Zamykanie ksiąg rachunkowych w jednostkach sektora finansów publicznych

Termin: 2.12.2020r.

Czas szkolenia: 10:00 - 14:30 / Miejsce: online   

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest podniesienie i uporządkowanie wiedzy uczestników w obszarze szczegółowych zasad rachunkowości budżetowej niezbędnej do zamknięcia roku 2020 i prawidłowego przygotowania sprawozdania finansowego.        

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie adresowane jest do pracowników działów księgowości sektora finansów publicznych.Kierowników, głównych księgowych, a także pracowników merytorycznych służb finansowych odpowiedzialnych za prawdiłowe zamknięcie roku finansowego.   

PROGRAM SZKOLENIA

1. Zamknięcie roku - harmonogram czynności związanych z zamknięciem ksiąg.

2. Inwentaryzacja, a zamknięcie ksiąg rachunkowych - spis z natury, potwierdzanie sald, weryfikacja.

3. Zamknięcie ksiąg rachunkowych w jednostce:

a) rozliczenie i ewidencja przychodów, dochodów, należności, w tym m.in. nadpłat, zaległości, należności spornych, przedawnionych, odsetek od należności, odpisów aktualizujących należności,


b) rozliczenie i ewidencja wydatków budżetowych, w tym m.in. rozliczenie wydatków o charakterze inwestycyjnym, wydatki remontowe,


c) ustalenie stanu zobowiązań na koniec roku budżetowego, w tym m.in. zobowiązania wymagalne,


d) ewidencja i weryfikacja zaangażowania,


e) środki pieniężne w ewidencji rocznej,


f) materiały i inne zapasy - rozliczenie,


g) ewidencja i rozliczenie kosztów, w tym: koszty postępowań spornych i egzekucyjnych, koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie itp.; korekta kosztów na przełomie roku,


h) rozliczenia międzyokresowe, możliwe uproszczenia,


i) konta pozabilansowe i ich rozliczenie,


j) wycena aktywów i pasywów, w tym szczególnie majątku trwałego,


k) wynik finansowy,


l) fundusz jednostki,


m) wydatki niewygasające z końcem roku.

4. Sprawozdania finansowe jednostki, w tym szczególnie informacja dodatkowa. Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami. Obowiązek publikacji sprawozdań.

5. Odpowiedzi na pytania.

WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa w szkoleniu on-line:
jednej osoby 390 zł netto + 23% VAT

Cena obejmuje: dostęp do platformy szkoleniowej - uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia. Do podanej wyżej ceny nie doliczamy podatku VAT, w przypadku kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane co najmniej w 70 % ze środków publicznych.    

Płatności: należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia - na wskazany na potwierdzeniu numer konta. 

Warunki rezygnacji: rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem szkolenia. Po tym terminie rezygnacja wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia w 100 %.Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.  

Zgłoszenie powinna zawierać: temat szkolenia, datę szkolenia, imię i nazwisko uczestnika, dane do wystawienia faktury.

Dwa dni przed szkoleniem uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe oraz link z dostępem do platformy szkoleniowej.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub jego odwołania, w przypadku gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł go przeprowadzić.

Zgłoszenie uczestnictwa(karta zgłoszeniowa)

Oświadczenie VAT(do pobrania)

 

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:

Aneta Mielecka 
tel. (22) 46-49-718
fax (22) 46-49-752
e-mail: aneta.mielecka@irip.pl