Prawne aspekty zarządzania mieniem państwowym ze szczególnym uwzględnieniem spółek państwowych

Termin: 17.05.2021r. / Miejsce: online

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przedstawienie praktycznych aspektów nowego reżimu prawnego spółek z udziałem bezpośrednim bądź pośrednim Skarbu Państwa obowiązującego od dnia 1 stycznia 2017 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz zmiany innych ustaw w tym ustawy o komercjalizacji oraz kodeksu spółek handlowych w aspekcie odpowiedzialności członków zarządów i rad nadzorczych.

 

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie adresowane jest do członków zarządów, członków rad nadzorczych, członków komitetów audytu, dyrektorów finansowych, głównych księgowych, prokurentów, radców prawnych spółek z bezpośrednim lub pośrednim udziałem skarbu państwa.

Uwaga Radco Prawny!
Zgodnie z Uchwałą nr 103/IX/2015 r. Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu zasad wypełniania obowiązku zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu tego obowiązku, uczestnik otrzyma zaświadczenie o odbyciu szkolenia w wymiarze 6 godzin szkoleniowych, co daje 6 punktów szkoleniowych!

PROGRAM

Nowy reżim prawny spółek z udziałem bezpośrednim bądź pośrednim Skarbu Państwa obowiązujący od dnia 1 stycznia 2017 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz zmiany innych ustaw w tym ustawy o komercjalizacji oraz kodeksu spółek handlowych

 1. Wprowadzenie przez ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym (zwanej dalej „ustawą”) kilku kategorii podmiotowych, pomiędzy którymi to kategoriami należy określić wzajemne relacje oraz wynikające z tego skutki prawne tj.
 1. spółki realizującej misję publiczną” (art. 2 pkt 8 ustawy),
 2. spółki o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa (art. 31 ust. 1 ustawy),
 3. podmiotu uprawnionego do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa
 4. (art. 11 ust. 1 ustawy),
 5. państwowej osoby prawnej (art. 3 ustawy).

Konieczne jest też ustalenie relacji do występujących już kategorii prawnych ważnych dla spółek

 z udziałem Skarbu Państwa (bezpośrednim lub pośrednim) tj.

 1. podmiotu podlegającego ochronie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z 31.08.2015 r. o kontroli niektórych inwestycji,
 2. spółek podpadających pod zakres ustawy z 18.03.2010 r. o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw energii oraz ich wykonywania w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej, oraz paliw gazowych,
 3. spółek powstałych z komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego w świetle ustawy z 30.08.1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji posiadającej od dnia 1 stycznia 2017 r. nazwę „ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników”.
 1. Wykonywanie praw z akcji należących do Skarbu Państwa bezpośrednio bądź pośrednio (akcji należących do państwowej osoby prawnej), co obejmuje takie zagadnienia jak:

a.  przepisy kompetencyjne ustawy: Prezes Rady Ministrów, inny członek Rady Ministrów,

pełnomocnik Rządu, państwowa osoba prawna (art. 7 - 8 ustawy),

 1. rodzaj wykonywanych praw z akcji (powołanie, odwołanie członka zarządu, utworzenie spółki, przystąpienie do spółki, objęcie akcji, żądanie zwołania walnego zgromadzenia) - wątpliwości prawne na tym tle.
 2. zakaz zbycia akcji Skarbu Państwa w 24 spółkach wymienionych w art. 13 ustawy,
 3. wymóg zgody Rady Ministrów na zbycie innych akcji Skarbu Państwa (art. 11 ust. 2 ustawy oraz akcji państwowej osoby prawnej (art. 15 ustawy),
 4. wyłączenia obowiązku uzyskania zgody Rady Ministrów (art. 11 ust. 3 ustawy) i związane z tym wątpliwości interpretacyjne,
 5. wątpliwości prawne wokół sankcji za zbycie wspomnianych akcji bez zgody Rady Ministrów (art. 16 ust. 2 ustawy) tj. nieważność ex lege, czy konieczność stwierdzenia nieważności prawomocnym wyrokiem przez sąd,
 6. wymóg zgody walnego zgromadzenia albo rady nadzorczej na tzw. istotne transakcje spółki (art. 17 ustawy) oraz charakter prawny tej zgody tj. ex contractu a nie zaś ex lege,
 7. wątpliwości systemowe wobec wprowadzenia wymogu zgody walnego zgromadzenia czy rady nadzorczej w trybie zwykłej uchwały walnego zgromadzenia spółki a nie zmiany statutu. Ryzyko niedozwolonej ingerencji w kompetencje zarządu (art. 368 KSH) oraz naruszenia art. 375(1) KSH.
 1. Dodatkowe wymogi dla członków rad nadzorczych oraz zarządów spółek z udziałem Skarbu Państwa (bezpośrednim bądź pośrednim)
 1. wymogi pozytywne i negatywne dla członka rady nadzorczej (art. 19 ustawy) oraz dla członka zarządu (art. 22 ustawy),

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa

• jednej osoby -  790 zł netto + 23 % VAT

Do podanych wyżej cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane
w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje: koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych w wersji elektronicznej (PDF), certyfikat.

Termin:
Zajęcia odbywać się będą w centrum w/w miast w godzinach: 10.00 – 16.00.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:

Olga Łukaszewska
tel. 22/ 46-49-709
e-mail:olga.lukaszewska@irip.pl

Dane do przelewu

Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane na potwierdzeniu konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100% opłaty.