Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2021 - w dobie pandemii koronawirusa

Termin: 04.03.2021r. / Miejsce: online

Czas szkolenia: 9:00-13:30

CEL SZKOLENIA

Celem szolenia jest zapoznanie uczestników z przepisami dotyczącymi naliczania odpisu na ZFŚS w roku 2021, omówieniu limitów zwolnień świadczeń socjalnych oraz nowych możliwości pomocy uprawnionym osobom w rozumieniu specustawy, w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS – CoV – 2.  Na szkoleniu omówione będą też zasady dokonania odpisu oraz jego korekty, prowadzenia dokumentacji w wersji papierowej i elektronicznej, ewidencji syntetyczno – analitycznej, oraz możliwości wykorzystania środków funduszu socjalnego, uwzględniając kwestie opodatkowania i oskładkowania, przy zastosowaniu kryteriów  socjalnych.  Szkolenie przybliży również takie zagadnienia jak: kto może być, a kogo nie można pominąć w osobach uprawnionych do Funduszu,  czym jest działalność socjalna, funkcjonowanie – lub nie komisji socjalnych, czy można finansować zakup szczepionek przeciwko grypie z ZFŚS, czy skutki zatrudnienia pracownika, który odszedł na emeryturę. Omówione będą również kwestie związane z egzekucja komorniczą z funduszu socjalnego oraz najczęściej występujące nieprawidłowości w obszarze zakładowej działalności socjalnej, a także sposoby ich rozwiązywania i zapobiegania.

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie  adresowane jest do kierowników jednostek oraz głównych ksiegowych - skarbników w budżecie, pracowników działów finansowo - ksiegowych a także pracowników merytorycznych i innych osób biorących udział w tworzeniu i gromadzeniu dokumentacji, odpowiedzialnych za czynności administracyjno- ewidencyjne w zakresie gospodarowania ZFŚS.           

PROGRAM SZKOLENIA

1.Zasady dokonania odpisu na ZFŚS w roku 2021 – podstawy prawne, odpis obligatoryjny i uznaniowy, odpis dla nauczycieli.
2. Roczny terminarz Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
3. Limity zwolnień podatkowych w roku 2021 oraz omówienie zapisów ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021.
4. Wewnętrzne regulacje w zakresie RODO – obowiązki pracodawcy i osób uprawnionych (dane o sytuacji życiowej – w tym zdrowotnej, rodzinnej i materialnej).
5. Zmiany, których należy dokonać w regulaminie ZFŚS w kontekście pracy zdalnej oraz ułatwiające składanie dokumentów online w dobie pandemii koronawirusa. 
6. Osoby uwzględniane do naliczenia odpisu na ZFŚS – w tym:
- Członek rodziny a członek gospodarstwa domowego – prawne aspekty.
- Pracownicy niewykonujący faktycznie pracy (urlopy, oddelegowania).
- Pracownicy wykonujący prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. 
7. Ewidencjonowanie Funduszu w księgach rachunkowych – konta syntetyczne i analityczne. 
8. Pojęcie kryteriów socjalnych – zamknięty katalog, przykłady.
9. Ustawowy zakres działalności socjalnej, czyli na co mogą (lub nie) być przeznaczone środki ZFŚS, oraz wskazanie możliwości pomocy osobom uprawnionym w dobie pandemii koronawirusa (np. czy ze środków Funduszu, mogą być finansowane szczepienia przeciwko grypie).
10. Ustalanie dochodu do celów socjalnych, w tym sposoby pozyskiwania przez pracodawcę i potwierdzenia sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej- w tym zdrowotnej, osób uprawnionych, oraz czy jest możliwość żądania przez pracodawcę dokumentów.
11. Korekta rocznego odpisu na ZFŚS, w tym metodyka ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych.
12. Gromadzenie środków Funduszu na rachunku bankowym (potwierdzenie salda, BZ, BO).
13. Komisje socjalne – zasady tworzenia, zadania i obowiązki.
14. Pożyczki na cele mieszkaniowe (zasady, dokumenty, oprocentowanie, opodatkowanie). 
15. Procedura wydania, treść i wprowadzanie zmian do Regulaminu w sprawie ZFŚS. 
16. Sytuacje obligujące osoby uprawnione do zwrotu świadczeń nienależnie pobranych.
17. Konsekwencje naruszenia ustawy o ZFŚS.
18. Dokonywanie potrąceń z ZFŚS (egzekucja komornicza i administracyjna).
19. Przykładowy regulamin.
20. Dyskusja.
 
WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa w szkoleniu on-line:

  • jednej osoby 390 zł netto + 23% VAT

Cena obejmuje: uczestnictwo w  szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia. Do podanej wyżej ceny nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane co najmniej w 70% ze środków publicznych.
Płatności: należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia - na wskazany na potwierdzeniu numer konta. 
Warunki rezygnacji: rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem szkolenia.Po tym terminie rezygnacja wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia w 100 %.Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.  
Zgłoszenie powinna zawierać: temat szkolenia, datę szkolenia, imię i nazwisko uczestnika,dane do wystawienia faktury.
Dwa dni przed szkoleniem uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe oraz link z dostępem do platformy szkoleniowej.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub jego odwołania, w przypadku gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł go przeprowadzić.      

 

Zgłoszenie uczestnictwa (karta zgłoszeniowa)

Oświadczenie  VAT(do pobrania)

Kontakt: 

Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:

Aneta Mielecka

tel. (22) 46-49-718

fax (22) 46-49-752 

e-mail: aneta.mielecka@irip.pl