Zmiany w podatkach VAT, PIT i CIT w roku 2019 oraz planowane na rok 2020

 

Termin: 17.01.2020r. / Miejsce: Warszawa

Termin: 17.02.2020r. / Miejsce: Katowice

 
CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest kompleksowe omówienie zmian w podatkach VAT, CIT i PIT, które weszły w życie w 2019 roku oraz planowanych do wprowadzenia w roku 2020. Szkolenie ma na celu przygotowanie uczestników do prawidłowego rozliczania podatków w roku bieżącym oraz w latach kolejnych. Podczas szkolenia omówione zostaną takie zagadnienia jak: obowiązkowy split payment zastępujący m.in. mechanizm odwrotnego obciążenia, zmiany w zakresie stawek podatkowych (matryca podatkowa), zwolnienie w podatku PIT osób do 26 roku życia – obowiązki płatnika i podatnika, biała lista i jej skutki na gruncie podatku CIT, etc.
 
 
GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane jest do dyrektorów finansowych, głównych księgowych, kierowników działów finansowo- księgowych, pracowników działów podatkowych, przedstawicieli kancelarii prawnych i prawo-podatkowych, biur rachunkowych, kancelarii prawnych i prawo-podatkowych, jak też wszystkich osób zainteresowanych aktualnymi zagadnieniami w ramach zmian w podatku VAT.
 
 
PROGRAM SZKOLENIA

Podatek VAT
 1. Obligatoryjny mechanizm podzielonej  płatności (split payment)
 2. Uchylenie przepisów w zakresie odwrotnego obciążenia – zasady dokonywania korekt oraz okres przejściowy
 3. Zmiany w zasadach stosowania odpowiedzialności solidarnej
 4. Informacja podsumowująca
 5. Obowiązek posiadania rachunku firmowego
 6. Biała księga podatników VAT – nowy rejestr podatników VAT oraz konsekwencje jego wprowadzenia  
 7. Nomenklatura scalona CN oraz PKWiU 2015
 8. Zastąpienie deklaracji VAT plikami JPK
 9. Kasy fiskalne on-line
 10. Zmiany w zakresie przepisów dotyczących budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym
 11. Matryca podatkowa VAT
 12. Wiążąca informacja stawkowa – nowa instytucja w zakresie określania stawek podatkowych
 13. Uszczelnienie VAT m.in. w handlu internetowym
 14. Zmiany w rozliczania VAT w obrocie produktami ropopochodnymi
 15. Zmiany w przepisach dotyczących rejestracji podatników
 16. Nowe przepisy dotyczące faktur wystawianych na podstawie paragonu fiskalnego
 17. Zasady obniżenia wysokości dodatkowego zobowiązania podatkowego do 15 %
 18. Zmiany w zakresie zasad opodatkowania obrotu nieruchomościami (nowa definicja pierwszego zasiedlenia)
 19. Mosty transgraniczne
 20. Zmiany zasad rozliczania podatku VAT w przypadku likwidacji działalności gospodarczej
 21. Zmiana przepisów regulujących opodatkowanie importu towarów i WNT
 22. Ograniczenie stosowania zwolnień w podatku VAT w przypadku działań organów podatkowych i   komorników
 23. Zwrot podatku w terminie 25 dni – korekta regulacji
 24. Zmiany zasad wykreślania oraz przywracania podatników z rejestru podatników podatku VAT
 25. Nowe wymogi w zakresie danych ujmowanych w ewidencji VAT oraz zasady raportowania ewidencji VAT
 26. Rozszerzenie katalogu wyłączeń ze zwolnienie podmiotowego VAT (limit 200.000 zł)
 27. Zmiany dotyczące faktur VAT RR
 28. Centralny rejestr faktur

Podatek PIT
 1. Zwolnienie w podatku PIT osób do 26 roku życia – obowiązki płatnika i podatnika.
    - Kogo dotyczy zwolnienie (pracownicy, zleceniobiorcy) ?
    - Przychody objęte zwolnieniem.
    - Warunki formalne zastosowania zwolnienia (rodzaje oświadczeń).
    - Prezentacja wzorów oświadczeń (przekazanie uczestnikom w formie edytowalnej).
    - Od kiedy stosować zwolnienie w tym okres przejściowy oraz zwolnienie od 2020 roku.
    - Zakres obowiązków płatnika w przypadku zastosowania zwolnienia.
    - Co ma zrobić płatnik w przypadku braku oświadczenia podatnika zwolnionego ?
    - Zastosowanie zwolnienia w stosunku do wielu źródeł wynagrodzenia (zasady liczenia limitu kwotowego).
    - Zasady ustalania limitu wieku.
    - Zasady określania kwoty zwolnienia.
    - Czy zwolnienie ma zastosowanie do nierezydentów ?
    - Podatek zryczałtowany a zwolnienie z PIT osób do 26 roku życia.
    - Ogólne zasady określania kosztów uzyskania przychodu.
    - Czy możliwe jest zastosowanie 50 % kosztów uzyskania przychodów w przypadku zastosowania zwolnienia?
    - Opodatkowanie przychodu ponad limit zwolnienia.
    - Zasady poboru składki ZUS w przypadku zwolnienia.
    - Sposób ujmowania zwolnienia w deklaracjach podatkowych PIT.
    - Sposób obliczenia wynagrodzenia pracownika zwolnionego (moment przejście na zwolnienie).
    - Lista płac w przypadku zastosowania zwolnienia.
    - Możliwości potrąceń w przypadku osób korzystających ze zwolnienia.
    - Zmiany w pozostałych ustawach.
    - Czy zwolnienie z PIT jest schematem podatkowym (MDR) podlegającym raportowaniu i przez kogo?
 2.Obniżenia stawki podatku PIT do 17 % w tym obowiązki płatnika
    - Geneza i uzasadnienie projektowanych zmian.
    - Kogo obejmie obniżona stawka 17 % w podatku PIT ?
    - Nowe limity progowe dla stawek podatku PIT.
    - Zasady obliczania limitów.
    - Obniżona stawka PIT 17 % a zwolnienie osób do 26 roku życia – analiza.
    - Rodzaje źródeł przychodów a obniżona stawka PIT 17 %.
    - Sposób obliczenia wynagrodzenia w przypadku zastosowania stawki podatku PIT 17 %.
    - Zmiany w innych ustawach oraz przepisy przejściowe.
 3. Podwyższenie kosztów uzyskania przychodów w podatku PIT.
    - Podwyższenie kosztów uzyskania przychodu w przypadku stosunku pracy – zakres zmian
    - Zastosowanie podwyższonych kosztów uzyskania przychodów do umów cywilnoprawnych.
    - Zryczałtowane kwoty kosztów uzyskania przychodów.
    - Zasady obliczania wynagrodzenia oraz pozostałe konsekwencje dla płatnika.
    - Przepisy przejściowe.
 4. Pozostałe zmiany

Podatek CIT
 1. Wprowadzenie ulgi na złe długi w podatku CIT od roku 2020
    - przesłanki zastosowania ulgi
    - obowiązki oraz uprawnienia dłużnika i wierzyciela
    - zasady korekta dochodu lub straty podatkowej
    - korekta w czasie,
    - terminy płatności
    - ulga w przypadku zaliczek
    - stosowanie ulgi przez podmioty powiązane
    - pozostałe zagadnienia.
 2. Struktury hybrydowe
 3. Biała lista i jej skutki na gruncie podatku CIT
    - konsekwencje zapłaty na rachunek inny niż ujawniony w rejestrze
    - zasady stosowania limitu 15.000 zł
    - sposób weryfikacji kontrahentów
    - archiwizacja i terminy
    - zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych
    - zwiększenie przychodów
    - wartość transakcji przy umowach ciągłych oraz transakcjach wiązanych
    - obowiązek rozpoznania przychodu (sankcja)
    - rachunek wirtualny, rachunek powierniczy, płatność kartą itd
 4. Skutki obowiązkowego split payment (mechanizm podzielonej płatności) w podatku CIT
    - koszty uzyskania przychodów
    - odpisy amortyzacyjne
    - okres przejściowy
 5. Indywidualny rachunek bankowy
 6. Zmiana definicji małego podatnika
 7. Dopłaty oraz zyska przekazany na kapitał zapasowy lub rezerwowy jako koszt uzyskania przychodu
 8. Obowiązku płatnika  w przypadku podatku u źródła (WHT)
 9. Praktyczne stosowanie zmian w podatku  CIT w 2019 roku:
    - różnice kursowe i zaliczki uproszczone
    - jednorazowe rozliczenia straty podatkowej do wysokości 5 mln zł
    - ulga na działalność badawczo – rozwojową oraz innovation box
    - stawka CIT – 9 %,
    - nowe zasady rozliczania kosztów używania pojazdów samochodowych
    - exit tax
    - rewolucyjne zmiany w podatku u źródła (WHT)
    - zmiany w przepisach dotyczących cen transferowych oraz zasad sporządzania dokumentacji podatkowej
    - dodatkowe zobowiązanie podatkowe
    - pozostałe zmiany

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa

  • jednej osoby - 590 zł netto + 23 % VAT
  •  dwóch osób z jednej firmy - 540 zł/os netto + 23 % VAT

UWAGA OFERTA FIRST MINUTE!

Przy zgłoszeniach na 14 dni przed szkoleniem obowiązuje cena promocyjna – 490 zł/os netto + 23% VAT*

*podane rabaty nie sumują się

Cena obejmuje: koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, przerw kawowych oraz obiadu. Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin
Zajęcia odbywać się będą w centrum miasta w godzinach: 9:00 – 16:00.
O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Katarzyna Zielińska
tel. (22) 46-49-709;
fax (22) 46-49-752
e-mail: katarzyna.zielinska@irip.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.