Zarządzanie ryzykiem w sektorze publicznym - w warunkach pandemii COVID 19

Termin: 03.03.2021r. /Miejsce: online

Czas szkolenia: 09:00 - 13:30

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia  jest  przedstawienie norm prawnych oraz praktycznych apsektów zarządzania ryzykiem w jednostkach sektora finansów publicznych, w tym m.in. identyfikacja ryzyka, reakcja na ryzyko, mechanizmy kontrolne itp., zgodnie ze specyfiką jednostki, wskazanie uczestnikom szkolenia znaczenia ryzyka dla  funkcjonowania jednostki zwłaszcza w czasie pandemii. Na szkoleniu zostaną również poruszone takie tematy jak: bezpieczeństwa  fizyczne i informacji oraz w jaki sposób w pełni wykorzystać  audyt wewnętrzny w zarządzaniu ryzykiem w sekotrze publicznym.

GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane jest do audytorów i kontrolerów wewnętrznych oraz osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie procedur kontroli w jednostce a także uczestniczących w procesie identyfikacji i analizy ryzyka, kierowników jednostek sektora finansów publicznych, skarbników i sekretarzy, głównych księgowych jak również do osób pracujących w działach organizacyjno - prawnych.    

PROGRAM SZKOLENIA

I. Zarządzanie ryzykiem – co nowego w procesie zarządzania ryzykiem wymusza pandemia COVID 19?
 
1. Nowe podejście do planowania działalności
 
2. Przedefiniowanie celów i zadań
 
3. Nowe role i odpowiedzialności
 
4. Identyfikowanie ryzyka
 
a. aktualność ryzyk
b. zmiana wpływu czynników zewnętrznych
 
5. Techniki identyfikacji ryzyka - wykorzystywanie niedostępnych dotąd zasobów
 
6. Analiza ryzyka - wprowadzanie uzupełniających kryteriów oceny
 
7. Akceptowalny poziom ryzyka - czy „stare” jest nadal akceptowalne ?
 
8. Reakcja na ryzyko - paleta pandemicznych mechanizmów kontrolnych
 
9. Monitorowanie - zwiększenie roli narzędzi IT w monitoringu bieżącym
 
10.Dokumentowanie zarządzania ryzykiem - zmiany w procedurach
 
II. Kluczowe elementy sukcesu zarządzania ryzykiem w dobie pandemii COVID 19
 
1. Zapewnienie ciągłości działania
 
2. Bezpieczeństwo fizyczne
 
3. Bezpieczeństwo informacji
 
4. Komunikacja wewnętrzna vs. komunikacja zewnętrzna
 
5. Rejestr ryzyk  
 
a. nowe ryzyka w działalności jednostki 
b. przegląd przykładowych ryzyk
 
6. Audyt wewnętrzny - wykorzystanie pełnego potencjału zapewniającego i doradczego
 
7. Samodoskonalenie - przyspieszona procedura wdrażania zmian w organizacji
 
III. Pytania i odpowiedzi 
 
WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa w szkoleniu on-line:

  • jednej osoby 390 zł netto + 23% VAT

Cena obejmuje: uczestnictwo w  szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia. Do podanej wyżej ceny nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane co najmniej w 70% ze środków publicznych.
Płatności: należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia - na wskazany na potwierdzeniu numer konta. 
Warunki rezygnacji: rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem szkolenia.Po tym terminie rezygnacja wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia w 100 %.Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.  
Zgłoszenie powinna zawierać: temat szkolenia, datę szkolenia, imię i nazwisko uczestnika,dane do wystawienia faktury.
Dwa dni przed szkoleniem uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe oraz link z dostępem do platformy szkoleniowej.


Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub jego odwołania, w przypadku gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł go przeprowadzić.  

Zgłoszenie uczestnictwa (karta zgłoszeniowa)

Oświadczenie VAT


Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje i szczegółowych informacji udziela: 
Aneta Mielecka
tel. (22) 46-49-718
fax (22) 46-49-752
e-mail: aneta.mielecka@irip.pl