Szkolenia zamknięte dla firm

 

SZKOLENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTW, BANKÓW I INSTYTUCJI FINANSOWYCH - MODUŁY TEMATYCZNE

Rachunkowość    

 • Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej MSSF/MSR (od podstaw)
 • Przekształcenie sprawozdania finansowego wg PSR na MSSF/MSR
 • Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej MSSF/MSR (dla zaawansowanych)
 • Jednostkowe sprawozdanie finansowe wg MSSF/MSR
 • Skonsolidowane sprawozdanie finansowe wg MSSF/MSR
 • Aktualności MSSF/MSR w 2019 roku
 • MSR 12 – podatek dochodowy odroczony
 • MSSF 15 -–przychody z umów z klientami
 • MSSF 16 – leasing
 • Testy na utratę wartości aktywów
 • MSSF 7 i MSSF 9 – rachunkowość instrumentów finansowych
 • Rachunkowość zabezpieczeń
 • Rachunkowość i sprawozdawczość w bankach
 • Rachunkowość i sprawozdawczość zakładów ubezpieczeń i towarzystw reasekuracji
 • Rachunkowość i sprawozdawczość w domach maklerskich
 • Rachunkowość i sprawozdawczość TFI i funduszy inwestycyjnych
 • Nowe obowiązki informacyjne i sprawozdawcze dla spółek giełdowych w roku 2019 w świetle zmian prawnych
 • Optymalizacja sprawozdań finansowych
 • CASH FLOW – prezentacja rachunku przepływów pieniężnych
 • Zmiany w Ustawie o rachunkowości
 • Krajowe Standardy Rachunkowości (KSR)
 • Akcja Bilans – bilansowe i podatkowe zamknięcie roku
 • Zamknięcie roku – aspekty bilansowe i podatkowe
 • CASH FLOW – ex post i ex ante
 • Inwentaryzacja
 • Różnice kursowe w aspekcie rachunkowości i podatków
 • Schemy sprawozdań finansowych wg Ustawy o rachunkowości
 • ESEF - elektroniczny standard raportowania emitentów 
 • Raportowanie danych niefinansowych - oświadczenie lub raport

Finanse    

 • Wycena wartości spółki kapitałowej
 • Analiza sprawozdań finansowych
 • Sprawozdanie z działalności – analiza porównawcza
 • Raporty roczne spółek (finansowe) – on-line, interaktywne, zintegrowane
 • Połączenia, podziały, przekształcenia i inne działania restrukturyzacyjne – aspekty prawne, księgowe i podatkowe
 • Wycena instrumentów finansowych i finansowych instrumentów finansowych pochodnych
 • Zarządzanie ryzykiem finansowym i operacyjnym w spółce
 • Dyrektywa CRD IV
 • Dyrektywa MIFID II i MIFIR
 • Dyrektywa PSD II

Podatki    

 • Ordynacja podatkowa
 • Podatki CIT, VAT i PIT
 • Faktura VAT
 • Ceny transferowe – obrona i dokumentacja
 • Analiza umów o unikaniu podwójnego opodatkowania
 • Podatek u źródła
 • Sponsoring, reprezentacja i reklama
 • Akcyza 2019 – nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym
 • Podatek od nieruchomości i podatki lokalne
 • Amortyzacja budowli sieciowych oraz jej opodatkowanie
 • Korytarze przesyłowe i służebność przesyłu
 • Optymalizacja podatkowa w 2019 r.
 • Podatki w 2019 roku dla banków i instytucji finansowych
 • VAT, akcyza i CIT dla branży energetycznej, paliwowej, chemicznej
  i gazowej

Prawo

(w tym prawo pracy)

 • Nowelizacja KSH – dokonane i planowane zmiany na 2019 rok
 • Ustawa o odpowiedzialność zbiorowej podmiotów
 • RODO
 • Ustwa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa
 • Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmowi
 • WZA w 2019 roku
 • Odpowiedzialność członków zarządu i rad nadzorczych
 • Rozporządzenie MAR – Market Abuse Regulation
 • Prawo pracy
 • PPK
 • Delegacje służbowe
 • Nowelizacja Prawa zamówień publicznych (PZP)
 • Prawo autorskie i prawa pokrewne
 • Windykacja należności

Audyt    

 • Komitety audytu i kontrola wewnętrzna
 • Audyt zewnętrzny projektu unijnego
 • Audyt wewnętrzny w przedsiębiorstwie energetycznym
 • Audyt efektywnościowy
 • Audyt polityki rachunkowości
 • Audyt w zakresie przeciwdziałania korupcji

Controlling    

 • Activity Based Costing – rachunek kosztów działań
 • Activity Based Costing Management
 • Balanced Scorecard - pomiar wyników, kluczowe mierniki, opracowanie i wdrożenie  
 • Rachunkowość zarządcza i controlling w 2019 roku
 • Controlling finansowy
 • Controlling operacyjny
 • Controlling strategiczny

Szkolenia miękkie

 • Skuteczne zarządzanie czasem
 • Zarządzanie zespołem – jak radzić sobie z konfliktem?
 • Zarządzanie relacjami kadry kierowniczej w aspekcie elementów etykiety savoir vivre
 • Savoir Vivre zarządzania obsługą klientów przez sekretariat oraz współpraca z kierownictwem
 • Profesjonalna obsługa klienta
 • Zarządzanie stresem
 • Techniki negocjacji
 • Design Thinking
 • Thinking Tools
 • Coaching