Rewolucyjne zmiany w opodatkowaniu podatkiem VAT branży budowlanej 2019 – wyrok TSUE

- biała lista podatników
- moment wykonania usługi budowlanej a obowiązek podatkowy
- obowiązkowy split payment

Termin: 16.10.2019 r. / Miejsce: Warszawa

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom kompleksowej wiedzy w zakresie zmian w opodatkowaniu podatkiem VAT branży budowlanej od 2019 roku. Podczas szkolenia szczegółowo omówione zostaną takie zagadnienia, jak: ogólne zasady opodatkowania podatkiem VAT branży budowlanej, świadczenia kompleksowe w branży budowlanej, kary i odszkodowania, orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE z maja 2019 roku w sprawie Budimex C-224/18 dotyczące momentu wykonania usług budowlanych, zmiany
w podatku VATz uwzględnieniem specyfiki branży budowlanej, etc.

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie adresowane jest do dyrektorów finansowych, głównych księgowych, kierowników działów finansowo-księgowych, pracowników działów podatkowych jak też wszystkich osób zainteresowanych aktualnymi zagadnieniami w ramach zmian w podatku VAT w branży budowlanej, deweloperskiej, kancelarii prawnych i podatkowych oraz biura rachunkowe i wszystkich kontrahentów współpracujących z wyżej wymienionymi branżami.

 

PROGRAM SZKOLENIA

1. Ogólne zasady opodatkowania podatkiem VAT branży budowlanej.
2. Przedmiot opodatkowania

   - roboty budowlane
   - dostawa towarów
3. Świadczenia kompleksowe w branży budowlanej
   - definicja usługi budowlanej
   - prace projektowe oraz geodezyjne a usługa budowlane
   - usługi administracyjno – prawne a usługa budowlane
   - roboty budowlane połączone z dostawą towarów
   - znaczenie klasyfikacji PKWiU (opinie GUS)
   - orzecznictwo sądów administracyjnych
4. Kary i odszkodowania w budownictwie
5. Świadczenie zastępcze – zasady opodatkowania
6. Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z maja 2019 roku w sprawie Budimex C-224/18 dotyczące momentu wykonania usług budowlanych

   - data podpisania protokołu jako moment wykonania usługi budowlanej
   - podpisanie protokołu odbioru a zmiana kwoty podatku
   - ograniczenia i wątpliwości w stosowaniu wyroku
   - dualizm podatkowy – praktyczne znaczenie wyroku
7. Moment wykonania usługi budowlanej a obowiązek podatkowy
   - szczególna zasada powstania obowiązku podatkowego
   - interpretacja ogólna ministra finansów – data zgłoszenia do odbioru
   - data podpisania protokołu odbioru
   - brak zgody na odebranie prac
   - brak porozumienia pomiędzy stronami co do daty wykonania usługi
   - rozliczania zaliczek, przedpłat oraz zadatków
   - otrzymanie zapłaty a data powstania obowiązku podatkowego
   - usługi najmu oraz dzierżawy
   - usługi ciągłe a moment powstania obowiązku podatkowego
   - data wystawienia faktur a moment powstania obowiązku podatkowego,
   - wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów,
   - importu usług budowlanych
   - eksport usług budowlanych
8. Odwrotne obciążenie w branży budowlanej
   - mechanizm odwrotnego obciążenia
   - usługi budowlano-montażowe
   - usługi instalacyjne
   - wypożyczanie konstrukcji budowlanych
   - wynajem oraz dzierżawa maszyn budowlanych
   - dostarczenie personelu
   - dokumentacja projektowa
   - uzyskanie pozwoleń i zgód
   - znaczenie interpretacji GUS
   - rozliczanie przez wykonawcę usług z inwestorem przed podpisaniem protokołu z podwykonawcą – konsekwencje podatkowe
   - rozbieżności co do stosowania odwrotnego obciążenia przez strony umowy - konse-kwencje podatkowe
9. Obligatoryjny split payment w branży budowlanej
   - data zastąpienia odwrotnego obciążenia obligatoryjnym split payment
   - mechanizm split payment w branży budowlanej
   - specyfika branży budowlanej a split payment
   - wyłączenia i wyjątki
   - ryzyka i zagrożenia związane z obligatoryjnym split payment – metody minimalizacji
10. Stawki podatku
   - stawka podstawowa
   - stawka obniżona 8 % w przypadku dostawy obiektów objętych społecznym programem mieszkaniowym
   - budownictwo mieszkaniowe
   - tereny budowlane
   - dostawa lokalu „pod klucz”
   - zabudowa kuchenna
   - pojęcie pierwszego zasiedlenia – przełomowy wyrok TS UE wyłączający stosowanie ustawy VAT
   - zmiany stawki podatku w czasie wykonywania robót
   - wybór opodatkowania podatkiem VAT a obowiązek raportowania schematów podat-kowych MDR
11. Miejsce świadczenia usług budowlanych
   - zasady ogólne
   - usługi związane z nieruchomościami
   - usługi budowlane wykonywane za granicą oraz zasady dokumentowania ich wykonania
12. Pozostałe zagadnienia
   - kaucje gwarancyjne w budownictwie
   - zaliczka oraz brak faktury rozliczającej zaliczkę
   - faktura częściowa
   - dotacje
   - należyta staranność w branży budowlanej
   - praktyczne problemy związane z wystawianiem faktur
   - transakcja z podmiotami wykreślonymi z rejestru podatników czynnych VAT – czy ist-nieje obowiązek korekty ?
   - zamówienia publiczne
13. Zmiany w podatku VAT z uwzględnieniem specyfiki branży budowlanej
   - bony, vouchery oraz karty podarunkowe
   - zmiany dotyczące wystawiania faktur do transakcji udokumentowanych paragonami z kas fiskalnych
   - zmiany dotyczące kas fiskalnych,
   - modyfikacja stawek VAT (matryca podatkowa)
   - likwidacja deklaracji  VAT oraz zmiany dotyczące jpk
   - pozostałe zmiany

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa:
- jednej osoby 590zł netto +23% VAT
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 540 zł/os netto +23% VAT

Uwaga! Cena promocyjna 490 zł netto przy zgłoszeniu na 14 dni przed szkoleniem.

Do podanych wyżej cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje: koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, przerw kawowych oraz obiadu. Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin
Zajęcia odbywać się będą w centrum miasta w godzinach: 10:00 – 16:00.
O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Olga Łukaszewska
tel. (22) 46-49-709;
fax (22) 46-49-752
e-mail: olga.lukaszewska@irip.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.