Zasiłki w 2021 r. - obowiązki płatnika składek

Termin: 10.05.2021 r. / Miejsce: online

Czas szkolenia: 09:00 - 14:15

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest przygotowanie specjalistów działów płac i kadr do ustalania  prawa do świadczeń w związku z Covid-19. Na szkoleniu zostaną poruszone między innymi takie tematy jak: świadczenia chorobowe, zasiłek macierzyński, zasiłki opiekuńcze oraz podstawy wymiaru świadczeń. Szkolenie to praktyczne zajęcia dla płatników składek ZUS. 

GRUPA DOCELOWA
Szkolenie  adresowane jest do  pracowników w  obszarze kadr, płac i rozliczania wynagrodzeń jak również  kierowników jednostek, dyrektorów generalnych, dyrektorów i naczelników komórek organizacyjno-prawnych, skarbników a także wszystkich zainteresowanych tym tematem. 

PROGRAM SZKOLENIA 

1. Planowane zmiany dotyczące zasiłków:
a. zmiana zasad dotyczących ustalania okresu zasiłkowego,
b. skrócenie okresu zasiłkowego po ustaniu zatrudnienia.
 
2. Ustalanie prawa do świadczeń, w związku z COVID-19:
a. dodatkowy zasiłek opiekuńczy,
b. świadczenia dla osób na kwarantannie, izolacji,
c. zasiłek chorobowy dla personelu medycznego,
d. przeliczenie podstawy wymiaru świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa, gdy zmieniono wymiar czasu pracy na podstawie ustawy o COVID-19.
 
3.Świadczenia chorobowe: wynagrodzenie chorobowe, zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne:
a. okresy wypłaty, okres wyczekiwania na prawo do zasiłku
b. przypadki, w których świadczenia chorobowe nie przysługują
c. kontrola orzekania i kontrola wykorzystywania zwolnień lekarskich
d. wysokość świadczeń chorobowych
e. okres zasiłkowy i zasady jego liczenia,
f. zasady ubiegania się i przyznawania świadczenia rehabilitacyjnego, okres przez który świadczenie przysługuje, wysokość świadczenia, podstawa wymiaru świadczenia, zasady jej waloryzacji
g. dokumentowania uprawnień do świadczeń chorobowych
h. e-ZLA, wydruku e-ZLA, formularza e-ZLA
i. przekazywanie e-ZLA do pracodawcy na profil płatnika składek
j. obowiązki płatników nieposiadających profilu płatnika składek
k. dokumenty do wypłaty zasiłku chorobowego przez pracodawcę:
 • posiadającego profil płatnika,
 • nieposiadającego profilu płatnika.
l. dokumenty do wpłaty zasiłku chorobowego przez ZUS w przypadku:
 • pierwszego zwolnienia,
 • kolejnych zwolnień.
m. przekazywanie wypłaty zasiłku do ZUS, gdy płatnik:
 • posiada profil płatnika,
 • nie posiada profilu płatnika składek.
n.obsługa zaświadczenia lekarskiego po stwierdzeniu błędu w e-ZLA,
o.zwolnienie wystawione za okres wsteczny.   
 
4. Zasiłek macierzyński: 
a. za okres urlopu "podstawowego” z tytułu urodzenia dziecka oraz z tytułu przyjęcia dziecka   na wychowani     
b. za okres urlopu rodzicielskiego:
 • wydłużenie urlopu rodzicielskiego w razie podjęcia pracy u swojego pracodawcy – sposoby obliczania okresu wydłużenia urlopu,
 • możliwość skracania urlopu rodzicielskiego i dzielenia się tym urlopem z drugim z rodziców,
 • przypadki, w których matka dziecka może przerwać pobieranie zasiłku macierzyńskiego,
 • zasiłek dla ojca w razie śmierci ubezpieczonej/nieubezpieczonej matki dziecka lub porzucenia przez nią dziecka,
 • zasiłek dla ojca, gdy matka dziecka ubezpieczona/nieubezpieczona jest niezdolna do samodzielnej egzystencji,
 • wysokość zasiłku macierzyńskiego,
 • zasiłek macierzyński za okres, gdy dziecko lub matka jest w szpitalu,
 • zasiłek dla ojca dziecka, gdy nieubezpieczona matka dziecka podejmie pracę,
 • podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego.
c.zasiłek za okres urlopu ojcowskiego.
 
5. Zasiłki opiekuńcze:
a. zasiłek opiekuńczy na ogólnych zasadach,
b. prawo/brak prawa, okres wypłaty, wysokość. Dokumentowanie prawa do zasiłku opiekuńczego,
c. dodatkowy zasiłek opiekuńczy:
 • ustalanie prawa i okoliczności uprawniające do dodatkowego zasiłku opiekuńczego,
 • zasady i tryb przyznawania dodatkowego zasiłku opiekuńczego.
6.Zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń:
a. zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków (składniki wynagrodzenia stanowiące podstawę wymiaru zasiłków),
b. przychody uwzględniane w podstawie wymiaru zasiłków (premie miesięczne, kwartalne, „13”, nagrody uznaniowe),
c. zmiana etatu, a podstawa wymiaru zasiłku,
d. podstawa wymiaru zasiłku chorobowego gdy niezdolność do pracy powstała w pierwszym miesiącu zatrudnienia,
e. podstawa wymiaru zasiłku chorobowego po długiej nieobecności w pracy (powrót z urlopu wychowawczego i choroba od 1 dnia po powrocie),
f. składniki przysługujące do określonego terminu, zmiana przepisów płacowych, a podstawa wymiaru zasiłków - analiza przypadków,
g. podstawa wymiaru zasiłku po podwyżce/obniżeniu wynagrodzenia,
h. kiedy składniki wynagrodzenia przyjmowane do podstawy wymiaru zasiłków należy uzupełnić.
 
7. Dyskusja uczestników - odpowiedzi na pytania.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa w szkoleniu on-line

 • jednej osoby 390zł netto + 23% VAT

Cena obejmuje: uczestnictwo w  szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia. Do podanej wyżej ceny nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane co najmniej w 70% ze środków publicznych.
Płatności: należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia - na wskazany na potwierdzeniu numer konta. 
Warunki rezygnacji: rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem szkolenia.Po tym terminie rezygnacja wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia w 100 %.Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.  
Zgłoszenie powinno zawierać: temat szkolenia, datę szkolenia, imię i nazwisko uczestnika,dane do wystawienia faktury.
Dwa dni przed szkoleniem uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe oraz link z dostępem do platformy szkoleniowej.


Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub jego odwołania, w przypadku gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł go przeprowadzić.  

Zgłoszenie uczestnictwa(karta zgłoszeniowa) 

Oświadczenie VAT

 
Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:
Aneta Mielecka
tel. (22) 46-49-718
fax (22) 46-49-752
e-mail: aneta.mielecka@irip.pl