Zamknięcie ksiąg rachunkowych oraz sporządzenie sprawozdania finansowego za 2023 rok dla placówek oświatowych

Termin: 14.12.2023 r.

Czas szkolenia: 9:00 – 14:00 / Miejsce: online

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników praktycznych informacji w zakresie zamknięcia ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a także usystematyzowanie wiedzy dotyczącej sporządzania sprawozdań finansowych placówek oświatowych. Udział w szkoleniu umożliwi uniknięcie najczęściej popełnianych błędów, a także usprawni prace wykonywane na koniec roku budżetowego.

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie skierowane jest do kierowników jednostek, głównych księgowych, samodzielnych księgowych, pracowników Centrów Usług Wspólnych, dzielnicowych biur finansów oświaty oraz pracowników wydziałów finansowych, zajmujących się prowadzeniem ksiąg rachunkowych placówek oświatowych wraz ze sporządzaniem sprawozdań finansowych.

 

PROGRAM

1. Podstawy prawne związane z prowadzeniem ksiąg rachunkowych.

2. Obowiązki dotyczące prowadzenia ksiąg rachunkowych

3. Aktualizacja wewnętrznych procedur i instrukcji.

4. Organizacja prac związanych z zamknięciem roku:
• wskazanie terminu ostatecznego wpływu dokumentów,
• ustalenie i podział czynności.

5. Wstępna analiza zestawienia obrotów i sald:
• rozliczenie zaliczek pobranych przez pracowników,
• weryfikacja rozliczeń międzyokresowych kosztów i przychodów,
• ujęcie kosztów i zobowiązań na przełomie roku,
• uzgodnienie wzajemnych wyłączeń pomiędzy jednostkami do bilansu, skonsolidowanego
• rozliczenie zrealizowanych dochodów i wydatków budżetowych,
• rozliczenie środków pozostałych na wydzielonym rachunku dochodów,
• analiza kont pozabilansowych.

6. Inwentaryzacja:
• terminy i metody inwentaryzacji,
• rozliczenie różnic i niedoborów,
• przesłanki dotyczące zaniechania lub nieprawidłowego przeprowadzenia inwentaryzacji.

7. Obowiązkowe księgowania pod datą 31 grudnia:
• naliczenie odsetek,
• odpisy aktualizujące należności,
• zaangażowanie wydatków roku bieżącego i przyszłych lat,
• dodatkowe wynagrodzenie roczne,
• amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

8. Przeksięgowania roczne:
• przeksięgowanie kosztów i przychodów na wynik finansowy,
• przeksięgowania na fundusz jednostki.

9. Terminy i zasady prawidłowego sporządzenia sprawozdania finansowego:
• bilans jednostki,
• rachunek zysków i strat,
• zestawienie zmian w funduszu,
• informacja dodatkowa.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt                                                                             
• jednej osoby –  390 zł netto + 23 % VAT
• dwóch osób – 350 zł/os netto + 23 % VAT

Cena obejmuje:
koszt uczestnictwa online (MS Teams), materiałów  szkoleniowych oraz certyfikatu poświadczającego udział
w szkoleniu w wersji elektronicznej (PDF). Do podanej wyżej ceny nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane co najmniej
w 70% ze środków publicznych.
 
Termin
Zajęcia odbywać się będą w godzinach 9:00 - 14:00.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu

Kontakt
Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:
Żaneta Szyszka
tel. 22/ 464 97 05
tel. kom. 572 542 049
e-mail: zaneta.szyszka@irip.pl

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane na potwierdzeniu konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników. Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury.
Dwa dni przed szkoleniem uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe oraz link z dostępem do platformy szkoleniowej.

Rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % ceny szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł  przeprowadzić.

Zgłoszenie uczestnictwa (karta zgłoszeniowa)

Oświadczenie VAT (do pobrania)