Dyrektywa MIFID II i MIFIR – praktyczne aspekty implementacji w bankach i domach maklerskich

- product governance: obowiązki producenta, obowiązki dystrybutora,
- badania inwestycyjne (research) jako zachęty,
- prowadzenie rejestrów: wymogi, obowiązek nagrywania rozmów telefonicznych oraz zapisywania korespondencji elektronicznej, dostępność rozmów i korespondencji dla klienta,
- przejrzystość posttransakcyjna:  obowiązek obrotu, SI,  ujawnianie informacji o transakcjach, APA

Termin: 24.04.2018 r. / Miejsce: Warszawa

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przedstawione nowych wymogów MiFID II / MIFIR, również w kontekście aktów wykonawczych oraz ich wpływ na działalność polskich instytucji finansowych. Szczegółowo zostaną omówione  m.in.: wpływ pakietu MiFID II / MIFIR na działalność instytucji  finansowych, nowe obowiązki dotyczące sektora usług finansowych, badania inwestycyjne (research) jako zachęty, prowadzenie rejestrów: wymogi, obowiązek nagrywania rozmów telefonicznych oraz zapisywania korespondencji elektronicznej, dostępność rozmów i korespondencji dla klienta, przejrzystość posttransakcyjna:  obowiązek obrotu, SI,  ujawnianie informacji o transakcjach, APA
Dyrektywa MiFID w sposób znaczący zmodyfikowała organizację rynków instrumentów finansowych oraz zasady oferowania tych instrumentów klientom. W konsekwencji zmian na tych rynkach (m.in. powstania tzw. dark pools), wprowadzenia nowych technologii (np. algorithmic trading i high-frequency trading) oraz uchwalenia nowych regulacji (np. EMIR) konieczna stała się nowelizacja obowiązujących wymogów. Poza istotną zmianą zasad MiFID, modyfikacji ulegnie również tryb wdrażania: istotna część wymogów będzie wprowadzana nie dyrektywą (MiFID II), ale rozporządzeniem unijnym (MIFIR).
Wymogi te będą obowiązywały bezpośrednio, bez konieczności zmiany ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane jest
do dyrektorów finansowych, dyrektorów i pracowników  departamentów zarządzania ryzykiem, departamentów prawnych, compliance, skarbu, rozliczeń i usług powierniczych, audytorów wewnętrznych, specjalistów z zakresu compliance, pracowników odpowiedzialnych za rozwój oferty produktowej w bankach i domach maklerskich.

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Zarządzanie produktami (product governance):
 1. obowiązki producenta,
 2. obowiązki dystrybutora,
 3. wyznaczanie rynku docelowego,
 4. możliwe działania w przypadku niewystarczających informacji o kliencie.
 1. Wiedza i kompetencje pracowników firm inwestycyjnych
 1. wymagana wiedza i kompetencje,
 2. zakres pracowników firm inwestycyjnych podlegających weryfikacji,
 3. kryteria weryfikacji,
 4. praca pod nadzorem.
 1. Informacje dla klienta o kosztach usług i produktów inwestycyjnych
 1. informacje ex-ante,
 2. informacje ex-post,
 3. uwzględnianie informacji o kosztach instrumentu,
 4. pozycje kosztów podlegających ujawnieniu.
 1. Badania inwestycyjne (research) jako zachęty
 1. sposoby nabywania badań inwestycyjnych przez firmy inwestycyjne,
 2. zastosowanie rachunku płatniczego na potrzeby badań,
 3. test dopuszczalności zachęt,
 4. nieodpłatne oferowanie badań inwestycyjnych,
 5. odrębne pobieranie opłat za wykonywanie zleceń.
 1. Prowadzenie rejestrów:
 1. ogólne wymogi odnośnie prowadzenia rejestrów,
 2. obowiązek nagrywania rozmów telefonicznych oraz zapisywania korespondencji elektronicznej,
 3. sporządzanie notatek ze spotkań twarzą w twarz,
 4. wewnętrzne rozmowy i korespondencja w firmie,
 5. dostępność rozmów i korespondencji dla klienta.
 1. Przejrzystość posttransakcyjna
 1. obowiązek obrotu,
 2. podmioty systematycznie internalizujące transakcje (SI),
 3. ujawnianie informacji o transakcjach,
 4. zatwierdzone podmioty publikujące (APA).

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa

 • jednej osoby -  1090 zł netto + 23 % VAT
 • dwóch osób z jednej firmy -  950 zł/os netto + 23 % VAT

Uwaga oferta first minute!

 • przy zgłoszeniach do 13 kwietnia 2018 r. obowiązuje cena promocyjna – 900 zł/os netto + 23 % VAT*

*podane rabaty nie sumują się.

Cena obejmuje:
koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, indywidualnych konsultacji z wykładowcami, przerw kawowych oraz obiadu.
Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin
Zajęcia odbywać się będą 24.04.2018 r. w centrum  Warszawy w godzinach: 10.00 – 15.30.
O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje i szczegółowych in-formacji udziela:
Martyna Radzikowska
tel. 22/ 46-49-709,
fax 22/ 46-49-752, 53-70-181
e-mail: martyna.radzikowska@irip.pl

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane na potwierdzeniu konto.
Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.
Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury.
Rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania.
Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % ceny.

>>> powrót