Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2022

Termin: 18.02.2022r. / Miejsce: Online

Czas szkolenia: 09:00 - 14:00

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników szkolenia ze zmianami przepisów dotyczącymi naliczenia odpisu na ZFŚS w roku 2022 wprowadzonymi ustawą o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022. Omówione też będą  limity zwolnień podatkowych od świadczeń socjalnych oraz możliwości pomocy uprawnionym osobom w rozumieniu specustawy, w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS – CoV – 2.  Na szkoleniu omówione będą także zasady dokonania korekty odpisu przed wstępnym zamknięciem ksiąg rachunkowych oraz prowadzenia ewidencji syntetyczno – analitycznej. Szkolenie przybliży również takie zagadnienia jak: kto może być, a kogo nie można pominąć w gronie osób uprawnionych do Funduszu,  czym jest działalność socjalna, funkcjonowanie – lub nie komisji socjalnych, a także czy można sfinansować zakup szczepionek przeciwko grypie z ZFŚS. Omówione będą również kwestie związane z egzekucja komorniczą z funduszu socjalnego oraz najczęściej występujące nieprawidłowości w obszarze zakładowej działalności socjalnej, a także sposoby ich rozwiązywania i zapobiegania.
 
GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane jest do Kierowników jednostek, Skarbników oraz Głównych Księgowych, Pracowników działów finansowo-księgowych a także pracowników merytorycznych i innych osóby biorących udział w tworzeniu i gromadzeniu dokumentacji, (przedstawiciele związków zawodowych lub załogi) odpowiedzialni za czynności administracyjno-ewidencyjne w zakresie gospodarowania ZFŚS, pracowników działów kadrowo – płacowych i socjalnych.
 
PROGRAM SZKOLENIA
 1. Zasady dokonania odpisu na ZFŚS w roku 2022 – podstawy prawne, odpis obligatoryjny i uznaniowy, odpis dla nauczycieli.
 2. Limity zwolnień podatkowych oraz omówienie zapisów ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022.
 3.  Wewnętrzne regulacje w zakresie RODO – obowiązki pracodawcy i osób uprawnionych (dane o sytuacji życiowej – w tym zdrowotnej, rodzinnej i materialnej).
 4. Zmiany, których należy dokonać w regulaminie ZFŚS w kontekście pracy zdalnej oraz ułatwiające składanie dokumentów online w dobie pandemii koronawirusa.
 5. Osoby uwzględniane do naliczenia odpisu na ZFŚS – w tym:
 • Członek rodziny a członek gospodarstwa domowego – prawne aspekty.
 • Pracownicy niewykonujący faktycznie pracy (urlopy, oddelegowania).
 • Pracownicy wykonujący prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.
 1. Ewidencjonowanie Funduszu w księgach rachunkowych– konta syntetyczne i analityczne.
 2. Pojęcie kryteriów socjalnych – przykłady ich zastosowania.
 3. Ustawowy zakres działalności socjalnej, czyli na co mogą (lub nie) być przeznaczone środki ZFŚS, oraz wskazanie możliwości pomocy osobom uprawnionym w dobie pandemii koronawirusa (np. czy ze środków Funduszu, mogą być finansowane szczepienia przeciwko grypie).
 4. Ustalanie dochodu do celów socjalnych, w tym sposoby pozyskiwania przez pracodawcę i potwierdzenia sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej- w tym zdrowotnej, osób uprawnionych, oraz czy jest możliwość żądania przez pracodawcę dokumentów.
 5. Korekta odpisu na ZFŚS, przed wstępnym zamknięciem ksiąg rachunkowych za rok 2022.
 6. Metodyka ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych.
 7. Gromadzenie środków Funduszu na rachunku bankowym.
 8. Inwentaryzacja ZFŚS.
 9. Komisje socjalne – zasady tworzenia, zadania i obowiązki.
 10. Pożyczki na cele mieszkaniowe (zasady, dokumenty, oprocentowanie, opodatkowanie).
 11. Procedura wydania, treść i wprowadzanie zmian do Regulaminu w sprawie ZFŚS.
 12. Sytuacje obligujące osoby uprawnione do zwrotu świadczeń nienależnie pobranych.
 13. Konsekwencje naruszenia ustawy o ZFŚS.
 14. Dokonywanie potrąceń z ZFŚS (egzekucja komornicza i administracyjna).
 15. Dyskusja.

WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa w szkoleniu on-line:

 • jednej osoby 390zł netto + 23% VAT

Cena obejmuje: uczestnictwo w  szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia. Do podanej wyżej ceny nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane co najmniej w 70% ze środków publicznych.
Płatności: należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia - na wskazany na potwierdzeniu numer konta. 
Warunki rezygnacji: rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem szkolenia. Po tym terminie rezygnacja wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia w 100 %. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.  
Zgłoszenie powinna zawierać: temat szkolenia, datę szkolenia, imię i nazwisko uczestnika, dane do wystawienia faktury.
Dwa dni przed szkoleniem uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe oraz link z dostępem do platformy szkoleniowej.


Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub jego odwołania, w przypadku gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł go przeprowadzić. 

Zgłoszenie uczestnictwa(karta zgłoszeniowa)

Oświadczenie VAT

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:
Robert Witkiewicz
tel. (22) 46-49-718
fax (22) 46-49-752
e-mail: robert.witkiewicz@irip.pl