Wynagrodzenia w oświacie- praktyka i problemy

- nowy obowiązek doskonalenia zawodowego nauczycieli zgodnie z potrzebami szkoły,

- dodatek za wyróżniającą pracę (od 2020 r.),

- zmiany w zakresie godzin ponadwymiarowych dla kadry kierowniczej,

- wynagrodzenia pracowników samorządowych

 

Termin: 8.02.2019 r. / Miejsce: Warszawa

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest omówienie zagadnień naliczania wynagrodzeń nauczycieli po zmianach wprowadzonych w Karcie Nauczyciela w 2018 roku.
 
GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane jest kadry kierowniczej i księgowo-administracyjnej jednostek budżetowych oświaty czyli: przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, średnich, poradni psychologiczno-zawodowych, ośrodków szkolno-wychowawczych etc., biur obsługi (np. DBFO-y) i centrów usług wspólnych dla oświaty (CUW-y), organów prowadzących i nadzorujących ww. placówki oświatowe w jednostkach samorządowych (wydziały edukacji, kontroli i audytu wewnętrznego) i oświatowych (kuratoria) oraz okręgowych i centralnej komisji egzaminacyjnej (OKE i CKE).
 
PROGRAM SZKOLENIA
 1. Zmiany wprowadzone w Karcie Nauczyciela w 2018 r.
  • urlop dla poratowania zdrowia – warunki przyznania
  • urlop wypoczynkowy dla nauczycieli realizujących w ramach jednego stosunku pracy zajęcia w szkole feryjnej i nieferyjnej, - zasady udzielania i ustalania
  • zmiany dotyczące pracy podczas urlopu wychowawczego (obniżenie wymiaru zatrudnienia)
  • likwidacja dodatku mieszkaniowego , prawa do lokalu mieszkalnego działki gruntu
  • zmiany dotyczące rozwiązywania stosunku pracy z nauczycielami
  • zmiany dotyczące awansu zawodowego nauczycieli
  • likwidacja zasiłku na zagospodarowanie
  • nowy obowiązek doskonalenia zawodowego nauczycieli zgodnie z potrzebami szkoły
  • wprowadzenie nowego składnika wynagrodzenia nauczycieli dodatku za wyróżniającą pracę
  • zmiany w zakresie godzin ponadwymiarowych dla kadry kierowniczej
  • zmiana zasad przyznawania opieki nad dzieckiem do 14 lat
  • likwidacja dodatku za uciążliwość pracy
 2. Wynagrodzenie nauczycieli
  • definicja wynagrodzenia nauczycielskiego,
  • średnie wynagrodzenie nauczycielskie
  • minimalne wynagrodzenie zasadnicze
  • zwiększenie stawki wynagrodzenia zasadniczego w związku z podwyższeniem wymiaru pensum
  • inne możliwości podwyższenia wynagrodzenia
  • dodatek za wysługę lat, wysokość dodatku
  • dodatek motywacyjny
  • dodatek za wyróżniającą pracę (od 2020 r.)
  • dodatek funkcyjny
  • wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw (zasady ustalania, termin wypłaty) godziny ponadwymiarowe w dni wolne od zajęć
  • prawo do „13” komu przysługuje od czego jest naliczana 
  • wynagrodzenie za urlop okolicznościowy nauczyciela
  • wynagrodzenie nauczyciela za zajęcia dodatkowe
  • wynagrodzenie oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy nauczyciela (składniki płacy uwzględniane w podstawie wymiaru wynagrodzenia i urlopu, składniki należne okresowo)
  • nagroda jubileuszowa termin wypłaty zasady ustalania
  • świadczenia z ZFŚS (świadczenie urlopowe)
  • ustalanie wynagrodzeń w przypadku rozpoczęcia zakończenia pracy w trakcie miesiąca,
  • ustalanie wysokości wynagrodzenia w przypadku choroby, urlopu bezpłatnego
  • zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków na co zwrócić uwagę
  • potrącenia z wynagrodzeń
 3. Wynagrodzenia pracowników samorządowych.
 4. Odpowiedzi na indywidualne pytania.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa:
- jednej osoby 350zł netto +23% VAT,
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 320 zł/os netto +23% VAT

Do podanych wyżej cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje:
koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, przerw kawowych oraz obiadu. Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin
Zajęcia odbywać się będą w centrum miasta w godzinach: 10:00 – 15:00.
O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Aleksandra Szmater
tel. (22) 46-49-718;
fax (22) 46-49-752
e-mail: aleksandra.szmater@irip.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Karta zgłoszenia na szkolenie (do pobrania)

Oświadczenie VAT (do pobrania)