Zamówienia publiczne dla początkujących

Termin:  26.08.2022 r.

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych w celu poprawnego wyboru i przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia. Podczas szkolenia słuchacze poznają zasady tworzenia podstawowych dokumentów w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym m.n. specyfikację warunków zamówienia i ogłoszenie o zamówieniu. Szkolenie przygotowuje również do pracy w ramach komisji przetargowej przy badaniu i ocenie ofert.

GRUPA DOCELOWA
Szkolenie jest przeznaczone dla osób rozpoczynających pracę w zamówieniach publicznych, pracowników zamawiających, odpowiedzialnych za przygotowanie, przeprowadzanie i udzielenie zamówień publicznych, członków komisji przetargowych.

PROGRAM

1. Ustawa Prawo zamówień publicznych i akty wykonawcze:
- podstawowe informacje.
2. Zasady udzielania zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.
3. Osoby odpowiedzialne za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia:
- kierownik zamawiającego
- komisja przetargowa.
4. Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
- dokonanie opisu przedmiotu zamówienia 
- szacowanie wartości zamówienia.
5. Specyfikacja Warunków Zamówienia:
- najważniejszy dokument w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
6. Ogłoszenie o zamówieniu.
7. Najważniejsze tryby udzielania zamówień:
- przetarg nieograniczony i tryb podstawowy.
8. Wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
9. Wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia
- jakich obowiązków musi dochować zamawiający.
10. Pytania wykonawców do treści SWZ. Terminy udzielania odpowiedzi i kiedy zamawiający nie musi odpowiedzi udzielać.
11. Zmiana treści SWZ i ogłoszenia o zamówieniu.
12. Obowiązki związane z otwarciem ofert.
13. Badanie i ocena ofert. Weryfikacja spełniania warunków udziału w postępowaniu.
14. Poprawianie omyłek w ofertach.
15. Rażąco niska cena.
16. Wybór oferty najkorzystniejszej.
17. Zawarcie umowy z wykonawcą

WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszt                                                                             

  • 1 osoby –  390 zł netto + 23 % VAT

Do podanej wyżej ceny nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu finansowane jest co najmniej w 70 % ze środków publicznych.

Cena obejmuje: koszt uczestnictwa online (MS Teams), materiały szkoleniowe i certyfikat w wersji elektronicznej (PDF)

Termin

Zajęcia odbywać się będą online w godzinach 09.00 – 15.00.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł go przeprowadzić.

Kontakt

Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje szczegółowych informacji udziela:
Robert Witkiewicz
tel. 508 083 523
email: robert.witkiewicz@irip.pl

Dane do przelewu

Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane na po-twierdzeniu konto.

Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wy-stawienia faktury.

Rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Brak płatności nie jest jednoznaczny z automatyczna anulacją zgłoszenia. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % ceny