Usługi doradcze

 

Doświadczenie naszych ekspertów skłoniło Instytut Rachunkowości i Podatków do uruchomienia komórki doradztwa i analiz ekonomicznych. W ramach tej działalności świadczymy usługi z zakresu:

Audytów zgodności:

 • programów FK ze Znowelizowaną Ustawą o Rachunkowości
 • programów FK z prawem bankowym
 • z normami ISO/IEC
 • raportowania danych niefinansowych zgodnie z wymogami Dyrektywy 2014/95/EU i Ustawy o rachunkowości
 • raportowania danych niefinansowych zgodnie z GRI4, GRI STANDARDS i nowym Indexem ESG w szczególności:
  • budowy polityki/strategii CSR

  • budowy strategii/polityki odpowiedzialnego rozwoju

  • budowy strategii przedsiębiorstwa wytwórczego

  • budowy oświadczenia/sprawozdania na temat danych niefinansowych

  • budowy raportu/sprawozdania CSR

  • budowy raportu/sprawozdania zrównoważonego rozwoju

  • budowy strategii/polityki klimatycznej, w tym ryzyka i szanse klimatyczne

  • budowy strategii/polityki gospodarki o obiegu zamkniętym

  • wyliczenia/wyznaczenia śladu węglowego

  • wyliczenia/wyznaczenia śladu środowiskowego

  • wdrażania założeń Europejskiego Zielonego Ładu, w tym zrównoważonych środowiskowo inwestycji, w tym ich finansowania

  • implementacji wymogów Komunikatu KE 2019/C 209/01 dotyczących ujawniania wpływu przedsiębiorstwa na klimat

  • projektowania i prowadzenia mapowania interesariuszy oraz procesu wyboru elementów raportowania niefinansowego

  • projektowania i prowadzenia dialogu, w tym sesji dialogowych, z interesariuszami

 • raportowania zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Raportowania Zintegrowanego (IIRC)
 • polityk, rejestrów ws. RODO

Audytów informatycznych, w tym np.:

 • legalności oprogramowania
 • wdrożenie RODO

Doradztwa w zakresie:

 • przygotowania dokumentacji systemu kontroli zarządczej dla JSFP
 • przygotowania procedur zarządzania ryzykiem
 • przygotowanie procedur przeciwdziałania korupcji
 • wdrażania systemu informatycznego obsługującego kontrolę zarządczą
 • wdrażania budżetu zadaniowego
 • zarzadzania projektami unijnymi
 • zarządzania projektami inwestycyjnymi
 • przygotowania studium wykonalności projektów inwestycyjnych
 • zastosowania Ustawy o Ochronie Danych Osobowych
 • zastosowania Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
 • przygotowania jednostki do wdrożenia normy ISO 9001
 • wyceny spółek
 • przygotowania oświadczenia do sprawozdania z działalności zgodnie z wymogami Dyrektywy 2014/95/UE oraz Ustawy o Rachunkowości dotyczącymi prezentacji danych niefinansowych
 • przygotowanie odrębnego raportu zgodnie z wymogami Dyrektywy 2014/95/UE oraz Ustawy o Rachunkowości dotyczącymi prezentacji danych niefinansowych
 • przygotowanie dokumentacji podatkowej w zakresie cen transferowych wg nowych zasad:
  • Local file

  • Analiza porównawcza

  • Master file

 • Schematy podatkowe - przygotowanie procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych
   
 • IV Dyrektywa AML (Anti-Money Laundering); Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
  • przygotowanie procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, o której mowa w art. 50 Ustawy wyniesie wraz ze wzorem formularza identyfikującego Klienta, na podstawie którego Spółka będzie mogła dokonywać ocena ryzyka klienta

  • przygotowanie oceny ryzyka Spółki w odniesieniu do prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, o której mowa w art. 27 Ustawy

  • przygotowanie procedury zgłaszania nieprawidłowości, o której mowa w art. 53 Ustawy, (ale która także może mieć zastosowanie szerokie (compliancowe) i dotyczyć zgłaszania wszelkich nieprawidłowości

 • Wdrożenia nowego standardu raportowania obligatoryjnego - ESEF

  • Analiza sprawozdania finansowego – porównanie z taksonomią
  • Wyodrębnienie niestandardowych pozycji sprawozdania
  • Opracowanie listy rozszerzeń taksonomii

Ekspertyz ekonomicznych, dotyczących zgodności prawa polskiego z unijnym np.

 • w zakresie ochrony środowiska
 • prawa podatkowego