ESEF – walidacja merytoryczna i techniczno-informatyczna plików w iXBRL - warsztaty dla biegłych rewidentów


 We współpracy z:       


Termin:  1.12.2021r.

UWAGA: szkolenie daje możliwość zaliczenia 8h samokształcenia biegłych rewidentów

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest zaprezentowanie doświadczeń z procesu przygotowania i walidacji raportów rocznych emitentów za rok 2020 w aspekcie obowiązujących wytycznych ESMA, uwarunkowań walidacji organu nadzoru, zasad funkcjonowania różnego rodzaju oprogramowań, ich certyfikacji, wytycznych PIBR, dotyczących weryfikacji prawidłowości tagowania sprawozdania finansowego wg ESEF-a, walidatorów, dostępnych na rynku etc., czyli jakie zmiany czekają biegłych rewidentów badających sprawozdania w zakresie ESEF-a
Upublicznianie danych nie tylko w postaci elektronicznej, ale w ujednoliconych formatach staje się na naszych oczach normą obowiązującą w wielu obszarach rozpowszechniania informacji. Roczne sprawozdania składane do KRS, plik JPK, ESEF stanowią porcję informacji najczęściej przekazywaną organom regulującym bądź nadzorującym. Z drugiej strony, jawność publikowanych plików w połączeniu z ustandaryzowanym formatem implikuje traktowanie ich jako nowego źródła danych. Natomiast, zgromadzenie tych danych w jednym miejscu odsłania przed analitykami nowe możliwości wnioskowania pomocne np. w badaniu historycznych zmian wybranych wskaźników bądź obserwowaniu pozycji wybra-nego przedsiębiorstwa na tle konkurencji w tej samej branży.

GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane jest biegłych rewidentów badających skonsolidowane sprawozdania finansowe wg MSSF/MSR emitentów papierów warto-ściowych, certyfikatów inwestycyjnych z rynku regulowanego, New Connect, Catalyst, członków zarządów ds. finanso-wych, dyrektorów finansowych, głównych księgowych, dyrektorów i pracowników departamentów sprawozdawczości, IT oraz osób odpowiedzialnych za obligatoryjne raportowanie emitentów, jak również przedstawicieli rynku alterna-tywnego, biegłych rewidentów, biur rachunkowych, autoryzowanych doradców, dostawców oprogramowania aż po organy nadzoru oraz do wszystkich pozostałych zainteresowanych implementacja standardu ESEF.

PROGRAM


9:00 - 10:30

BLOK I 

 

  1. Projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw

-  obowiązek sporządzania przez emitentów sprawozdań finansowych oraz sprawozdań

 z działalności w jednym formacie elektronicznym, tj. XHTML

- ułatwienia dotyczące podpisywania sprawozdań finansowych

  2. Ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

- przepisy dotyczące sprawozdania z badania sprawozdań finansowych

- kompleksowe rozwiązania dotyczące przeprowadzania przez Agencję kontroli zdalnych 

   w firmach audytorskich

- dostosowanie przepisów do projektowanych zmian w ustawie o rachunkowości oraz ustawie

 o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

   3. Projekt standard badania zgodności sprawozdań finansowych z wymogami Rozporządzenia ESEF

10:30 - 10:45

BLOK II

10:45 - 12:15

  1. Wymagania prawne: Rozporządzenie Komisji Europejskiej 2018/815 z 18.12.2018 i jego nowelizacje
  2. Taksonomie MSSF i ESEF – aktualizacje w 2020 i 2021
  3. Blokowe tagowanie not – jak się przygotować?
  4. ESEF Reporting Manual – aktualizacja w lipcu 2021
  5. Walidacje merytoryczne i techniczne ESEF w aspekcie Rozporządzenia 2018/815 i ESEF Reporting Manual

12:15 - 12:30

Przerwa

12:30 - 14:00

BLOK III

 

  1. Walidacja sprawozdań finansowych, sporządzonych w różnych narzędziach. Praktyczne uwagi ekspertów tagujących sprawozdania finansowe w porównaniu z opiniami biegłych rewidentów, weryfikujących prawidłowość tych tagowań w:

- Comarch ESEF

- Amana

- Consolia

14:00 - 14:15

Przerwa

14:15 - 15:45

BLOK IV

 

 1.  Analizy sprawozdań sporządzonych zgodnie z ESEF (XBRL)

   a. Odczytywanie sprawozdań sporządzonych zgodnie z ESEF

   b. Automatyzacja analizy sprawozdań z wykorzystaniem narzędzi do analizy danych (Azure Data Factory, Azure SQL DB)

      • Załadowanie plików z raportami

      • Transformacja danych przy użyciu Azure Data Factory

      • Zgromadzenie wszystkich informacji we wspólnej bazie Azure SQL DB

      • Analiza poprzez raporty w Power BI

   c. Analiza pojedynczych raportów (PKN Orlen S.A., Locum Development S.A, BOŚ Bank S.A. oraz Ipopema Securities S.A)

   d. Analiza zmian w czasie na przykładzie wybranych pozycji SF, np. wyniku finansowego 

   e. Analiza porównawcza pomiędzy podmiotami, na przykładzie wybranych pozycji sprawozdań finansowych przedsiębiorstw i instytucji finansowych

15:45

Zakończenie szkolenia

 

 


WARUNKI UCZESTNICTWA

- każdej osoby 890zł netto + 23% VAT

Cena obejmuje: koszt uczestnictwa online (MS Teams), materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej (PDF), certyfikat 

Zajęcia odbywać się będą w aplikacji MS Teams w godzinach: 9:00 – 15:45.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Olga Łukaszewska
tel. (22) 46-49-709
e-mail: olga.lukaszewska@irip.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników. Brak płatności nie jest jednoznaczny z automatyczną rezygnacją ze szkolenia.