Zamykanie projektów unijnych

Termin: 26.11.2020r.

Czas szkolenia: 9:00 - 13:30 / Miejsce szkolenia: online

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy merytorycznej i praktycznej w zakresie  prawidłowego rozliczania projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych. Podczas szkolenia zostaną omówione:  akty prawne i regulacje dotyczące zamykania projektów w ramach UE 2014-2020, główne obowiązki Beneficjentów w ramach umowy o dofinansowanie, dokumentacja zamykająca projekt,  obowiązki Beneficjentów w zakresie utrzymania trwałości projektów, wniosek o płatność końcową.

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie adresowane jest do kadry administracyjnej projektów unijnych, koordynatorów, kierowników projektów, specjalistów ds. rozliczeń, specjalistów ds. administracji i promocji, skarbników i księgowych, kierowników jednostek, pracowników działów kadrowych, audytorów projektów unijnych, konsultantów i doradców w zakresie rozliczania i zarządzania projektami UE.

1.Główne zobowiązania Beneficjenta w kontekście zamykania projektu współfinansowanego ze środków UE w latach 2014-2020.


- obowiązek realizacji projektu z należytą starannością zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie oraz przepisami prawa i procedurami w ramach Programu Operacyjnego
- obowiązek i formy prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej
- obowiązek i terminy archiwizacji dokumentacji związanej z realizacją projektu
- zasady opisywania dowodów księgowych
- obowiązek ujawniania wszystkich dochodów powstałych w związku z realizacją projektu
- obowiązek i terminy utrzymania trwałości projektu


2. Rozliczenie końcowe projektu w perspektywie finansowej 2014-2020.


- termin złożenia wniosku o płatność końcową
- wykazywanie postępu rzeczowo - finansowego projektu
- omówienie pól sprawozdawczych we wniosku o płatność
- uproszczone formy dokonywania rozliczeń: stawki jednostkowe i metody ryczałtowe
- prezentacja wniosku o płatność końcową oraz przykładów dokumentów rozliczeniowych
- załączniki do wniosku o płatność
- obsługa systemu informatycznego służącego składaniu wniosków o płatność
- typowe błędy w toku procesu rozliczeń końcowych
- warsztaty - studium przypadku
- weryfikacja kwalifikowalności wydatków na podstawie przykładowych dowodów księgowych
- weryfikacja poprawności dokumentacji rozliczeniowej służącej dokumentowaniu wydatków
- sporządzanie wniosku o płatność końcową na podstawie zadań rozliczeniowych
- ustalanie finalnej wysokości kosztów kwalifikowanych i wysokości należnego dofinansowania


3. Kontrola na zakończenie projektu.


- podstawowe reguły przeprowadzania kontroli na zakończenie realizacji projektu
- metodyka doboru obszarów do kontroli na zakończenie realizacji projektu
- zakres kontroli na zakończenie realizacji projektu przeprowadzanej na dokumentach dla wszystkich projektów
- zakres kontroli na zakończenie realizacji projektu przeprowadzanej na miejscu realizacji projektu
- warsztaty - kontrola zakończenia rzeczowej i finansowej realizacji projektu oraz osiągnięcia założonych wskaźników produktu

Koszt uczestnictwa w szkoleniu on-line:
jednej osoby 390 zł netto + 23% VAT

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia. Do podanej wyżej ceny nie doliczamy podatku VAT, w przypadku kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane co najmniej w 70 % ze środków publicznych.    

Płatności : należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia - na wskazany na potwierdzeniu numer konta. 

Warunki rezygnacji: rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem szkolenia. Po tym terminie rezygnacja wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia w 100 %.Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.  

Zgłoszenie powinna zawierać: temat szkolenia, datę szkolenia, imię i nazwisko uczestnika, dane do wystawienia faktury.

Dwa dni przed szkoleniem uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe oraz link z dostępem do platformy szkoleniowej.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub jego odwołania, w przypadku gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł go przeprowadzić.

 

Zgłoszenie uczestnictwa(karta zgłoszeniowa) 

Oświadczenie VAT(do pobrania)

 

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:
Aneta Mielecka 
tel. (22) 46-49-718
fax (22) 46-49-752
e-mail: aneta.mielecka@irip.pl