ZUS 2019 - składki i zasiłki

- nowe obowiązki płatników  związane ze skróceniem okresu przechowywania dokumentacji
- konsekwencje wprowadzenia przepisów ustawy prawo przedsiębiorców  na obowiązki płatników
- jak przygotować się na kontrolę ZUS-u

Termin: 6.03.2019r. / Miejsce: Warszawa

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest przedstawienie zasad dotyczących opłacania składek na ZUS pod kątem umów o pracę i cywilnoprawnych z uwzględnieniem najnowszych zmian i interpretacji oraz ich konsekwencji dla płatników składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.
 
GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane do pracowników działów kadr i płac, pracowników działów księgowości, biur rachunkowych oraz osób odpowiedzialnych w firmach i instytucjach za rozliczanie wynagrodzeń i zawieranie umów pracowniczych.
 
PROGRAM SZKOLENIA:
Konsekwencje wprowadzenia przepisów ustawy prawo przedsiębiorców  na obowiązki płatników związane z opłacaniem składek ZUS
• nowe możliwości nieopłacania składek od umów zlecenia umów o świadczenie usług - niższe koszty ponoszone do ZUS
• jakie warunki muszą być spełnione aby płatnik mógł skorzystać na nowych regulacjach,
• czy nowe rozwiązania mogą zostać zastosowane do aktualnych zleceniobiorców, kiedy można je stosować, a kiedy jest to niedopuszczalne
• jakich dokument powinien przedstawić osoba wykonująca działalność nierejestrowaną aby płatnik był zwolniony z obowiązków składkowych
• jak się skutecznie zabezpieczyć przed ZUS-em
• zmiany w zakresie opłacania składek przez osoby prowadzące działalność – ulga na start  6 miesięczne zwolnienie z opłacania składek.
Nowe obowiązki płatników wobec ZUS związane ze skróceniem okresu przechowywynia dokumentacji (od 1.01.2019 r.)
• fakultatywne skrócenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej krok po kroku (m.in. oświadczenie zamiaru złożenia raportów informacyjnych na nowym druku ZUS)
• obowiązek i terminy złożenia raportów informacyjnych za zatrudnionych między 1.01.1999 r. a 31.12.2018 r.
• omówienie nowego raportu informacyjnego ZUS RIA i jego elementy
• obowiązki płatnika oraz ZUS wobec pracownika i zleceniobiorcy, za którego płatnik złoży raport ZUS RIA
• stwierdzenie nieprawidłowości w formularzu ZUS RIA i sposoby ich korekty
• omówienie pozostałych zmian w dokumentach składanych do ZUS mających obowiązywać od 2019 r.
Składki za pracowników
• definicja pracownika w ustawie systemowej
• umowa cywilnoprawna (umowa zlecenia, umowa o dzieło) zawarta z własnym pracownikiem obowiązki względem ZUS
• umowa cywilnoprawna z pracownikiem przebywającym na urlopie bezpłatnym, wychowawczym, macierzyńskim, rodzicielskim, ojcowskim
• umowa cywilnoprawna wykonywana na rzecz własnego pracodawcy – obowiązki pracodawcy,
• definicja pracodawcy. Umowy w ramach grupy kapitałowej
• umowa na rzecz pracodawcy wykonywana w ramach działalności – Analiza skutków orzeczeń Sądu Najwyższego z 27 kwietnia 2017 r. i z dnia 21 września 2017 r.
• przychody zwolnione od składek – analiza interpretacji ZUS
• odszkodowania za nierówne traktowanie, mobbing, a składki ZUS, zapewnienie mieszkania, abonamenty medyczne
• rozliczanie składek za pracownika przywróconego do pracy,
• wynagrodzenie po zmarłym pracowniku, a rozliczenia z ZUS-em i US
Składki za zleceniobiorców
• stawka wynagrodzenia godzinowego,  a rozliczenia z ZUS-em,
• sposoby potwierdzania liczby godziny – zapisy praktyczne
• dobrowolne ubezpieczenie chorobowe zleceniobiorcy – konsekwencje przekazania zgłoszenia z opóźnieniem,
• opłacanie składek za zleceniobiorcę, który jednocześnie jest pracownikiem, wykonuje inną umowę zlecenia prowadzi działalność gospodarczą, jest członkiem Rady Nadzorczej, ma ustalone prawo do emerytury lub renty – jakich żądać dokumentów
• przychody zleceniobiorców zwolnione od składek
• wynagrodzenie wypłacane po zakończeniu wykonywania umowy zlecenia – zasady postępowania
• umowa z uczniem lub studentem do kiedy nie naliczamy składek
• nadpłata (niedopłata) składek na ubezpieczenia społeczne za zleceniobiorcę – jak rozliczyć się z ubezpieczonym
Składki za inne osoby podlegające ubezpieczeniom
• osoby przebywające na urlopach wychowawczych
• osoby pobierające zasiłki macierzyńskie
• kontrakt menadżerski – kiedy jest odrębnym tytułem do ubezpieczeń, a kiedy może być wykonywany w ramach prowadzonej działalności
konsekwencje uznania umowy zlecenia za umowę o pracę w zakresie rozliczeń z ZUS
• różnice pomiędzy umową o pracę, a umową zlecenia (umową o świadczenie usług),
• jakie zapisy wprowadzić do umowy zlecenia, a jakich unikać
• korekta dokumentów związana z wyrokiem sądu uznającym zlecenie za pracę
• uprawnienia ZUS-u do kwestionowania umów cywilnoprawnych i umów o pracę
Umowa o dzieło – kiedy można ją zawrzeć. Jakie prace są dopuszczana w świetle aktualnego stanowiska ZUS i orzecznictwa sądowego – analiza przypadków
• jakie zapisy wprowadzić do umowy o dzieło, a jakich unikać aby umowa nie była kwestionowana
• konsekwencje uznania umowy o dzieło za umowę zlecenia - rozliczenia z ubezpieczonym i z ZUS-em
• kiedy płatnik może wystąpić o zwrot składek do ubezpieczonego – jak to skutecznie zrobić
• konsekwencje sfinansowania składek za ubezpieczonego w zakresie podatkowym i w zakresie rozliczeń z ZUS-em
Składki za członków zarządu, Rad Nadzorczych,
• jak rozliczać wynagrodzenia członków komisji gminnych.
Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
• kiedy składki nie są opłacane
• zmiana w sprawie opłacania składek na FGŚP nowa defnicja pracownika
Rozliczenia z ZUS
• zasady rozliczania wpłat od I 2018 r. (na co zwrócić uwagę przy rozliczeniach z ZUS)
• dokumenty składane do ZUS-u
• złożenie przez zleceniobiorcę błędnego oświadczenia  konsekwencje w rozliczeniach z ZUS-em
• jak rozliczyć się z ubezpieczonym i zwrócić mu nadpłacone składki
• dostarczenia zwolnienia lekarskiego po wypłaceniu wynagrodzenia sposób postępowania
• obniżenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na pdof
• przedawnienie należności a obowiązek złożenia korekty dokumentów rozliczeniowych do ZUS,
• kiedy warto wystąpić do ZUS o interpretację
Jak przygotować się na kontrolę ZUS-u
• prawa i obowiązki płatnika podczas kontroli
• protokół kontrolny – jak zgłosić zastrzeżenia
• odwołanie od decyzji ZUS.  Konsekwencje złożenia odwołania.
 
WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa
  • jednej osoby -  490 zł netto + 23 % VAT
  • dwóch osób z jednej firmy - 390 zł/os netto + 23 % VAT

UWAGA OFERTA FIRST MINUTE!

  • Przy zgłoszeniach na 14 dni przed zgłoszeniem obowiązuje cena promocyjna – 380 zł/os netto + 23 % VAT*

*podane rabaty nie sumują się

Cena obejmuje: koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, przerw kawowych oraz obiadu. Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin
Zajęcia odbywać się będą w centrum miasta w godzinach: 9:00 – 15:15.
O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Olga Łukaszewska
tel. (22) 46-49-709;
fax (22) 46-49-752
e-mail: olga.lukaszewska@irip.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.