VAT dla jednostek samorządu terytorialnego - w aspekcie wniosków z przeprowadzonej kontroli NIK oraz stanowiska resortu finansów w sprawie kwalikowalności VAT w ramach RFIL

Termin 05.11.2021r./ Miejsce: online

Czas szkolenia: 09:00 - 13:30

- organizacja rozliczeń VAT w JST (procedury, nadzór, audyt)    

- raportowanie schematów podatkowych (MDR)​

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest podniesienie i uporządkowanie wiedzy uczestników w obszarze centralizacji VAT W
samorządach z uwzględnieniem wyników kontroli NIK w tym obszarze, a także przedstawienie stanowiska resortu finansów w sprawie kwalifikowalności VAT w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL). 


GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane jest do głównych księgowych, skarbników oraz innych pracowników służb finansowo - księgowych samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, urzędów gmin, urzędów miast, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich oraz wszystkich podległych i nadzorowanych samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych oraz dyrektorów finansowych i głównych księgowych spółek komunalnych.

PROGRAM SZKOLENIA 

1. Centralizacja VAT w samorządach:
a) zakres i konsekwencje centralizacji
b) sukcesja praw i obowiązków
c) proporcja sprzedaży
d) kasy rejestrujące
e) korekty deklaracji za okres przed centralizacją
f) rozliczenie środków europejskich
g) środki zgromadzone na rachunkach VAT


2. Prewspółczynnik a świadczenia nieodpłatne opodatkowanie VAT:
a) realizacja zadań ustawowych przez jednostkę samorządu terytorialnego
b) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych a prewspółczynnik
c) wpływ dotacji na współczynnik
d) rozporządzenie w sprawie ustalania prewspółczynnika

3. Wyniki kontroli NIK w zakresie centralizacji VAT:
a) organizacja rozliczeń VAT w JST (procedury, nadzór, audyt)
b) raportowanie schematów podatkowych (MDR)

4. Kwalifikowalność podatku VAT:
a) zasady kwalifikowalności podatku VAT
b) stanowisko resortu finansów  w sprawie  kwalifikowalności VAT w ramach  RFIL 
c) podstawa prawna kwalifikowalności podatku VAT w perspektywie 2014-2020
c) wytyczne Ministerialne w zakresie kwalifikowalności VAT
d) stanowisko Komisji Europejskiej w sprawie kwalifikowalności podatku VAT
e) przewodnik dla Beneficjentów EFRR RPO WSL 2014-2020

5. Prawo do odliczenia podatku naliczonego:
a) przesłanki odliczenia podatku naliczonego
b) moment odliczenia podatku naliczonego
c) ustawowe wyłączenie prawa do odliczenia
d) odliczenie przy zastosowaniu propozycji sprzedaży (współczynnika)
e) odliczenie przy zastosowaniu sposobu określenia proporcji (prewspółczynnika)
f) korekta wieloletnia (5 -letnia i 10- letnia podatku naliczonego) i jej wpływ na
kwalifikowalność podatku VAT


6. Obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności oraz rejestr podatników
VAT(tzw. biała lista).

WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa w szkoleniu on-line:

  • jednej osoby 390zł netto + 23% VAT

Cena obejmuje: uczestnictwo w  szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia. Do podanej wyżej ceny nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane co najmniej w 70% ze środków publicznych.
Płatności: należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia - na wskazany na potwierdzeniu numer konta. 
Warunki rezygnacji: rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem szkolenia.Po tym terminie rezygnacja wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia w 100 %.Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.  
Zgłoszenie powinno zawierać: temat szkolenia, datę szkolenia, imię i nazwisko uczestnika,dane do wystawienia faktury.
Dwa dni przed szkoleniem uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe oraz link z dostępem do platformy szkoleniowej.


Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub jego odwołania, w przypadku gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł go przeprowadzić. 

 

Zgłoszenie uczestnictwa(karta zgłoszeniowa)

Oświadczenie VAT

 

 


Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:
Aneta Mielecka
tel. (22) 46-49-718
fax (22) 46-49-752
e-mail: aneta.mielecka@irip.pl