Wieloletnia Prognoza Finansowa - jednostki samorządu terytorialnego na rok 2022

Termin: 22.09.2021r. / Miejsce: online

Czas szkolenia: 09:00 - 13:30

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest uporządkowanie i uzupełnienie wiedzy uczestników oraz przedstawienie zasad
praktycznych przygotowania Wieloletniej Prognozy Finansowej jako podstawowego instrumentu zarządzania wieloletniego finansami w JST, w tym  przeprowadzenia analizy wyłączeń na bazie art.243 ust.3 i 3a ufp rozchodów związanych z obsługą długu.

GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane jest do kierowników  wydziałów merytorycznych, skarbników, księgowych i innych pracowników komórek finansowo - księgowych jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych jednostek organizacyjnych zajmujący się planowaniem, również wieloletnim i strategicznym jak również wszystkich zainteresowanych tym tematem. 

PROGRAM SZKOLENIA 

1. Planowanie wieloletnie jako niezbędny instrument nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi. 
 
2. Wieloletnia prognoza finansowa w świetle ustawy o finansach publicznych.
 
3. Planowanie w jednostkach samorządu terytorialnego. 
 
4. Metody prognozowania dochodów budżetowych i wydatków budżetowych. Co należy uwzględnić ?
 
5. Warunki dla budżetu jst. 
 
6. Założenia do WPF oraz etapy konstruowania prognozy.
 
7. Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF według metodyki MF.
 
8. Przedsięwzięcia w WPF - zasady planowania przedsięwzięć.
 
9. Prognoza spłaty długu jako element WPF.
 
10. Wskaźnik zadłużenia na podstawie art. 243 UFP. Wyłączenia na bazie art.243 ust.3 i 3a ufp rozchodów związanych z obsługą długu.
 
11. Realność WPF.
 
12. Okres sporządzania WPF i jej elementów składowych.
 
a) okres sporządzania zasadniczej części WPF,
b) okres sporządzania prognozy kwoty długu,
c) okres sporządzania załącznika do WPF o przedsięwzięciach.
 
13. Zgodność WPF z budżetem jednostki samorządu terytorialnego.
 
14. Konstrukcja uchwały w sprawie WPF. Tryb uchwalania i opiniowania WPF. Kompetencje organów JST w zakresie WPF.
 
15. Upoważnienia do zaciągania zobowiązań a WPF.
 
16. Praktyczne aspekty tworzenia WPF.
 
17. Monitorowanie realizacji WPF i jej zmiany.
 
18. Sprawozdanie z realizacji budżetu i WPF.
 
19. Dyskusja uczestników -  odpowiedzi i pytania.
 

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa w szkoleniu on-line:

  • jednej osoby 390zł netto + 23% VAT

Cena obejmuje: uczestnictwo w  szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia. Do podanej wyżej ceny nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane co najmniej w 70% ze środków publicznych.
Płatności: należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia - na wskazany na potwierdzeniu numer konta. 
Warunki rezygnacji: rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem szkolenia.Po tym terminie rezygnacja wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia w 100 %.Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.  
Zgłoszenie powinna zawierać: temat szkolenia, datę szkolenia, imię i nazwisko uczestnika,dane do wystawienia faktury.
Dwa dni przed szkoleniem uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe oraz link z dostępem do platformy szkoleniowej.


Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub jego odwołania, w przypadku gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł go przeprowadzić.  

Zgłoszenie uczestnictwa(karta zgłoszeniowa)

Oświadczenie VAT

 

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:
Aneta Mielecka
tel. (22) 46-49-718
fax (22) 46-49-752
e-mail: aneta.mielecka@irip.pl