Tworzenie, obieg i kontrola dokumentów księgowych - w dobie pandemii koronawirusa

Termin 28.01.2021r./ Miejsce: online

Czas szkolenia: 09:00 - 13:30

CEL SZKOLENIA
Szkolenie ma na celu uporządkowanie wiedzy uczestników w zakresie istoty polityki rachunkowości w części dotyczącej tworzenia, obiegu, kontroli i zatwierdzania dokumentów księgowych. W szczególności zostanie zwrócona uwaga na znaczenie tworzenia dokumentów, prawidłowości i terminowości opisów, kontroli merytorycznej, formalnej, rachunkowej, wstępnej i następczej, oraz ich zatwierdzania. Omówione będzie znaczenie prawidłowego funkcjonowania kontroli zarządczej w zakresie powierzania obowiązków i odpowiedzialności, oraz procedur, które należy wdrożyć w jednostce  związku z wykonywaniem obowiązków w ramach telepracy, czy pracy zdalnej w czasie pandemii koronawirusa, z uwzględnieniem zasad ochrony danych.  

GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane jest do kierowników  jednostek, głównych księgowych oraz pracowników komórek merytorycznych i finansowych, zobligowanych do opracowywania i stosowania procedur tworzenia, obiegu, kontroli i zatwierdzania dokumentów księgowych, na różnych etapach i w różnych komórkach organizacyjnych jednostki. 

PROGRAM SZKOLENIA 

1. Osoby odpowiedzialne za opracowanie i aktualizację instrukcji w sprawie tworzenia, obiegu i kontroli dokumentów księgowych.
 
2. Wpływ pracy zdalnej i telepracy w czasie COVID – 19 na terminowe i zgodne z prawem wykonywanie obowiązków w zakresie tworzenie, obiegu, kontroli i zatwierdzania dokumentów księgowych, z uwzględnieniem zasad ochrony danych.
 
3. Rola i zakres instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych.
 
4. Rodzaje dokumentów, sposób ich  wystawiania, korygowania i poprawiania.
 
5. Kontrola merytoryczna i formalno-rachunkowa operacji gospodarczych i finansowych dokonywana przez właściwych rzeczowo pracowników jednostki.
 
6. Wstępna kontrola głównego księgowego.
 
7. Znaczenie opisów dokonywanych rzetelnie i terminowo przez pracowników jednostki na dokumentach źródłowych w kontekście dekretacji i ujęcia w ewidencji księgowej.
 
8. Stosowanie pieczęci, jako sposób automatyzacji ustalonych w jednostce procedur.
 
9. Przykładowy schemat tworzenia, obiegu i kontroli dokumentów księgowych.
 
10. Obowiązki  i odpowiedzialność kierownika jednostki oraz głównego księgowego  w zakresie dokonywania kontroli wstępnej i zatwierdzania dokumentów źródłowych.
 
11. Archiwizowanie i likwidacja dokumentów księgowych.
 
12. Najczęściej popełniane błędy przy tworzeniu, obiegu i kontroli dokumentów księgowych, przyczyny ich powstania i sposoby rozwiązania.
 
13. Przykładowa instrukcja tworzenia, obiegu i kontroli dokumentów księgowych.
 
14. Dyskusja.
 

WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa w szkoleniu on-line:

  • jednej osoby 390 zł netto + 23% VAT

Cena obejmuje: dostęp do platformy szkoleniowej - uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia. Do podanej wyżej ceny nie doliczamy podatku VAT, w przypadku kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane co najmniej w 70 % ze środków publicznych.    

Płatności: należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia - na wskazany na potwierdzeniu numer konta. 

Warunki rezygnacji: rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem szkolenia. Po tym terminie rezygnacja wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia w 100 %.Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.  

Zgłoszenie powinna zawierać: temat szkolenia, datę szkolenia, imię i nazwisko uczestnika, dane do wystawienia faktury.

Dwa dni przed szkoleniem uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe oraz link z dostępem do platformy szkoleniowej.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub jego odwołania, w przypadku gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł go przeprowadzić.

Zgłoszenie uczestnictwa (karta zgłoszeniowa)

     Oświadczenie VAT(do pobrania)

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:
Aneta Mielecka 
tel. (22) 46-49-718
fax (22) 46-49-752
e-mail: aneta.mielecka@irip.pl