Zmiany VAT w Gminie i jej jednostkach organizacyjnych z uwzględnieniem COVID-19

Termin: 29.10.2020 r. / Miejsce: online

Czas szkolenia: 09:30 - 13:30

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest omówienie zmian w podatku VAT dotyczących JST. Omówimy również wyniki kontroli NIK dotyczących centralizacji VAT w JST i ich skutki, zmiany w deklarowaniu podatku VAT, a mianowicie nowy JPK_VAT, gdyż od 1 października 2020 r. na podatników (JST) nałożony został obowiązek przesyłania do organów skarbowych nowych plików, które składać się będą z dwóch części, tj. deklaracji VAT i ewidencji VAT. Wykładowca omówi również kwestie związane z Matrycą Stawek Vat, Wiążącą Informacją Stawkową (WIS), białą listą i Mechanizmem Podzielonej Płatności (MPP). Przeanalizujemy wspólnie z Państwem najnowsze orzecznictwo i interpretacje podatkowe, dotyczące gmin, ich jednostek i zakładów budżetowych, poznamy nowinki w sprawie stosowania podatku VAT w budżecie.

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie  adresowane  jest do: skarbników,  głównych  księgowych  oraz  innych  pracowników  służb  finansowo-księgowych  samorządowych  jednostek  budżetowych  i  samorządowych  zakładów  budżetowych,  urzędów  gmin, urzędów miast, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich oraz wszystkich podległych i nadzorowanych samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych oraz dyrektorów finansowych i głównych księgowych spółek komunalnych, jak też wszystkich osób zainteresowanych zmianami w podatku VAT.

PROGRAM SZKOLENIA

I. Nowy plik JPK_VAT

1. Charakterystyka nowego pliku JPK_VAT - co to jest JPK_VAT z deklaracją?

2. Jakie są różnice pomiędzy obecnie przesyłanym plikiem JPK_VAT, a tym, który będziemy wysyłać ?

3. Jaki będzie (nowy) szczegółowy zakres danych zawartych w deklaracjach?

4. Jaki będzie (nowy) szczegółowy zakres danych zawartych w ewidencji?

5. Od kiedy (w zależności od podmiotu?) nowy plik JPK_VAT należy zacząć do organów skarbowych wysyłać? - zmiany w związku z COVID-19.

6. Przygotowanie i przesyłanie nowych JPK_VAT.

7. Jakie załączniki do deklaracji VAT zostaną uchylone, a które wysyłane będą nadal ?

8. Omówienie Rozporządzenia, które wejść ma w życie 1 października 2020 r., tzw. Rozporządzenie dotyczące nowego JPK_VAT z deklaracją.

9. Co to są oznaczenia, tak zwane kody GTU?

10.Jakimi oznaczeniami oznaczać będziemy niektóre towary i dowody sprzedaży, a kolejno, jakich towarów i dowodów one dotyczą?

     II. Stawki VAT

1. Co to jest Matryca Stawek VAT?

2. Kiedy Matryca Stawek VAT zacznie obowiązywać? - zmiany w związku z COVID-19.

3. Jakie praktyczne zmiany Matryca Stawek VAT za sobą niesie?

III. Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS)

1. Co to jest WIS?, czemu WIS służy?

2. Najważniejsze cechy WIS.

3. Jak WIS należy stosować w praktyce?

IV. Kasa fiskalna, w tym kasa on-line

1. Co to jest Centralne Repozytorium KAS?

2. Jakie są obligatoryjne etapy i terminy wymiany kas „starego typu” na kasy rejestrujące on-line? - zmiany w związku z COVID-19.

3. Kto kasy fiskalne „starego typu” musi wymienić obligatoryjnie, a kto fakultatywnie?

4. Jakie czynności z ewidencjonowania są zwolnione, a jak na tym tle przedstawia się Gmina, jej jednostki i zakłady budżetowe?

5. Obowiązki podatników posiadających kasy fiskalne.

6. Ulga na zakup kas on-line.

          7. Najważniejsze zmiany/fakty w sprawie kas on-line.

V. Wykaz podatników VAT, tzw. biała lista - Zmiany w Wykazie od 1.07.2020 r.

     1. Wykaz podatników w pytaniach i odpowiedziach, np.:

  • co zrobić w przypadku, gdy weryfikacja kontrahenta okazała się negatywna, a kontrahent jest w trakcie weryfikacji i nie ma go w Wykazie?

  • jak postąpić w sytuacji problemów technicznych z dostępem do Wykazu?

          2. Zapoznanie z najnowszymi objaśnieniami podatkowymi w zakresie Wykazu.

          3. Co to są rachunki wirtualne?

          4. Jak regulować zaliczki i raty?

          5. Jak uniknąć negatywnych konsekwencji za niezastosowanie Wykazu?

          6. Zasady zachowania należytej staranności.

          7. Korzystanie z Wykazu - trzy metody weryfikacji kontrahenta.

          8. Biała lista w praktyce.

          9. Najnowsze zmiany.

VI. Mechanizm podzielonej płatności (MPP) - Zmiany w MPP

VII. E-faktury w zamówieniach publicznych

1. Co to jest PEF?

2. Kiedy PEF należy założyć?

3. Co to jest e-faktura ustrukturyzowana?

4. Kto jest adresatem norm o e-fakturowaniu?

5. Omówienie zmian w zamówieniach publicznych w związku z COVID-19.

VIII. Analiza interpretacji ogólnej MF z 10 czerwca 2020 r. dotyczącej wykładni przepisów ustawy VAT w zakresie edukacji publicznej oraz pomocy społecznej - omówienie bardzo ważnej, najnowszej interpretacji ogólnej w sprawie zwolnień VAT.

IX. Analiza najnowszego orzecznictwa i interpretacji podatkowych, które dotyczyć będą Gmin, jej jednostek i zakładów budżetowych. W części tej poruszone zostaną ponadto nowości i nowinki w sprawie stosowania podatku VAT w budżecie.

WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa w szkoleniu on-line:
jednej osoby 390zł netto + 23% VAT

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia. Do podanej wyżej ceny nie doliczamy podatku VAT, w przypadku kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane co najmniej w 70 % ze środków publicznych.    

Płatności : należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia - na wskazany na potwierdzeniu numer konta. 

Warunki rezygnacji: rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem szkolenia.Po tym terminie rezygnacja wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia w 100 %.Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.  

Zgłoszenie powinna zawierać: temat szkolenia, datę szkolenia, imię i nazwisko uczestnika,dane do wystawienia faktury.

Dwa dni przed szkoleniem uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe oraz link z dostępem do platformy szkoleniowej.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub jego odwołania, w przypadku gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł go przeprowadzić.    

 

Zgłoszenie uczestnictwa (karta złoszeniowa)

Oświadczenie VAT (do pobrania)


Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:
Aneta Mielecka 
tel. (22) 46-49-718
fax (22) 46-49-752
e-mail: aneta.mielecka@irip.pl