Zielony Ład - założenia i cele projektów na lata 2021-2027

Termin : 01.10.2021 r./ Miejsce: online 

Czas szkolenia : 9:00 - 15:00  

CEL SZKOLENIA
Zmiany klimatyczne i degradacja środowiska naturalnego stanowią zagrożenie dla Europy i świata. Dlatego właśnie Unia Europejska opracowuje nową strategię zrównoważonego wzrostu - Europejski Zielony Ład. Stanowi ona ramy dla przejścia do nowoczesnej, i konkurencyjnej gospodarki.  
Europejski Zielony Ład jest kontynuacją trwającej w Europie zielonej transformacji, której celem jest zrównoważona i zeroemisyjna gospodarka Unii Europejskiej do 2050 roku. Około 100 mld euro będzie przeznaczone w latach 2021-2027 na realizację celów Europejskiego Zielonego Ładu. 
 
Na szkoleniu zostaną poruszone m.in. takie tematy jak:
 
  • główne założenia Europejskiego Zielonego Ładu i tworzących go strategii
  • akty prawne dotyczące Zielonego Ładu 
  • projekty  Zielonego Ładu 
  • jak się przygotować do absorpcji funduszy ? 
GRUPA DOCELOWA
Szkolenie  adresowane jest do kadry administracyjnej projektów unijnych, koordynatorów / kierowników projektów, specjalistów ds. rozliczeń, skarbników i księgowych, kierowników jednostek, audytorów projektów unijnych, konsultantów i doradców w zakresie rozliczania i zarządzania projektami UE.
 
PROGRAM SZKOLENIA  
 
1.Akty prawne dotyczące zielonego ładu   
 
a. Cele klimatyczne UE na lata 2030 i 2050
b. Czysta, przystępna cenowo i bezpieczna energia
c. Przemysł na rzecz czystej gospodarki o obiegu zamkniętym 
d. Budowanie i remontowanie w sposób oszczędzający energię i zasoby
e. Zrównoważona i inteligentną mobilność 
f. Od pola do stołu: stworzenie sprawiedliwego, zdrowego i przyjaznego środowisku systemu żywnościowego 
g. Ochrona i odbudowa ekosystemów i bioróżnorodności
h. Zerowy poziom emisji zanieczyszczeń na rzecz nietoksycznego środowiska
 
2. Obszary polityki UE
               
a. Europejski Pakt na rzecz Klimatu
b. Wspieranie zielonego finansowania i zielonych inwestycji
c. Sprawiedliwa transformacja energetyczna
d. Ekologizacja budżetów krajowych i zapewnienie odpowiednich sygnałów cenowych
e. Wspieranie badań naukowych i pobudzanie innowacji
f. Aktywizacja kształcenia i szkolenia
g. Zielone przyrzeczenie: „Nie szkodzić”
 
3. Cele  i złożenia zielonego ładu
 
a. Inwestycje w technologie przyjazne dla środowiska
b. Wspieranie innowacji przemysłowych
c. Wprowadzanie czystszych, tańszych i zdrowszych form transportu prywatnego i publicznego
d. Obniżenie emisyjności sektora energii
e. Zapewnienie większej efektywności energetycznej budynków
f.  Współpraca z partnerami międzynarodowymi w celu poprawy światowych norm środowiskowych
 
4.  Strategie zielonego ładu
 
a. Strategie europejskie i krajowe
b. Europejska i krajowa strategia wodorowa
c. Gospodarka obiegu zamkniętego
d. Nowy europejski Bauhaus
e. Europejski sojusz na rzecz baterii
f.  Europejski Pakt na rzecz Klimatu 
g. Energia z morskich źródeł odnawialnych
h. Fala renowacji
i.  Strategia dotycząca metanu
j.  Strategia w zakresie chemikaliów na rzecz zrównoważoności
 
5. Nowe programy operacyjne i fundusze UE -  zielony ład
 
a. Krajowy Program Odbudowy (KPO)
b. Just Tranasition
c. Horyzont 
d.  Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
e.  Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
 
6.  Projekty  zielonego ładu - przykłady nowych projektów
         
a. Jak się przygotować do absorpcji funduszy
b. OZE 
c. Fotowoltaika
d. Energia solarna
e. Energia wiatrowa
f. Energia geotermalna
g. Energia morska
h. Gospodarka obiegu zamkniętego
i. Wodór
 
7. Dyskusja - pytania i odpowiedzi uczestników. 
 

WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa w szkoleniu on-line:

  • jednej osoby 390zł netto + 23% VAT

Cena obejmuje: uczestnictwo w  szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia. Do podanej wyżej ceny nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane co najmniej w 70% ze środków publicznych.
Płatności: należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia - na wskazany na potwierdzeniu numer konta. 
Warunki rezygnacji: rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem szkolenia.Po tym terminie rezygnacja wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia w 100 %.Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.  
Zgłoszenie powinna zawierać: temat szkolenia, datę szkolenia, imię i nazwisko uczestnika,dane do wystawienia faktury.
Dwa dni przed szkoleniem uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe oraz link z dostępem do platformy szkoleniowej.


Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub jego odwołania, w przypadku gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł go przeprowadzić.  

Zgłoszenie uczestnictwa(karta zgłoszeniowa)

Oświadczenie VAT

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:
Aneta Mielecka
tel. (22) 46-49-718
fax (22) 46-49-752
e-mail: aneta.mielecka@irip.pl