Zamknięcie roku w domu maklerskim – aspekty bilansowe i podatkowe

Termin: 16-17.12.2019r. / Miejsce: Warszawa

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest jest przygotowanie do bilansowo-podatkowego zamknięcia roku 2019 w domach maklerskich. W trakcie szkolenie szczegółowo omówione zostaną takie zagadnienia, jak inwentaryzacja, przygotowywanie sprawozdań finansowych, raportów na temat adekwatności kapitałowej, podatek od dochodu z odpłatnego zbycia instrumentów finansowych, raport nt. adekwatności kapitałowej, etc
 
GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane do członków zarządów ds. finansowych, dyrektorów finansowych, głównych księgowych w domach maklerskich, biegłych rewidentów oraz wszystkich innych osób zainteresowanych problematyką bilansowo-księgowym zamknięciem roku w domach maklerskich.
 
PROGRAM SZKOLENIA:
 
Dzień I
 1. Wycena na dzień bilansowy:
 •  instrumenty finansowe (PSR, MSSF – różnice)
 •  podatek odroczony
 • rezerwy
 • wycena pozabilansu
 • inne istotne pozycje
 • pozycje w walutach obcych i różnice kursowe
 1. Zmiany standardów/ zmiany polityki rachunkowości – wpływ na SF
 • zmiany obowiązujących przepisów
 • zmiany dobrowolne jednostki
 1. Inwentaryzacja
 2. Sporządzanie sprawozdań finansowych:
 • PSR – układ SF dla DM
 • MSSF - noty specyficzne dla działalności DM
 • różnice pomiędzy sprawozdaniem PSR i MSR – prezentacja pozycji specyficznych dla DM
 • uwagi i rekomendacje KNF
 • odpowiedzialność za sporządzenie sprawozdań
 • kluczowe terminy
 • podpisywanie i składanie sprawozdań
 • zakres ujawnień wynikający z UoR i KSR
 • ujawnienia obligatoryjne obowiązkowe dla DM
 1. Raport nt. adekwatności kapitałowej:
 • zakres
 • termin i sposób publikacji
 1. Badanie sprawozdania finansowego:
 • zakres badania,
 • obowiązki i odpowiedzialność biegłego rewidenta
 • obowiązki jednostki
 • wpływ zmian ustawy o BR
 1. Zdarzenia po dniu bilansowym, korekty sprawozdań

Raportowanie do KNF

Dzień II

1. Klasyfikacja dochodów, różnice i podobieństwa w opodatkowaniu poszczególnych grup dochodów, rodzaje podatków, paradoksy i sprzeczności.

 • Klasyfikacja wg ustawy PIT
 • podatek liniowy a podatek zryczałtowany w przepisach
 • podstawa opodatkowania na przykładzie wybranych rodzajów dochodów

2. Zwolnienia podatkowe

3. Zryczałtowany podatek dochodowy

 • zasady ogólne
 • pobór przez płatnika a odpowiedzialność podatnika
 • dochody zagraniczne
 • kiedy odliczamy koszty, a kiedy jest to ”zupełnie co innego”?
 • najnowsze modyfikacje w przepisach

4. Podatek od dochodu z odpłatnego zbycia instrumentów finansowych

 • Zasady ogólne
 • co to jest przychód należny?
 • zasada fifo - kontrowersje w zastosowaniu i jej znaczenie praktyczne
 • koszty uzyskania przychodów
 • podatek giełdowy a umowy darowizny i dziedziczenie
 • instrumenty pochodne

5. Informacje podatkowe i obowiązek złożenia deklaracji rocznej

 • PIT-8c - problem dla wystawcy
 • problemy związane ze sporządzaniem zeznań podatkowych
 • opodatkowanie dochodów nierezydentów

6. Możliwości optymalizacji podatkowej i potencjalne zagrożenia dla inwestorów

 • podatek dochodowy a podatek od spadków i darowizn
 • rozliczanie strat i „tarcza podatkowa”
 • odszkodowania
WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa

 • jednej osoby -  990 zł netto + 23 % VAT
 • dwóch osób z jednej firmy - 890 zł/os netto + 23 % VAT

*podane rabaty nie sumują się

Cena obejmuje: koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, przerw kawowych oraz obiadu. Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin
Zajęcia odbywać się będą w centrum miasta w godzinach: 10:00 – 16:00.
O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Olga Łukaszewska
tel. (22) 46-49-709;
fax (22) 46-49-752
e-mail: olga.lukaszewska@irip.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.