Zmiany w klasyfikacji budżetowej i ich wpływ na układ planów finansowych i polityki rachunkowości

Termin: 22.05.2020 r. / Miejsce: online

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest omówienie podstaw prawnych wprowadzających zmiany w klasyfikacji budżetowej oraz wpływu tych zmian na plan finansowy i politykę rachunkowości, omówienie obowiązków i odpowiedzialności osób odpowiedzialnych w zakresie gospodarki finansowej jednostki. Podczas szkolenia wskażemy najczęstsze problemy interpretacyjne paragrafów dotyczących wydatków i dochodów oraz opowiemy odpowiedzialności jaka ciąży za zastosowanie nieprawidłowej klasyfikacji budżetowej szczególnie w odniesieniu do wydatków.

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie adresowane jest do skarbników, księgowych oraz wszystkich państwowych i samorządowych jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, a szczególnie dla: ministerstw, urzędów centralnych, urzędów marszałkowskich, urzędów wojewódzkich, administracji zespolonej, urzędów gmin i miast, starostw powiatowych, zarządów nieruchomościami, jednostek oświaty, jednostek pomocy społecznej, urzędów pracy, sądów, prokuratury, służb mundurowych, wojska, KAS, RIO, NIK, ZUS, KRUS, dysponentów państwowych funduszy celowych, agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej, państwowych osób prawnych i pozostałych jednostek sektora finansów publicznych.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Podstawy prawne wprowadzające zmiany w klasyfikacji budżetowej w roku budżetowym 2019 i 2020.

2. Wpływ zmian w klasyfikacji budżetowej na plan finansowy i politykę rachunkowości.

3. Obowiązki kierownika oraz głównego księgowego jednostki i pracowników merytorycznych, którym powierzono obowiązki i odpowiedzialność w zakresie gospodarki finansowej jednostki.

4. Omówienie zmian wynikających z zapisów Rozporządzenia  Ministra Finansów z dnia 2.03.2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

5. Najczęstsze problemy interpretacyjne paragrafów dochodowych (kary, odsetki, wpływy z różnych opłat) oraz wydatków min.:

        • materiałów,
        • oprogramowania,
        • umów o dzieło,
        • nagród konkursowych,
        • opłat za zagospodarowanie odpadów,
        • świadczeń,
        • delegacji krajowych i zagranicznych,
        • ekspertyz,
        • szkoleń,
        • opłat komorniczych,
        • remontów, oraz kwestii remont a ulepszenie.

6. Odpowiedzialność w zakresie zastosowania nieprawidłowej klasyfikacji   budżetowej, szczególnie w zakresie wydatków.

WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa w szkoleniu on-line:
·jednej osoby 290zł netto + 23% VAT

Do podanych wyżej cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwow szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.
 

Zgłoszenie uczestnictwa (karta złoszeniowa)

Oświadczenie VAT (do pobrania)Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Monika Melon
tel. (22) 46-49-718;
fax (22) 46-49-752
e-mail: monika.melon@irip.pl