Ustawa o doręczeniach elektronicznych – jej wpływ na postępowanie administracyjne

Termin: 30.09.2021r. / Miejsce: online

Czas szkolenia: 09:00 - 14:00

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest  omówienie  nowych zasad doręczeń elektronicznych wprowadzonych ustawą o doręczeniach elektronicznych i ich wpływowi na postępowanie administracyjne. Na szkoleniu zostaną przedstawione praktyczne  konsekwencje wejścia w życie nowych przepisów, które nie tylko trzeba znać, ale i potrafić wykorzystać. Zmiany obejmują liczne akty prawne regulujące szeroko rozumianą problematykę przejścia z „papieru” na „elektronikę” w organach administracji. Niewątpliwą korzyścią jest powiązanie tych wszystkich zmian prawnych w jedną całość, dającą wiedzę o nowym modelu postępowania administracyjnego. 

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie adresowane jest do wszystkich pracowników jednostek publicznych, pracowników administracji rządowej oraz samorządowej, którzy w swojej codziennej pracy w urzędzie  stosują przepisy KPA oraz są upoważnieni do wydawania decyzji w formie dokumentu elektronicznego. Szkolenie będzie okazją do zapoznania się z nowym orzecznictwem dotyczącym przepisów KPA.

PROGRAM SZKOLENIA 

1. Omówienie ustawy z dnia 18.11.2020 r. o doręczeniach elektronicznych - założenia, rozwiązania, wdrożenie, przepisy wykonawcze.
 
2. Usługi zaufania E-IDAS a doręczenie elektroniczne.
 
3. E- PUAP a nowa skrzynka do  doręczeń elektronicznych- ewolucja procesu.
 
4. Sposoby doręczeń przewidziane w ustawie z dnia 18.11.2020r. o doręczeniach elektronicznych. Usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego, publiczna usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego i  publiczna usługa hybrydowa.
 
5. Definicja dokumentu elektronicznego , elektronicznego dowodu doręczenia, wysłania.
 
6. Moment zastosowania przepisów prawa o doręczeniach elektronicznych – obowiązki organów administracji publicznej.
 
7. Skrzynka do doręczeń i adres do doręczeń.
 
8. Baza adresów elektronicznych.
 
9. E - identyfikacja podmiotów (rodzaje podpisów i pieczęci elektronicznych, zasady funkcjonowania konta powiązanego z e-PUAP). 
 
10. Operator wyznaczony – kto nim jest, nowe role i obowiązki .
 
11. Świadczenie usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publicznej usługi hybrydowej.
 
12. Zasady odpowiedzialności operatora wyznaczonego oraz postępowanie reklamacyjne.
 
13. Systemy teleinformatyczne wspierające świadczenie usług doręczeń elektronicznych.
 
14. Przepisy przejściowe - pełzająca ścieżka praktycznego wdrożenia rozwiązań ustawy o doręczeniach elektronicznych.
 
15. Zmiany w Kodeksie postępowania administracyjnego:
a) zmiana w zasadzie pisemności postępowania; załatwianie spraw z wykorzystaniem pism generowanych automatycznie lub usług online – art. 14 k.p.a.,
b) pełnomocnictwa po zmianach,
c) nowości w obszarze terminów do załatwiania spraw,
d) doręczenia,
e) wezwania po zmianach,
f) wszczęcie postępowania w sprawie po zmianach,
g) zmiany w sposobie wniesienia podania,
h) nowy sposób uwierzytelniania  dokumentu,
i) zmiany we wznowieniu postępowania,
j) zaświadczenia.
 
16. Dyskusja - odpowiedzi na pytania. 
 

WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa w szkoleniu on-line:

  • jednej osoby 390zł netto + 23% VAT

Cena obejmuje: uczestnictwo w  szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia. Do podanej wyżej ceny nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane co najmniej w 70% ze środków publicznych.
Płatności: należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia - na wskazany na potwierdzeniu numer konta. 
Warunki rezygnacji: rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem szkolenia. Po tym terminie rezygnacja wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia w 100 %.Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.  
Zgłoszenie powinno zawierać: temat szkolenia, datę szkolenia, imię i nazwisko uczestnika, dane do wystawienia faktury.
Dwa dni przed szkoleniem uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe oraz link z dostępem do platformy szkoleniowej.


Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub jego odwołania, w przypadku gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł go przeprowadzić. 

Zgłoszenie uczestnictwa (karta zgłoszeniowa)

Oświadczenie VAT

 


Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:
Aneta Mielecka
tel. (22) 46-49-718
fax (22) 46-49-752
e-mail: aneta.mielecka@irip.pl