Zdalny audyt i kontrola - wg poradnika kontroli zdalnej KPRM oraz standardów międzynarodowych INTOSAI, IIA

Termin:14.05.2020 r./ Miejsce: online

Czas szkolenia: 9:00 - 13:30

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest wyjaśnienie zasad prowadzenia audytu i kontroli zdalnej w dobie pandemii koronawirusa. Na szkoleniu zostanie omówiony poradnik kontroli zdalnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Wyjaśnione będą standardy międzynarodowe INTOSAI, IIA. Czy zdalny audyt może zakończyć się sukcesem, nawet jeśli audytora nie ma na miejscu? Jakie są związane z tym zagrożenia i szanse? Jak przygotować audyt i kontrolę w wersji online ?  Na te, i wiele innych pytań, odpowiedzi udzieli doświadczony audytor.    

GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane jest przede wszystkim do audytorów wewnętrznych i pracowników komórek audytu wewnętrznego, audytorów projektów unijnych, działów księgowości, skarbników i działów kontroli wewnętrznej oraz osób zarządzających takich jak kierownicy jednostek samorządu terytorialnego, naczelników komórek organizacyjno- prawnych , oraz wszystkich zainteresowanych tematyką audytu i kontroli w wersji online.

PROGRAM SZKOLENIA  

1. Zasady prowadzenia audytu i kontroli zdalnej - wprowadzenie.
    Regulacje prawne i standardy w tym:
 • poradnik kontroli zdalnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
 • standardy międzynarodowe: INTOSAI, IIA,
 • ustawa o kontroli w administracji rządowej, 
 • specyfika kontroli projektów UE. 
2.  Przygotowanie audytu i kontroli.
 • możliwości i ograniczenia działań zdalnych, 
 • forma czynności, 
 • analiza ryzyka i dobór próby,
 • sposób dokumentowania.
3. Wykorzystania trybu wideokonferencji. 
 • zastosowanie wideokonferencji w audytach i kontrola zdalnych, 
 • tryb wideokonferencji a dane osobowe,
 • jak prowadzić efektywnie i skutecznie wideokonferencję.
4.  Wyjaśnienia i oświadczenia kontrolowanego.
 • możliwości i ograniczenia działań zdalnych,      
 • forma czynności,
 • sposób dokumentowania. 
5. Udostępnienia dokumentów, rzeczy i innych materiałów dowodowych.
 • możliwości i ograniczenia działań zdalnych, 
 • forma czynności,
 • sposób dokumentowania.  
6. Zakończenie audytu i kontroli.
 • dokumentowanie wyników kontroli,
 • możliwości i ograniczenia działań zdalnych,
 • forma czynności, 
 • komunikacja z kontrolowanym.   
7. Nadużycia i nieprawidłowości.   
 • nadużycie, a nieprawidłowości  - podobieństwa i różnice,
 • nadużycia finansowe w praktyce - rodzaje nadużyć finansowych.    
8. Reagowanie na wystąpienie nadużyć.
 • zasady i tryb zgłaszania przestępstw, 
 • prawa i obowiązki w relacji z organami ścigania. 

WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa w szkoleniu online

 • jednej osoby 390zł netto + 23% VAT

Do podanej wyżej ceny nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu finansowane jest  co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje: koszt uczestnictwa, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej (PDF), certyfikat ukończenia szkolenia.Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, imiona, nazwiska i stanowiska uczestników oraz ich dane kontaktowe a także dane do wystawienia faktury.

Rezygnacje: przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 %  ceny. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.  

Dane do przelewu: Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane na potwierdzeniu konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

 

Zgłoszenie uczestnictwa (karta zgłoszeniowa)

Oświadczenie VAT

 

Kontakt: 

Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:

Aneta Mielecka

tel. (22) 46-49-718

fax (22) 46-49-752 

e-mail: aneta.mielecka@irip.pl