Zmiany w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej

Termin: 29.09.2023 r. / Miejsce: MS Teams 

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest omówienie najważniejszych zagadnień dotyczących Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej wraz z założeniami koncepcyjnymi oraz przeglądem najnowszych interpretacji i zmian w zakresie MSSF 1, 3, 7, 9 oraz MSR 1, 8, 16, 31. W trakcie szkolenia szczegółowo omówiony zostanie także stanowisko Komisji Europejskiej w zakresie wprowadzonych zmian.

GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowana jest członków zarządów ds. ekonomicznych i finansowych, dyrektorów finansowych, głównych księgowych, pracowników działów księgowości i sprawozdawczości finansowej, spółek publicznych, New Connect, spółek S.A. i z o.o., z kapitałem zagranicznym, sporządzających sprawozdania finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Sprawozdawczości  oraz przedstawicieli firm audytorskich, biur rachunkowych i kancelarii doradztwa podatkowego obsługujących takie spółki. 

PROGRAM SZKOLENIA

I. Stanowisko Komisji Europejskiej w zakresie wprowadzonych zmian – zastosowanie zmian w MSSF przyjętych i nieprzyjętych do stosowania w Unii Europejskiej.
II. Istota i analiza praktycznego zastosowania wprowadzonych zmian w MSSF, w tym:
     1) Zmiany w odesłaniach do Założeń koncepcyjnych, w tym w MSSF 3.
     2) Zmiany w MSR 1 i MSR 8 w zakresie definicji istotności.
     3) Zmiany  w zakresie definicji przedsięwzięcia (biznesu) (MSSF 3).
     4) Reforma bazowych stóp procentowych (MSSF 9, MSSF 7, MSR 39).
     5) Zmiany w zakresie kryteriów klasyfikacyjnych zobowiązań na długo i krótkoterminowe (MSR 1).
     6) Coroczne poprawki w MSSF: MSSF 1, MSSF 9, MSSF 16, MSR 41 (Annual Improvements to IFRSs 2018-2020).
     7) Zmiany w zakresie ujmowania pożytków ze środków trwałych w budowie (MSR 16).
     8) Zmiany w zakresie ujmowania kosztów z umów rodzących obciążenia (MSR 37).
     9) Definicja księgowych oszacowań (MSR 8).
     10) Zmiany w zakresie ujawnień informacji w informacji dodatkowej (MSR 1).
     11) Zmiany w zakresie ujmowania aktywów i zobowiązań podatkowych z pojedynczych transakcji (MSR 12).
 

WARUNKI UCZESTNICTWA

- każdej osoby 690zł netto + 23% VAT

Cena obejmuje: koszt uczestnictwa online, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej (PDF), certyfikat 

Zajęcia odbywać się będą w aplikacji MS Teams w godzinach: 9:00 – 16:00.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Olga Łukaszewska
tel. (22) 46-49-709
e-mail: olga.lukaszewska@irip.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.