Wycena przedsiębiorstw- warsztaty z wykorzystaniem Excel

- wycena przedsiębiorstwa z wykorzystaniem metod kapitalizacji zysków i przepływów pieniężnych
- wycena przedsiębiorstw dla potrzeb kupna/sprzedaży, zorganizowanej części przedsiębiorstwa, MBO, reorganizacji, w postępowaniach sądowych, start-ups etc.

Termin: 15.04.2019r. / Miejsce: Warszawa

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z metodami wyceny przedsiębiorstw w świetle najlepszych praktyk stosowanych w Polsce i na rynku międzynarodowym. Podejścia: majątkowe, dochodowe, rynkowe;  standardy wartości wyceny, i zasady wyceny, cele
i funkcje, dyskonta i premie, struktura raportu z wyceny. Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną praktyczne przykłady wycen przedsiębiorstw w następujących sytuacjach:
 Sprzedaż, reorganizacja: kalkulacja wartości przedsiębiorstwa metodą kapitalizacji zysków (Capitalized Earnings) oraz jej alokacja do wartości firmy (Goodwill), w tym do Personal Goodwill i Enterprise Goodwill;
 Sprzedaż majątku upadłego przedsiębiorstwa – metoda skorygowanych aktywów (bez zobowiązań) – wycena dla potrzeb syndyka masy upadłościowej;  
 Sprzedaż, reorganizacja - wycena Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa metodą skorygowanych aktywów netto oraz metodą DCF;
 Sprzedaż/Kupno: Wycena przedsiębiorstwa w procesie wykupu menedżerskiego (Management Buyout);
 Sprzedaż: wycena przedsiębiorstwa metodą kapitalizacji przepływów pieniężnych (Capitalized Cash Flows) oraz porównawczą
 Wycena przedsiębiorstw w postępowaniach sądowych
 Wycena młodych innowacyjnych przedsiębiorstw (start-ups)

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie adresowane jest do zarządów i członków rad nadzorczych przedsiębiorstw, członków zarządów ds. finansowych, dyrektorów finansowych, głównych księgowych oraz pracowników księgowości, analityków finansowych, kontrolerów finansowych, doradców w firmach konsultingowych, a także do rzeczoznawców majątkowych, syndyków masy upadłościowej, pracowników kancelarii prawnych oraz wszystkich osób zainteresowanych tematyką wycen.

PROGRAM

Dzień I

 1. Uwarunkowania wyceny przedsiębiorstw w Polsce (4 X 45 min)
 • Uwarunkowania prawne wyceny przedsiębiorstw
 • Zasady wyceny przedsiębiorstw w Polsce (KSSW / Nota Interpretacyjna nr 5 - Ogólne zasady wyceny przedsiębiorstwa)
  • Przyczyny wyceny przedsiębiorstw
  • Standardy wartości przedsiębiorstwa
  • Zasady wyceny przedsiębiorstwa
  • Cele i funkcje.
  • Podejścia stosowane w wycenie:
   • Majątkowe
    • metoda wartości skorygowanych aktywów netto,
    • metoda wartości likwidacyjnej,
    • metoda wartości odtworzeniowej
   • Dochodowe
    • metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF: FCFE, FCFF)
    • metoda kapitalizacji zysków (Capitalized Earnings)
    • metoda kapitalizacji przepływów pieniężnych (Capitalized Earnings)
   • Porównawcze
    • mnożniki oparte na wartości rynkowej
    • mnożniki oparte na transakcjach porównywalnych
  • Dyskonta i premie
  • Struktura raportu z wyceny
 • Specyfika wyceny małych przedsiębiorstw
 1. Wycena przedsiębiorstwa z wykorzystaniem metod kapitalizacji zysków - case study z wykorzystaniem Excela (2 X 45 min)
 • Kalkulacja wartości przedsiębiorstwa z branży marketingu sieciowego oraz jej alokacja do Goodwill, w tym do Personal Goodwill i Enterprise Goodwill;
  • Kluczowe założenia metody kapitalizacji zysków
  • Zastosowanie metody kapitalizacji zysków
  • Wykorzystanie MUM do oszacowania udziału Personal Goodwill i Enterprise Goodwill w wartości firmy
  • Ćwiczenie w Excelu
  • Dyskusja i interpretacja wyników
 1. Wycena przedsiębiorstwa z wykorzystaniem metod kapitalizacji przepływów pieniężnych – case studies z wykorzystaniem Excela (2 X 45 min)
 • Poszukiwanie wartości przedsiębiorstwa z branży turystycznej
  • Kluczowe założenia metody kapitalizacji przepływów pieniężnych
  • Zastosowanie metody kapitalizacji przepływów pieniężnych
  • Wykorzystanie mnożników giełdowych oraz mnożników transakcji porównywalnych
  • Ćwiczenie w Excelu
  • Dyskusja i interpretacja wyników

Podsumowanie dnia 1

Dzień II

 1. Wycena Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa metodą skorygowanych aktywów netto (ANAV) oraz metodą DCF z wykorzystaniem Excela (2 X 45 min)
 • Definicja zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP) i cele jej wyceny
 • Specyfika wyceny ZCP
 • Kalkulacja wartości ZCP metodą ANAV oraz metodą DCF
  • Ćwiczenie w Excelu
  • Dyskusja i interpretacja wyników
 1. Wycena przedsiębiorstwa w procesie wykupu menedżerskiego (MBO) (2 X 45 min)
 • Definicja wykupu menedżerskiego (MBO) i lewarowanego (LBO)
 • Specyfika transakcji MBO/LBO
 • Czynniki wzrostu wartości
 • Case study:
  • Analiza spółki w kontekście wykupu
  • Prognoza przepływów pieniężnych. Dług transakcyjny.
  • Kalkulacja wartości spółki w momencie wyjścia z inwestycji
  • Dyskusja i interpretacja wyników
 1. Wycena przedsiębiorstwa dla potrzeb upadłości; Sprzedaż majątku upadłego – metoda skorygowanych aktywów (bez zobowiązań) (1 X 45 min)
 • Specyfika wyceny aktywów w procesie upadłości
 • Case study: wycena majątku upadłego wydawnictwa
 • Dyskusja i interpretacja wyników
 1. Wycena przedsiębiorstwa w postępowaniach sądowych (1 X 45 min)
 • najczęstsze przyczyny sporów w obrocie gospodarczym
 • sposoby rozwiązywania sporów: sądy powszechne, arbitraż (sąd prywatny), mediacja
 • sąd arbitrażowy a sąd powszechny
 • rola biegłego w postępowaniach sądowych i arbitrażowych
 • główne przyczyny rozbieżności w transakcjach M&A
 • rola biegłego w sporach sądowych
 1. Wycena młodych innowacyjnych przedsiębiorstw (start-ups) (2 X 45 min)
 • Charakterystyka startupów i faz rozwoju
 • Ograniczenia tradycyjnych metod wyceny
 • Metoda Venture Capital – przykład
 • Wykorzystanie opcji realnych - przykład

Podsumowanie: Dylematy i ograniczenia wycen

WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa

• jednej osoby -  990 zł netto + 23 % VAT

• dwóch osób z jednej firmy - 890 zł/os netto + 23 %VAT

Uwaga! Cena promocyjna 850 zł netto przy zgłoszeniu na 14 dni przed szkoleniem.

Do podanych wyżej cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane
w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje: koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, przerw kawowych oraz obiadu.
Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin:
Zajęcia odbywać się będą w centrum w/w miast w godzinach: 9.00 – 16.00.

O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:

Olga Łukaszewska
tel. 22/ 46-49-709,
fax 22/  53-70-181
e-mail: olga.lukaszewska@irip.pl

Dane do przelewu

Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane na potwierdzeniu konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100% opłaty.