Dyrektywa AML - przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Termin: 27.10.2020r. / Miejsce: online

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest omówienie najważniejszych zmiany w obszarze AML, m.in.:
- wzmocnienie podejścia opartego na ryzyku, skutkujące obowiązkiem przygotowania oceny ryzyka instytucji obowiązanej do 13 stycznia 2019 r.,
- szerokie definicje pojęcia „klient” oraz „stosunki gospodarcze”, 
- zmiany w zakresie stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, w tym wprowadzenie obowiązku identyfikacji beneficjenta rzeczywistego, 
- wprowadzenie obowiązku stosowania środków bezpieczeństwa finansowego względem istniejących klientów,
- zwiększenie znaczenia obowiązku dokumentowania środków bezpieczeństwa finansowego oraz sprecyzowanie zakresu przechowywanych dokumentów,
- zmiana w obszarze przekazywania informacji do GIIF, wraz z regulacją zwalniającą z odpowiedzialności cywilnej, karnej lub dyscyplinarnej w przypadku przekazania odpowiedniego zawiadomienia do GIIF;
- wprowadzenie przykładowych czynników umożliwiających zastosowanie uproszczonych i środków bezpieczeństwa finansowego oraz rozszerzenie wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego, 
- wprowadzenie obowiązku identyfikacji klientów lub beneficjentów rzeczywistych jako podmiotów krajowych, które zajmują eksponowane stanowiska polityczne oraz przyjęcie odpowiednich procedur oparte na analizie ryzyka w celu ustalania, czy klient lub beneficjent rzeczywisty jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko. 
Podczas szkolenia omówiony zostanie także projekt nowelizacji przepisów AML (z 27 lutego br.), który wdraża V dyrektywę AML. 

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie adresowane jest  przede wszystkim do Compliance oficerów, specjalistów zajmujących się AML, audytorów wewnętrznych, biegłych rewidentów, doradców podatkowych, kontrolerów i pracowników działów prawnych oraz innych osób, których praca jest związana z zarządzaniem ryzykiem niezgodności z prawem w szczególności w obszarze AML.

PROGRAM

1. Na czym polega przestępstwo prania pieniędzy oraz przestępstwo finansowania terroryzmu? 
   • Przestępstwo prania pieniędzy.
   • Przestępstwo finansowania terroryzmu. 
   • Przestępstwo prania pieniędzy a przestępstwo bazowe.
   • Case study
   • Znaczenie projektu ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. 

2. Odpowiedzialność karna a administracyjna w obszarze AML 
   • Sankcje administracyjne dla Spółki.
   • Karna i administracyjna odpowiedzialność pracowników za naruszenie Ustawy. 
   • Określenie apetytu na ryzyko vs budowanie biznesu – znaczenie art. 41 Ustawy.
   • Kontrola przedsiębiorców.

3. System przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu 
   • System przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych, w tym obowiązki instytucji obowiązanej.
   • Określenie zakresu zastosowania ustawy w zależności od instytucji obowiązanej.
   • Rola instytucji obowiązanych (finansowych i niefinansowych) w systemie przeciwdziałania praniu pieniędzy.
   • Ocena ryzyka instytucji obowiązanej 
   • Zasada proporcjonalności środków w świetle rodzaju prowadzonej działalności.
   • Outsourcing wykonywania środków bezpieczeństwa finansowego.
   • Procedura grupowa
   • AML jako element polityki Compliance w Spółce.

4. Obowiązki instytucji obowiązanej  
   • Klient i Beneficjent Rzeczywisty – o kogo chodzi? 
   • Formularz identyfikacyjny – na co zwracać uwagę?
   • Zagadnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych  w AML.
   • Środki bezpieczeństwa finansowego, ze szczególnym uwzględnieniem osób zajmujących eksponowane         stanowiska polityczne, weryfikacji klienta na odległość.
   • Procedura przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu wraz z przykładowymi postanowieniami.
   • Jak skutecznie stworzyć i przygotować system zgłaszania nieprawidłowości
   • Raportowanie do GIIF i zasady przechowywania dokumentacji.  
   • Obowiązek prowadzenia szkoleń pracowników.
   • Planowane kierunki dalszych zmian w obszarze AML.

WARUNKI UCZESTNICTWA

Wersja online

- każdej osoby 890zł netto + 23% VAT

Kontakt
Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:

Olga Łukaszewska
tel. 22/ 46-49-709
e-mail:olga.lukaszewska@irip.pl

Dane do przelewu

Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane na potwierdzeniu konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100% opłaty.