Zamówienia publiczne - nieprawidłowości i oszustwa, zmowy przetargowe, elektronizacja

- naruszenie zasady uczciwej konkurencji i wystąpienia konfliktu interesu

- mechanizmy zmów horyzontalnych

- praktyczne aspekty elektronizacji

 

Termin: 30 - 31.01.2019 r. / Miejsce: Warszawa

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest omówienie nieprawidłowości i oszustw w zamówieniach publicznych, przedstawienie możliwości przeciwdziałania zmowom przetargowym przy organizowaniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Przedstawione zostaną także praktyczne wskazówki w zakresie realizacji najbardziej newralgicznych czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,  szczególnie w związku z elektronizacją.
 
GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane jest do dyrektorów, specjalistów i innych pracowników wydziałów i komórek zamówień publicznych, wydziałów i komórek administracyjno-prawnych, funduszy unijnych, audytu wewnętrznego i kontroli w administracji rządowej i jednostkach samorządu terytorialnego.
 
PROGRAM SZKOLENIA
Program szkolenia jest opracowaniem autorskim trenera w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku O prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 24, poz. 83 ze zm.) i podlega ochronie prawnej przewidzianej zapisami tej ustawy. 

Dzień I

 1. Pre Test – ocena wyjściowa poziomu wiedzy w temacie szkolenia, dostosowanie programu do potrzeb słuchaczy.
 2. Ochrona konkurencji w przetargach publicznych - konkurencja między Wykonawcami.
 3. Ryzyka związane z realizacją zamówień publicznych w kontekście naruszenia zasady uczciwej konkurencji i wystąpienia konfliktu interesu – w tym dodatkowo analiza wyników kontroli
  w zakresie:
  • opisu przedmiotu zamówienia naruszający – nieprawidłowości, zasady  i rekomendacje,
  • podziału zamówienia na części – nieprawidłowości, zasady i rekomendacje,
  • szacowania wartości zamówienia– nieprawidłowości, zasady i rekomendacje,
  • określania warunków udziału w postępowaniu – nieprawidłowości, zasady i rekomendacje,
  • żądania  dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu – nieprawidłowości, zasady i rekomendacje,
  • formułowania  kryteriów oceny oferty–nieprawidłowości, zasady i rekomendacje,
  • zastosowania trybów niekonkurencyjnych – nieprawidłowości, zasady i rekomendacje.
 4. Porozumienie ograniczające konkurencje. 
 5. Zmowa przetargowa: współpraca zamiast konkurencji. 
 6. Identyfikacja oszustw i nieprawidłowości.
 7. Przykłady form korupcji.
 8. Mechanizmy zmów horyzontalnych. 
 9. Zmowy pionowe. 
 10. Szczególne formy współpracy oferentów. 
 11. Okoliczności i dowody pośrednie zmowy, w szczególności analiza na przykładach dotyczących:
  • treści oferty,
  • formy oferty,
  • cech i czynności Wykonawców.
 12. Zmowa przetargowa - dalsze kroki:
  • postępowanie administracyjne, 
  • kary finansowe.
 13. Nieprawidłowości i oszustwa w praktyce.
 14. Jak walczyć ze zmowami w przetargach? 
 15. Jak wykryć zmowę przetargową?
 16. Co robić w sytuacji podejrzenia, że uczestnicy przetargu działali w zmowie? 
 17. Kompetencje ustawowe Prezes UOKiK. 
 18. Bieżące orzeczenia Prezesa UOKiK – analiza najciekawszych spraw. 
 19. Postępowanie przez Prezesem UOKIK – uprawnienia organu antymonopolowego:
  • procedura leniency swego rodzaju „czynny żal”,
  • decyzje Prezesa UOKiK oraz ich skutki prawne,
  • postępowanie odwoławcze.

Dzień II

 1. Elektornizacja – regulacje prawne i praktyczne aspekty.
 2. Wymagania w ustawie Pzp.  dotyczące elektronizacji zamówień publicznych i rozporządzeniu
  w sprawie elektronizacji zamówień.
 3. Jednolity europejski dokument zamówienia.
 4. Dostęp a bezpieczeństwo danych.
 5. Bezpieczny podpis elektroniczny.
 6. Szyfrowanie.
 7. Poszczególne czynności  w postępowaniu – w kontekście elektronizacji, w szczególności: 
  • weryfikacja siwz – realizacja wyjaśnień i zmian siwz,
  • zmiana lub  wycofanie elektronicznej oferty,
  • zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa a   jawność ofert,
  • otwarcie ofert – techniczne aspekty,
  • badanie i ocena ofert,
  • przechowywanie danych.
 8. Podsumowanie treści.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa:
- jednej osoby 980zł netto +23% VAT,
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 900 zł/os netto +23% VAT

Do podanych wyżej cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje:
koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, przerw kawowych oraz obiadu. Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin
Zajęcia odbywać się będą w centrum miasta w godzinach: 10:00 – 15:00.
O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Aleksandra Szmater
tel. (22) 46-49-718;
fax (22) 46-49-752
e-mail: aleksandra.szmater@irip.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Karta zgłoszenia na szkolenie (do pobrania)

Oświadczenie VAT (do pobrania)