ZFŚS 2020 po wejściu w życie tarczy antykryzysowej

Termin: 03.12.2020r./ Miejsce: online

Czas szkolenia: 9:00-13:30

CEL SZKOLENIA

Szkolenie ma na celu omówienie najnowszych przepisów dotyczących m.in. wyższych limitów zwolnień świadczeń socjalnych w roku 2020, oraz możliwości pomocy uprawnionym osobom w rozumieniu specustawy, w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Poruszone zostaną również tematy związane z zasadami dokonania odpisu, poprawnego ewidencjonowania oraz korzystania ze środków funduszu socjalnego, uwzględniające obowiązkowe kryteria socjalne. Szkolenie przybliży również takie zagadnienia jak: kto może być, a kogo nie można pominąć w osobach uprawnionych do Funduszu, czym jest działalność socjalna, funkcjonowanie - lub nie komisji socjalnych, najczęściej występujące nieprawidłowości i jak ich uniknąć, oraz wskaże na sposoby zapobiegania przekroczeniu obowiązujących norm prawnych.      

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie  adresowane jest do kierowników jednostek oraz głównych ksiegowych - skarbników w budżecie, pracowników działów finansowo - ksiegowych a także pracowników merytorycznych i innych osób biorących udział w tworzeniu i gromadzeniu dokumentacji, odpowiedzialnych za czynności administracyjno- ewidencyjne w zakresie gospodarowania ZFŚS.           

PROGRAM SZKOLENIA

1. Omówienie zmian i zaprezentowanie podstaw prawnych do naliczenia odpisu na ZFŚS w roku 2020, w tym wskazanie na nowe limity zwolnień podatkowych oraz omówienie zapisów projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 w kontekście naliczenia odpisu na ZFŚS na rok  2021.  
2. Roczny terminarz Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.  
3. Przykłady wewnętrznych regulacji, zapewniających właściwą ochronę danych osobowych przy przyznawaniu świadczeń z ZFŚS.
4. Możliwość dokonania zmian w regulaminie ZFŚS ułatwiających składanie wniosków online o świadczenia socjalne, aby zminimalizować ryzyko zakażeń koronawirusem, a jednocześnie umożliwić osobom uprawnionym korzystanie ze świadczeń socjalnych.
5. Prawne możliwości zwiększania lub zmniejszania odpisu na ZFŚS.
6. Osoby uwzględniane do naliczenia odpisu na ZFŚS -  w tym:    
a. odpisy obligatoryjne i uznaniowe,  
b. członek rodziny a członek gospodarstwa domowego - prawne aspekty, 
c. pracownicy niewykonujący faktycznie pracy (urlopy, oddelegowania itp.),
d. pracownicy wykonujący prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.
7. Obligatoryjny zakres ewidencjonowania Funduszu w księgach rachunkowych.
8. Pojęcie kryteriów socjalnych - zamknięty katalog.
9. Ustawowy zakres działalności socjalnej, czyli na co mogą (lub nie) być przeznaczone środki ZFŚS, oraz wskazanie możliwości pomocy osobom uprawnionym w dobie pandemii koronawirusa.    
10. Ustalenie dochodu do celów socjalnych, w tym sposoby pozyskiwania przez pracodawcę i potwierdzenia sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osób uprawnionych - w tym możliwość żądania przez pracodawcę niezbędnych dokumentów.
11. Korekta rocznego odpisu na ZFŚŚ, w tym metodyka ustalania liczby zatrudnionych do celów naliczenia odpisu na ZFŚS.
12. Obowiązek wyodrębnienia rachunku bankowego na środki z ZFŚS.
13. Udzielanie pożyczek na cele mieszkaniowe - dokumenty, oprocentowanie oraz kwestia podatkowania świadczeń i odprowadzanie składek FUS.    
14. Procedura wydania, treść i wprowadzenie zmian do wewnętrznych procedur w ZFŚS oraz kwestia konsultacji ze związkami zawodowymi.    
15. Komisje socjalne - zasady tworzenia, zadania oraz obowiązki.
16. Sytuacje obligujące osoby uprawnione do zwrotu świadczeń nienależnie pobranych.
17. Konsekwencje naruszenia ustawy o ZFŚS.
18. Dokonywanie potrąceń z ZFŚS, w szczególności egzekucja komornicza i administracyjna. 
19. Dyskusja - odpowiedzi na pytania.  
 
WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa w szkoleniu on-line:

  • jednej osoby 390 zł netto + 23% VAT

Cena obejmuje: uczestnictwo w  szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia. Do podanej wyżej ceny nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane co najmniej w 70% ze środków publicznych.
Płatności: należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia - na wskazany na potwierdzeniu numer konta. 
Warunki rezygnacji: rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem szkolenia.Po tym terminie rezygnacja wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia w 100 %.Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.  
Zgłoszenie powinna zawierać: temat szkolenia, datę szkolenia, imię i nazwisko uczestnika,dane do wystawienia faktury.
Dwa dni przed szkoleniem uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe oraz link z dostępem do platformy szkoleniowej.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub jego odwołania, w przypadku gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł go przeprowadzić.      

 

Zgłoszenie uczestnictwa (karta zgłoszeniowa)

Oświadczenie  VAT(do pobrania)

Kontakt: 

Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:

Aneta Mielecka

tel. (22) 46-49-718

fax (22) 46-49-752 

e-mail: aneta.mielecka@irip.pl