Zamówienia publiczne do 130 000 złotych - według nowej ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Termin: 14.04.2021r./ Miejsce: online

Czas szkolenia: 9:00 - 13:30

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom praktycznych informacji dotyczących udzielania zamówień publicznych o wartości do 130 000 tysięcy złotych służących z jednej strony zachowaniu swobód wynikających z niestosowania nowej ustawy Prawo Zamówień Publicznych obowiązującej od 1 stycznia 2021r., z drugiej strony mających na celu uniknięcie ewentualnych nieprawidłowości i zarzutów ze strony organów kontrolnych (na przykład Krajowej Izby Odwoławczej). Na szkoleniu zostanie poruszony również  temat formy komunikacji w ramach postępowania o udzielenie zamówienia a także w jaki sposób poprawnie oszacować wartość takiego zamówienia jak również jak wygląda nowy tryb udzielania zamówień.         

GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane jest do kierowników jednostek sektora finansów publicznych, naczelników wydziałów organizacyjno-prawnych, kierowników i pracowników komórek zamówień publicznych oraz członków komisji przetargowych wszystkich jednostek sektora finansów publicznych a także do wszystkich pracowników wydziałów zamówień publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego i administracji rządowej.
 
PROGRAM SZKOLENIA  
1.Próg bagatelności 130 000 tysięcy złotych - co oznacza i jakie wiążą się z tym obowiązki dla zamawiających. Koniec przeliczania na euro?    
 
2.Zamówienia poniżej 130 000 tysięcy złotych, a obowiązek celowego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych. Wybrane orzecznictwo i zapisy dokumentacji związane z obowiązkiem celowego i oszczędnego wydatkowania środków.
 
3.Tworzenie planów zamówień publicznych. Przykładowy plan zamówień publicznych. 
 
4.Poprawne oszacowanie  wartości zamówienia według ustawy z dnia 11 września 2019r. Analiza wybranego orzecznictwa w zakresie szacowania wartości zamówień publicznych.
  
5.Zakaz dzielenia zamówienia na odrębne zamówienia oraz zaniżanie wartości zamówienia w celu unkinięcia stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Analiza wybranego orzecznictwa Krajowa Izba Odwoławcza (KIO). 
 
6.Odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych przy udzielania zamówień bagatelnych.
 
7.Regulamin zamówień publicznych do 130 tysięcy złotych - potrzebny czy nie? Przykładowy regulamin postępowań, regulamin pracy komisji, załączniki i wnioski do regulaminu.     
 
8.Sposoby komunikacji w zamówieniach bagatelnych.Skan oferty z podpisem kwalifkowanym oraz inne orzeczenia w tym zakresie. Czy cyberbezpieczeństwo jest ważne?
 
9.Tryb podstawowy - nowy tryb udzielania zamówień od  1 stycznia 2021r. - najważniejsze informacje. Trzy sposoby prowadzenia postępowania, ogłoszenie o zamówieniu i sepcyfikacja warunków zamówienia (SWZ), termin i forma składania ofert, badanie ocena i wybór oferty najkorzystniejszej.  
 
10.Umowa w sprawie zamówienia publicznego.   

WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa w szkoleniu on-line:

  • jednej osoby 390zł netto + 23% VAT

Cena obejmuje: uczestnictwo w  szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia. Do podanej wyżej ceny nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane co najmniej w 70% ze środków publicznych.
Płatności: należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia - na wskazany na potwierdzeniu numer konta. 
Warunki rezygnacji: rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem szkolenia.Po tym terminie rezygnacja wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia w 100 %.Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.  
Zgłoszenie powinna zawierać: temat szkolenia, datę szkolenia, imię i nazwisko uczestnika,dane do wystawienia faktury.
Dwa dni przed szkoleniem uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe oraz link z dostępem do platformy szkoleniowej.


Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub jego odwołania, w przypadku gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł go przeprowadzić.  

 
 
 
Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:
Aneta Mielecka
tel. (22) 46-49-718
fax (22) 46-49-752
e-mail: aneta.mielecka@irip.pl