Zamówienia publiczne o wartości do 130 tys. zł - nowe podstawy wykluczenia wykonawców w aspekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę

Termin:  25.08.2022 r. 

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest przygotowanie do stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r.- Prawo zamówień publicznych oraz innych aktów prawnych pod względem uregulowań udzielania zamówień o wartości do 130 tysięcy złotych, przyjęcia i stosowania wewnętrznych uregulowań dotyczących zamówień bagatelnych, stosowania przez zamawiających i wykonawców z praktycznego punktu widzenia nowych podstaw wykluczenia na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę.

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników zamawiających, odpowiedzialnych za przygotowanie, przeprowadzanie i udzielenie zamówień publicznych o wartości do 130 tysięcy złotych oraz przygotowujących    i weryfikujących przesłanki wykluczenia wykonawców z postępowania o udzielenie zamówienia,wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówień bagatelnych oraz wykazujących spełnianie przesłanek wykluczenia      z postępowania o udzielenie zamówienia, osób rozpoczynających pracę w zamówieniach publicznych, osób wykonujących kontrole bagatelnych zamówień publicznych.

PROGRAM

1. Próg bagatelności 130 tysięcy złotych – co oznacza i jakie wiążą się z tym obowiązki dla zamawiających.
2. "Małe zamówienia" a obowiązek celowego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych.
3. Tworzenie planów postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
4. Poprawne oszacowanie wartości zamówienia według ustawy z dnia 11 września 2019 r.
5. Zakaz dzielenia zamówienia na odrębne zamówienia oraz zaniżania wartości zamówienia w celu uniknięcia stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.
6. Odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych przy udzielaniu zamówień bagatelnych.
7. Regulamin zamówień publicznych do 130.000 złotych - potrzebny czy nie?
8. Wewnętrzne zasady udzielania zamówień publicznych do 130.000 złotych.
9. Propozycje i wzory wewnętrznych uregulowań dotyczących "małych zamówień".
10. Sposób komunikacji w zamówieniach bagatelnych.
11. Wykluczenie wykonawców na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
12. Stosowanie przepisu o wykluczeniu wykonawców z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, do zamówień o wartości do 130.000  złotych
13. Sposoby weryfikacji przesłanek wykluczenia wykonawców z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
14. Wykluczenie wykonawców na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014
15. Sposoby weryfikacji przesłanek wykluczenia wykonawców z art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014
16. Zapisy w dokumentach zamówienia dotyczące powyższych podstaw wykluczenia z art. 7.1  ark 5k


WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszt                                                                             

  • 1 osoby –  390 zł netto + 23 % VAT

Do podanej wyżej ceny nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu finansowane jest co najmniej w 70 % ze środków publicznych.

Cena obejmuje: koszt uczestnictwa online (MS Teams), materiały szkoleniowe i certyfikat w wersji elektronicznej (PDF)

Termin

Zajęcia odbywać się będą online w godzinach 09.00 – 15.00.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł go przeprowadzić.

Kontakt

Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje szczegółowych informacji udziela:


Robert Witkiewicz
tel. 508 083 523
email: robert.witkiewicz@irip.pl

Dane do przelewu

Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane na po-twierdzeniu konto.

Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wy-stawienia faktury.

Rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Brak płatności nie jest jednoznaczny z automatyczna anulacją zgłoszenia. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % ceny