Dobre praktyki podatkowe
    - Wpływ sprawozdawczości na przejrzystość podatkową
    - Standard 207-1 „Podejście do podatków”
    - Standard 207-2 „Zarządzanie w kwestiach podatkowych, kontrola i zarządzanie ryzykiem”
    - Standard 207-3 „Zaangażowanie interesariuszy i zarządzanie obawami związane z podatkiem”
    - Standard 207-3 „Country-by-country reporting”
    - Pozostałe zagadnienia


WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa

- każdej osoby 490zł netto + 23% VAT

Cena obejmuje: koszt uczestnictwa online (MS Teams), materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej (PDF), certyfikat 

Zajęcia odbywać się będą w aplikacji MS Teams w godzinach: 10:00 – 14:00.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Olga Łukaszewska
tel. (22) 46-49-709
e-mail: olga.lukaszewska@irip.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.